Outlook 2022

logo
Raport Roczny
2021

Na działalność Grupy Kapitałowej Banku w 2022 roku istotny wpływ mogą mieć następujące uwarunkowania zewnętrzne:

 • rozwój pandemii, w tym obserwowanej na początku roku fazy zakażeń bardzo zakaźnym wariantem Omikron; skuteczność i zaawansowanie programu szczepień oraz zakaźność i zjadliwość kolejnych mutacji koronawirusa,
 • reakcja globalnej gospodarki na coraz powszechniejszy proces zacieśniania polityki pieniężnej, w tym prawdopodobnie relatywnie szybkie i liczne podwyżki stóp procentowych w USA,
 • możliwe w drugiej połowie roku złagodzenie ograniczeń podażowych (braki komponentów produkcyjnych, wysokie poziomy cen surowców energetycznych), które obecnie prowadzą do nasilenia presji kosztowej oraz ograniczają tempo i skalę ożywienia gospodarczego,
 • utrudnienia w globalnym handlu związane z utrzymywaniem polityki zero COVID w Chinach, która mocno dotyka główne azjatyckie porty,
 • sprawność funkcjonowania europejskiego rynku gazu i uprawnień do emisji CO2,
 •  możliwe narastanie obaw stagflacyjnych i utrzymywanie się podwyższonego poziomu inflacji na świecie i w Polsce,
 • sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie, istotne ryzyko wzrostu napięcia w relacjach z Rosją nie tylko na linii Ukraina – Rosja, ale także UE/USA – Rosja,

oraz dotyczące gospodarki polskiej:

 • skala oraz ścieżka zmian stóp procentowych NBP oraz poziomu rezerwy obowiązkowej,
 • skuteczność oraz zakres i czas trwania rządowych programów ograniczających inflację, a także wpływ najszybszego od dwóch dekad wzrostu cen na realne wydatki konsumentów i skłonność do wykorzystywania oszczędności,
 • reakcja sektora gospodarstw domowych na podwyższony poziom stóp NBP, w tym kształtowanie się popytu na kredyt i zdolność do obsługi już zaciągniętych zobowiązań,
 • osłabienie popytu na kredyty ze strony gospodarstw domowych, w tym kredyty hipoteczne oraz utrzymanie wzrostu zapotrzebowania na finansowanie korporacyjne, czemu towarzyszyć będzie wciąż podwyższony wolumen depozytów,
 • możliwe dalsze rozstrzygnięcia sądowe w kwestii walutowych kredytów hipotecznych, co może mieć wpływ również na poziom zainteresowania programem ugód,
 • dostępność środków, które mają być podstawą realizacji Krajowego Programu Odbudowy,
 • kształtowanie się sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i popytu na kredyty mieszkaniowe, w tym prawdopodobnie słabszy popyt spekulacyjny/inwestycyjny na mieszkania w związku z podwyżkami stóp procentowych NBP,
 • wejście w życie programu Polski Ład, w tym zmian podatkowych, które wpłyną na rozliczenia podatkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który zwiększy dostępność kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych o niższych dochodach,
 • obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (opłat i prowizji) oraz wyższe wymagania kapitałowe wobec instytucji pożyczkowych w ramach planowanych regulacji tzw. „antylichwiarskich”,
 • rosnące koszty regulacyjne BFG, mające bezpośredni wpływ na niższe wyniki sektora bankowego.

Wyniki wyszukiwania: