Wpływ ekonomiczny

logo
Raport Roczny
2021

Podatki centralne i lokalne stanowiące dochód budżetu państwa i budżetów lokalnych

(w mln PLN) BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Podatki centralne w tym: 3 348 3 019 2 978 3 464 3 279 3 477
  podatek dochodowy od osób prawnych 1 508 1 452 1 339 1 526 1 388 1 525
  podatek od niektórych instytucji finansowych 985 957 931 1 077 1 055 1 022
  podatek dochodowy od osób fizycznych 292 258 281 333 293 316
  zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 298 310 366 306 311 371
  zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 26 6 28 26 7 29
  podatek od towarów i usług 239 36 33 196 225 214
Podatki lokalne, w tym: 16 17 20 75 78 91
  podatek od środków transportowych 0 0 0 45 44 55
  podatek od nieruchomości 13 14 13 24 27 24
  opłata z tytułu użytkowania wieczystego 2 2 6 4 5 9
  pozostałe podatki i opłaty 1 1 1 2 2 3
Razem: 3 364 3 036 2 998 3 539 3 357 3 56

W tabeli zostały uwzględnione dane tych podmiotów zależnych, które stanowiły część Grupy Kapitałowej Banku na koniec roku i miały zobowiązania podatkowe wobec polskiego budżetu.

Według danych podanych przez Ministerstwo Finansów, Podatkowa Grupa Kapitałowa Banku była w 2020 roku drugim największym płatnikiem podatku CIT w kraju wśród podatkowych grup kapitałowych. W 2021 roku Bank nie wypłacał dywidendy.

Podatki płacone przez podmioty zależne Banku do ukraińskiego budżetu

(w mln UAH) 2021 2020 2019
Razem: 501 441 419
 w tym:      
  centralne 372 323 314
  lokalne 129 118 105

Wyniki wyszukiwania: