Otoczenie regulacyjno-prawne

Na sytuację finansową i działalność Grupy PKO Banku Polskiego S.A. istotny wpływ miały nowe rozwiązania prawne i regulacyjne, które weszły w życie w 2021 roku, w tym w szczególności:
logo
Raport Roczny
2021
Rozwiązanie Wpływ
Zarządzanie ryzykiem
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z 20 maja 2019 roku zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Rozpoczęcie stosowania nowych wymogów regulacyjnych dotyczących wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR) oraz wskaźnika dźwigni finansowej (LR), wdrożenie nowej metody wyliczania wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR).
Nowelizacja Rekomendacji S KNF – dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Wymóg wprowadzenia do oferty banków kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową (w okresie pięcioletnim, dla kredytów o terminie spłaty dłuższym niż 5 lat, albo w całym okresie, dla kredytów o terminie spłaty krótszym niż 5 lat), rozbudowa metody wyznaczania nadpłat kredytów posiadających harmonogramy spłat oraz uwzględnienie zmian w kalkulacji miar ryzyka płynności.
Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczące udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06), które zastępują Wytyczne dotyczące oceny zdolności kredytowej (EBA/GL/2015/11). Ulepszenie praktyk bankowych w celu zapewnienia solidnych i ostrożnych standardów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zapewnienia udzielania kredytów zgodnie z zasadami ochrony konsumentów i sprawiedliwego traktowania konsumentów.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/637 z 15 marca 2021 roku ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1555, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295. Ujednolicenie procesu raportowania przez banki informacji w zakresie adekwatności kapitałowej. Wprowadzenie zestawu jednolitych formularzy, wzorów i tabel oraz zapewnienie wysokiej jakości ujawnianych informacji.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/763 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych. Wprowadzenie obowiązku cyklicznego przekazywania nowych formularzy sprawozdawczych dotyczących MREL.
Ustawa z 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Zaimplementowano do polskiego porządku prawnego zmiany w zakresie dyrektywy BRR, w tym w zakresie zasad wyliczania i utrzymywania wymogu MREL.
Pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z 2 grudnia 2021 roku dotyczące zaktualizowania wysokości MREL oraz wyznaczenia śródokresowych celów MREL dla Banku. Zmiana wymogów regulacyjnych dotyczących MREL
Decyzje KNF w sprawie wysokości dodatkowego wymogu  kapitałowego zabezpieczającego ryzyko z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Obniżenie minimalnych wymogów nadzoru w zakresie wartości współczynników.
 Stopy procentowe
W 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie podnosiła stopy procentowe, łącznie o 165 pb. (wszystkie podwyżki miały miejsce w czwartym kwartale 2021 roku) powodując wzrost stopy referencyjnej z poziomu 0,10% do poziomu 1,75%. Spadek wyceny instrumentów dłużnych, spadek wycen instrumentów IRS zabezpieczających zmienność dochodu odsetkowego.
Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej zmieniła stopę rezerwy obowiązkowej z poziomu 0,5% do poziomu 2%. Wzrost dochodu odsetkowego w 2022 roku.
Bezpieczeństwo
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. piątą dyrektywę AML, która modyfikuje prawo unijne i zwiększa transparentność przepływów finansowych). Wprowadzenie nowych obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz wdrożenie dodatkowych działań w przypadku stosunków gospodarczych z Klientami powiązanymi z krajami trzecimi wysokiego ryzyka.
Podatki
Obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku przepisy zmieniające ustawy o podatku dochodowym m.in. wprowadziły dla podatników o rocznych przychodach ponad 50 mln EUR oraz Podatkowych Grup Kapitałowych obowiązek sporządzenia i zamieszczenia na własnej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Według komunikatu Ministerstwa Finansów pierwszą informację za 2020 rok należy sporządzić do końca 2021 roku.

Nadal wpływ miały rozwiązania, które weszły w życie w 2020 roku, związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID–19, sygnalizowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok.

Na działalność KREDOBANK S.A. miały wpływ zmiany regulacyjno-prawne na Ukrainie, w tym w szczególności dotyczące zmian wysokości stopy dyskontowej, ochrony praw konsumentów usług finansowych, udoskonalenia organizacji ładu korporacyjnego w bankach Ukrainy oraz przepisy mające na celu przeciwdziałanie lub ograniczenie skutków pandemii COVID–19.

Wyniki wyszukiwania: