Podsumowanie roku

Jesteśmy w gronie najbardziej stabilnych banków Unii Europejskiej

PKO Bank Polski S.A. uczestniczył w kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych przeprowadzonych w 2021 roku przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) przy udziale KNF oraz Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W teście wzięło udział 50 banków z 15 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które obejmują 70% aktywów sektora bankowego Unii. Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły wysoką odporność Banku na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne. Bank znalazł się wśród najbardziej stabilnych banków Unii Europejskiej.

logo
Raport Roczny
2021

Rozwijamy usługi oferowane zdalnie

 • Liczba aktywnych aplikacji IKO dla Klientów Banku osiągnęła rekordowe na polskim rynku bankowym 6,12 mln sztuk.
 • W aplikacji mobilnej IKO można sprawdzić stan konta w innym banku i skorzystać z nowej wersji asystenta głosowego. Z aplikacji IKO mogą korzystać również osoby, które nie posiadają otwartego konta w PKO Banku Polskim S.A.
 • PKO Bank Polski S.A., jako jeden z pierwszych banków, uruchomił technologię płatności zbliżeniowych BLIK. Technologia umożliwia realizacje transakcji z użyciem systemu BLIK, bez podawania kodu BLIK, bez karty, bez kosztów przewalutowania. Nowa funkcja płatności zbliżeniowych BLIK dostępna jest w aplikacji IKO w wersji na Android.
 • Bank uruchomił kolejne aplikacje i usługi w chmurze obliczeniowej. W ramach prac uruchomił Platformę Analityczną MLOps, która pozwala na zaawansowaną analitykę danych i wsparcie procesów wewnętrznych, oraz pilotażowe wdrożenie Serwisów Informacyjnych Banku Infosite, czyli witryn w domenie pkobp.pl dostępnych dla Klientów. Projekty są realizowane we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej sp. z o.o. – spółki, której współwłaścicielem jest PKO Bank Polski S.A.
 • W kwietniu 2021 roku Google uruchomił region Google Cloud Warszawa. To pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej infrastruktura obliczeniowa globalnego dostawcy chmury publicznej. Inwestycja jest efektem partnerstwa strategicznego Google i Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o. Każda polska firma i instytucja może skorzystać z najnowszych światowych rozwiązań chmurowych dostępnych w regionie Google Cloud zlokalizowanym w Polsce.

Hipoteczne kredyty walutowe - program ugód

PKO Bank Polski S.A., jako pierwszy bank w Polsce, 4 października 2021 roku uruchomił proces systemowego rozwiązania problemu kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich (CHF) poprzez oferowanie ugód dla Klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty w CHF, które były przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie jest oparte na propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę.

Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy KNF, w toku postępowań sądowych i postępowań wywołanych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Z propozycji ugód nie mogą skorzystać Klienci, których kredyt został już spłacony, wypłacony w całości w CHF lub którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Pozostała do spłaty kwota kredytu po konwersji może być oprocentowana według zmiennej stopy procentowej lub stałej stopy procentowej (dla kredytów o terminie spłaty krótszym niż 5 lat).

Proces – dla Klientów, którzy posiadają iPKO – odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody.

Na koniec 2021 roku zostało zarejestrowanych ponad 19 tys. wniosków o mediacje. 7 182 mediacje zostały zakończone pozytywnie, w tym w przypadku 5 754 spraw nastąpiło podpisanie ugody. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec 2021 roku było 1 399. Łączna liczba ugód zawartych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 5 887, z czego 5 754 zostało zawartych w postępowaniu mediacyjnym oraz 133 w toku postępowań sądowych. Do 22 lutego 2022 roku liczba zarejestrowanych wniosków wynosiła 22,7 tys., zawarto 9 343 ugody, z tego poprzez postępowanie mediacyjne 9 191 oraz 152 w postępowaniach sądowych.

Wsparcie społeczności, Klientów i pracowników w walce z pandemią COVID-19

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. od początku zaangażowała się w walkę z pandemią. W 2021 roku podejmowała działania w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania oraz bezpieczeństwa swoich Klientów i pracowników. Wspierała społeczności lokalne i działania ogólnokrajowe. Kontynuowała digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.

Grupa Kapitałowa Banku wspierała:

 • placówki medyczne i organizacje pomocowe – w 2021 roku przekazała darowizny pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 2,9 mln PLN,
 • szczepienia przeciw COVID-19 – za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO Klienci Banku mogli logować się na Internetowe Konto Pacjenta i rejestrować się na szczepienia; Bank wsparł także loterię szczepionkową – nagrody pieniężne można było wypłacać w bankomatach i oddziałach Banku,
 • Klientów poprzez udostępnianie środków z pomocowych programów, w tym oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR); podmiotom z tzw. branż zagrożonych oferowała moratoria na spłatę umów kredytowych i umożliwiła składanie wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0 w serwisach iPKO albo iPKO biznes.

Rozwijała narzędzia i rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają pracę zdalną, ułatwiają komunikację z Klientami i zapewniają ich płynną obsługę.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. w 2021 roku osiągnięto wartość obrotów na rynku wtórnym akcji na poziomie 81,6 mld PLN, co stanowiło 12,25% obrotów rynku i uplasowało Biuro Maklerskie Banku na pozycji lidera w rankingu biur maklerskich w Polsce.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na koniec 2021 roku pozostało liderem na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) pod względem wielkości zarządzanych aktywów. Łączna liczba podpisanych umów o zarządzanie na koniec 2021 roku wyniosła 48 912, a łączna liczba zarejestrowanych uczestników ponad 913 tys. Na rachunkach PPK zarządzanych przez spółkę zgromadzone były aktywa w wysokości prawie 2,5 mld PLN, które stanowiły 38,2% aktywów w programach obsługiwanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 32,5% całości aktywów rynku PPK.

Wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. w 2021 roku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych oraz umocnienie wiodącej pozycji wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

Podstawowe dane finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. (w mln PLN)

2021 2020 Zmiana (r/r)
Zysk/strata netto 4 874 -2 557 +2,9x
Wynik z tytułu odsetek 9 882 10 346 -4,5%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 431 3 920 +13,0%
Wynik na działalności biznesowej 15 202 14 625 +3,9%
Koszty działania -6 174 -5 983 +3,2%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -1 079 -1 055 +2,3%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -1 466 -9 299 -84,2%
Suma aktywów 418 086 376 966 +10,9%
Kapitały własne ogółem 37 693 39 911 -5,6%
ROE netto 12,1% -6,0% +18,1 p.p.
ROTE netto 13,2% -6,5% +19,7 p.p.
ROA netto 1,2% -0,7% +1,9 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 40,6% 40,9% -0,3 p.p.
Marża odsetkowa 2,70% 3,03% -0,33 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 3,98% 4,43% -0,45 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,55% 0,78% -0,23 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 18,23% 18,18% +0,05 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 17,03% 16,99% +0,04 p.p.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. w 2021 roku wypracowała zysk netto w wysokości 4 874 mln PLN, co oznacza wzrost wyniku o 7 431 mln PLN r/r. Na zmianę wyniku netto złożyły się:

 • ujęcia w ciężar 2020 roku kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 6 552 mln PLN, które odzwierciedlało decyzję Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 roku (NWZ) dotyczącą zawierania ugód z Klientami,
 •  poprawy wyniku z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe o 910 mln PLN, głównie wskutek zmiany projekcji makroekonomicznych przy braku materializacji ryzyka kredytowego,
 • poprawy wyniku z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych o 370 mln PLN, m.in. w efekcie ujęcia w 2020 roku odpisu z tytułu utraty wartości akcji Banku Pocztowego S.A. (-93 mln PLN), wartości firmy, która powstała w wyniku nabycia Nordea Bank Polska S.A. (-116 mln PLN) i PKO Leasing Pro S.A. (-31 mln PLN), wartości aktywowanych kosztów nabycia Klientów OFE (-49 mln PLN) oraz utraty wartości nieruchomości (-62 mln PLN),
 • wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 511 mln PLN, spowodowanego wzrostem wyniku na wszystkich głównych pozycjach, zarówno prowizji powiązanych z kredytami, kartami, jak i oszczędnościami,
 • wzrostu wyniku pozostałego o 530 mln PLN, głównie wyniku z pozycji wymiany (jako efekt rozpoznania wyniku związanego z domknięciem pozycji walutowej w następstwie decyzji NWZ w sprawie oferowania ugód Klientom), pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto (m.in. jako efekt utworzenia niższych rezerw na zwroty prowizji z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumpcyjnych oraz rozwoju pozostałej działalności leasingowej) oraz wyniku z operacji finansowych (głównie pod wpływem wzrostu wyniku z instrumentów pochodnych),
 • przy spadku wyniku odsetkowego o 464 mln PLN, determinowanego otoczeniem niskich stóp procentowych w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, co zostało częściowo skompensowane wzrostem aktywów oprocentowanych,

W 2021 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania Grupy Kapitałowej Banku:

 • suma aktywów przekroczyła poziom 418 mld PLN (+41 mld PLN r/r),
 • depozyty Klientów wzrosły do około 322 mld PLN (+40 mld PLN r/r) – w efekcie wzrostu zarówno depozytów bankowości detalicznej i prywatnej, jak i depozytów korporacyjnych,
 • finansowanie udzielone Klientom wzrosło do około 248 mld PLN (+12 mld PLN r/r), jako efekt wzrostu finansowania udzielonego zarówno Klientom detalicznym jak i korporacyjnym,
 • nastąpił istotny wzrost portfela bankowego papierów wartościowych o niemal 12 mld PLN r/r do 122 mld PLN.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników

W czerwcu 2021 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku przyjęły do realizacji wskaźniki w obszarze ESG i włączyły je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Bank będzie kontynuował pracę nad kolejnymi wskaźnikami i celami niefinansowymi związanymi z obszarem ESG, a wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem szerzej uwzględni w swojej kolejnej strategii.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników w obszarze środowiska

ZOBOWIĄZANIE/WSKAŹNIK 2021 2020 2019
Redukcja emisji gazów cieplarnianych Banku (Zakres 1 i 2) o 60% do 2025 roku (rok bazowy 2019) -61,8% -40,7% Rok bazowy
Wyeliminowanie ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030/ Wskaźnik: udział finansowania sektorów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w aktywach ogółem 0,13% 0,27% 0,27%
Wzrost zielonego finansowania Banku o 5% r/r 83% X X
Co najmniej 3-krotnie wyższa wartość zaangażowania w zielone finansowanie niż w wysokoemisyjne dla Grupy Kapitałowej Banku (dane dotyczą tylko Banku) 3,5 1,6 1,4

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników w obszarze pracowniczym (w proc.)

ZOBOWIĄZANIE/WSKAŹNIK 2021 2020 2019
Co najmniej 35% zatrudnionych kobiet na kluczowych stanowiskach managerskich w liczbie ogólnej managerów w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 38 42 X
Co najmniej 35% zatrudnionych kobiet na innych istotnych stanowiskach managerskich w liczbie ogólnej managerów w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 37 42 X
Wskaźnik rotacji pracowników na poziomie nie wyższym niż 14% w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 13,1 12,5 15,3
Wskaźnik odejść dobrowolnych na poziomie nie wyższym niż 7% w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 8,1 5,3 X
Realizacja systemowych projektów wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Grupie Kapitałowej Banku/ wskaźnik: udział zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem (w proc.) 1,4 1,0 X

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników w obszarze zakupów

ZOBOWIĄZANIE REALIZACJA
Aktualizacja Polityki Zakupowej z uwzględnieniem zasad ESG do końca Q3 2021 Polityka Zakupowa została zaktualizowana i uzgodniona w Q3 2021, a następnie wprowadzona decyzją dyrektora departamentu zakupów w dniu 11/10/2021
Przeprowadzenie ankiety ESG wśród kluczowych dostawców Banku do końca 2021 roku Bank przeprowadził ankiety ESG wśród kluczowych dostawców w Q2 2021.

Celem przeprowadzenia ankiet ESG było określenie poziomu znajomości tematyki ESG wśród dostawców Banku, głównie w zakresie doświadczeń wynikających z uczestnictwa w postępowaniach zakupowych organizowanych przez inne podmioty, ale też w zakresie własnych praktyk i polityk wewnętrznych. Wnioski z ankiet wykorzystano przy aktualizacji Polityki Zakupowej, a w przyszłości posłużą do przygotowania Kodeksu Etyki Dostawcy.

Przygotowanie Kodeksu Etyki Dostawcy do końca Q1 2022 Realizacja w toku

Nagrody i wyróżnienia

W 2021 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A. otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Dynamiczny rozwój i doskonałe wyniki finansowe
Największy Bank w Regionie W raporcie Inteliace Research za 2020 rok, obejmującym 200 największych banków regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), PKO Bank Polski S.A. jest największym pod kątem aktywów, których wartość wyniosła 75,7 mld euro.

W zestawieniu wśród największych banków regionu 23 jest obecnych w Polsce, 26 na Węgrzech, zaś 30 w Czechach. Sumarycznie, licząc według wartości aktywów, polskie banki są największe w regionie. Raport objął 15 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Lider nowoczesnych technologii
Ranking Bain&Company PKO Bank Polski S.A. znalazł się w Top 10 rankingu najbardziej zaawansowanych cyfrowo banków w Europie, stworzonego przez Bain&Company. Bank dostał wysokie oceny m.in. za najlepszą strategię cyfrową, działania innowacyjne oraz mocną pozycję w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, dobrze zdigitalizowane procesy bankowe z perspektywy Klienta, a także intuicyjną i dobrze zaprojektowaną bankowość internetową na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne.
Best in Cloud PKO Bank Polski S.A. zajął 1. miejsce w dziewiątej edycji konkursu Best in Cloud. Jury doceniło migrację zasobów Banku do chmury realizowaną w ramach Programu Transformacji Technologicznej Road to Cloud, oryginalność projektu, jego innowacyjność oraz efekty operacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na skalę zmian, które – jak podano w uzasadnieniu – czynią z Banku chmurowego giganta, awangardę chmurową w branży finansowej.

Organizatorem konkursu Best in Cloud jest IDG Poland, wydawca magazynu „Computerworld”.

Najlepsze produkty i usługi
Najlepsza Bankowość Prywatna W Rankingu Private Banking w Polsce miesięcznika Forbes oferta Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego S.A. otrzymała 5 gwiazdek. Na maksymalną ocenę wpłynęły m.in. bankowa platforma do zakupu samochodów – Automarket, możliwość zdalnego otwierania rachunków inwestycyjnych w Biurze Maklerskim z wykorzystaniem usługi e-Podpisu mSzafir, rozszerzenie spektrum funduszy inwestycyjnych.
Mobile Trends Awards W 10. edycji konkursu Mobile Trends Awards, IKO – aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego S.A. – wygrała w kategorii Nagroda Specjalna Internautów. Użytkownicy doceniają w IKO przede wszystkim szybki i wygodny dostęp do operacji bankowych, przyjazne i praktyczne rozwiązania jak możliwość opłacenia parkowania oraz innowacyjność i dynamiczny rozwój.

Organizatorem konkursu Mobile Trends Awards jest ClickMaster Polska. Laureatów wskazuje kapituła, w której skład wchodzą eksperci związani z branżą mobile. Nagrody przyznają także internauci.

Instytucja Roku W 6. edycji rankingu Instytucja Roku, PKO Bank Polski S.A. otrzymał cztery statuetki. Nagrodzony został za bankowość internetową, zdalne otwieranie konta, jakość obsługi w placówce oraz działania podejmowane w walce ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii. Ponadto 14 oddziałów Banku wyróżniono certyfikatem Najlepsza Placówka Bankowa w Polsce.

„Instytucja Roku” to inicjatywa portalu Mojebankowanie.pl. Niezależni eksperci dokonują oceny proklienckich działań banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych i nagradzają je za kompleksowe podejścia do obsługi Klienta.

Marka
Superbrands 2021 W 15. edycji Superbrands marka PKO Bank Polski S.A. otrzymała tytuł Superbrands 2021 w branży bankowej. Wyróżnienie przyznano na podstawie wyników badania konsumenckiego zrealizowanego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia oraz rekomendacji ekspertów z Rady Marek.

Kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu wyróżnienia Superbrands jest indeks siły marki, będący różnicą między wynikiem polecania, a odradzania danej marki.

Wyróżnione działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Biały Listek CSR W 10. edycji rankingu Listki CSR „Polityki” PKO Bank Polski S.A. został doceniony za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Otrzymał za to Biały Listek CSR. Ponadto został wyróżniony za zaangażowanie w projekt mamyklimat.pl.

Zestawienie Listków CSR Tygodnika „Polityka”, przygotowywane jest przy merytorycznej współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte.

Wzorowa komunikacja z rynkiem
The Best Annual Report Od lat raporty roczne Banku są wysoko oceniane, m.in. za wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. W 16. edycji konkursu The Best Annual Report, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, PKO Bank Polski S.A. zdobył nagrodę „The Best of The Best”. Kapituła przyznała Bankowi również dwie nagrody specjalne: za najlepszy raport w standardzie ESEF, czyli jednolitym europejskim formatem raportowania i najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach.
Top Marka 2021 W 14. edycji rankingu Top Marka realizowanego przez magazyn Press i Press Service Monitoring Mediów PKO Bank Polski S.A. zwyciężył w kategorii banki. Został też Marką Marek, zajmując 1. miejsce w zestawieniu generalnym obejmującym 500 brandów z 50 branż.

W tegorocznej edycji przeanalizowano ponad 108 mln publikacji prasowych, internetowych i postów w social mediach.

PKO Bank Polski S.A. liderem wśród pracodawców
PKO Bank Polski S.A. wśród TOP Employers 2021 PKO Bank Polski S.A. otrzymał prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2021. Tym samym, kolejny raz potwierdził, że realizowana strategia HR, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz rozwiązania sprzyjające ciągłemu rozwojowi i budowaniu zaangażowania należą do najlepszych na rynku. Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości warunków pracy w tej firmie.

Top Employers Institute wyróżnia pracodawców dokonując ich oceny i certyfikacji w zakresie strategii, polityki personalnej, monitorowania jej efektów i działań na rzecz rozwoju pracowników.

Najlepsi specjaliści na rynku
Najlepsi Analitycy Giełdowi Piotr Łopaciuk z Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. zwyciężył w 19. edycji rankingu analityków giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Nie miał sobie równych w zestawianiu ogólnym bez podziału na kategorie.

Jak co roku przedstawiciele zarządzających aktywami TFI i OFE (łącznie 32 instytucje) wyłonili najlepszych analityków w poszczególnych kategoriach sektorowych. W pięciu na trzynaście zwyciężyli analitycy Biura Maklerskiego Banku. To najlepszy wynik spośród wszystkich biur uczestniczących w rankingu.

Analyst Forecast Awards 2021 FocusEconomics Analitycy PKO Banku Polskiego S.A. po raz kolejny okazali się najlepsi w kraju w prognozowaniu ekonomicznym – wygrali Analyst Forecast Awards 2021 FocusEconomics. Zajęli 1. miejsce w klasyfikacji generalnej i zostali wyróżnieni w 4 szczegółowych kategoriach: inflacja, stopy procentowe, kurs walutowy oraz bilans płatniczy.

Nagroda przyznawana jest w ponad 90 krajach na świecie na postawie oceny trafności prognoz najważniejszych wskaźników makroekonomicznych.

Nagrody otrzymane przez biuro maklerskie i spółki Grupy Kapitałowej Banku
Byki i Niedźwiedzie oraz Złoty Portfel W 27. edycji nagród Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” spółka PKO TFI S.A. otrzymała statuetkę Byka i Niedźwiedzia w kategorii PPK Roku 2020 za efektywne zarządzanie oraz najwyższą wartością aktywów zgromadzonych w PPK. Spółka nagrodzona została również Złotym Portfelem w kategorii funduszy rynku surowców za subfundusz PKO Akcji Rynku Złota, który wypracował w 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 28,3%, co uczyniło go najbardziej zyskownym funduszem inwestycyjnym 2020 roku.

Statuetkami Byków i Niedźwiedzi oraz Złotymi Portfelami wyróżniani są liderzy rynku.

Broker Roku 2020 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podczas podsumowania roku 2020 uhonorowała Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. główną nagrodą Broker Roku 2020. Została ona przyznana za najwyższą wartość obrotu w transakcjach sesyjnych i pakietowych na akcjach z Głównego Rynku oraz NewConnect, obligacjach skarbowych i nieskarbowych z rynku regulowanego oraz ASO GPW i BondSpot, a także za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW w minionym roku. Ponadto Biuro Maklerskie Banku nagrodzono za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku oraz za najwyższy udział w obrotach obligacjami na rynku Catalyst. Z kolei Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. otrzyma nagrodę za największą wartość portfela zamówień na produkty informacyjne zawierające dane GPW i BondSpot.

Wyniki wyszukiwania: