Ład korporacyjny

PKO Bank Polski dąży do ciągłego udoskonalania ładu korporacyjnego i zapewnia przejrzystość kierowania spółką. Struktura zarządcza banku i jego podmiotów zależnych oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania, które odzwierciedlają sfery działalności banku.
logo
Raport Roczny
2021

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w PKO Banku Polskim S.A., czyli regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania Bankiem i kontrolowania jego działalności, z uwzględnieniem zasad i oczekiwań wszystkich interesariuszy, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz zasad wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dobre praktyki spółek notowanych na GPW), Komisję Nadzoru Finansowego (zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz rekomendacje nadzorcze dla sektora bankowego).

Zbiorami zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Bank są:

 • „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (do 30 czerwca 2021 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”),
  • tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” i „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” jest dostępny na stronie internetowej GPW w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych (www.gpw.pl/dobre-praktyki),
 • Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

W 2021 roku PKO Bank Polski S.A. podlegał zasadom zawartym w dobrych praktykach wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do 30 czerwca 2021 roku „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki 2016).

Bank w I półroczu 2021 roku stosował zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. W okresie tym nie miały miejsca incydentalne naruszania którejkolwiek z zasad.

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 roku przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez powyższą giełdę, tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021), które weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

W Dobrych Praktykach 2021 znalazły się zagadnienia z obszaru ESG, m.in. kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń oraz nowe zasady odnoszące się do sposobu podziału zysku, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, czy też skupu akcji własnych. Dużą uwagę poświęcono jak najlepszemu przygotowaniu walnego zgromadzenia, wskazując termin na przesyłanie przez akcjonariuszy projektów uchwał, a także procesowi zgłaszania kandydatur na członków rad nadzorczych i powoływania ich do składu rady, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa w stosunku do członków komitetu audytu, jak i polityką różnorodności przyjętą w wyniku stosowania odpowiedniej zasady Dobrych Praktyk 2021.

Adresatem zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 są wszystkie organy spółki. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: Zarząd Banku lub Zarząd), Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: Rada Nadzorcza Banku lub Rada Nadzorcza) oraz Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: Walne Zgromadzenie Banku lub Walne Zgromadzenie) wypowiedziały się w kwestii stosowania tych zasad – wszystkie przyjęły Dobre Praktyki 2021 bez wyłączeń.

Na stronie internetowej Banku dostępna jest informacja (w formule przewidzianej w Regulaminie Giełdy) na temat zakresu stosowania przez Bank powyższych zasad (https://www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-2021/).

Na stronie tej Bank ujawnia również raporty dotyczące ewentualnego, incydentalnego niezastosowania którejkolwiek zasady zawartej w Dobrych Praktykach 2021. W 2021 roku żaden z organów Banku nie zadeklarował odstąpienia od którejkolwiek z zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021.

ff ff

Przestrzeganie rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach

Bank w I półroczu 2021 roku stosował rekomendacje zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, z wyjątkiem rekomendacji IV.R.2., która dotyczyła umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rekomendację IV.R.2. Bank stosował wyłącznie w części dotyczącej transmisji obrad Walnych Zgromadzeń w czasie rzeczywistym.

Poniżej zaprezentowane są informacje o stosowaniu zasad i rekomendacji zawartych w dobrych praktykach (w podziale na obszary tematyczne – rozdziały wyodrębnione w dobrych praktykach), w tym zarówno zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016 jak i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 9 kwietnia 2014 roku w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (2014/208/UE) opis dotyczy zagadnień, które w opinii Banku mają największe znaczenie dla akcjonariuszy.

Nadrzędnym celem Banku w zakresie działań informacyjnych jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, będących wyrazem poszanowania zasad powszechnego i równego dostępu do informacji. Aby zrealizować ten cel Bank prowadzi politykę informacyjną w sposób gwarantujący właściwy, rzetelny i kompletny dostęp do informacji o Banku dla wszystkich inwestorów, bez stosowania preferencji w stosunku do któregokolwiek z nich. Powyższe zagadnienia Bank uregulował w „Zasadach polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami”, które znajdują się na stronie internetowej Banku (Polityka informacyjna – PKO Bank Polski (pkobp.pl)).

Bank komunikuje się z inwestorami bezpośrednio, organizując transmitowane online spotkania wynikowe, uczestnicząc w szeregu konferencji inwestorskich oraz spotkań bilateralnych (więcej na ten temat w rozdziale 11.1.3), jak również aktywnie wykorzystuje korporacyjną stronę internetową z dedykowaną częścią poświęconą relacjom inwestorskim. Na stronie tej zamieszczone są kluczowe informacje dotyczące Banku i wyemitowanych papierów wartościowych, w tym informacje o strategii Banku, sprawozdania finansowe, prezentacje, podstawowe dane finansowe w formacie umożliwiającym ich bezpośrednie wykorzystanie, dane kontaktowe oraz inne informacje zazwyczaj zamieszczane przez spółki, zgodnie ze stosownymi rekomendacjami.

W sekcji relacji inwestorskich pod adresem Ład korporacyjny – PKO Bank Polski (pkobp.pl) znajdują się informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, podstawowe dokumenty korporacyjne, polityki i sprawozdania, jak również informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk.

W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami Bank zamieścił na stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji. Informacje te znajdują się w sekcji relacji inwestorskich Dzień Inwestora – prezentacja strategii – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Istotnym aspektem komunikacji z rynkiem jest polityka Banku w zakresie ESG. Bank obserwuje skokowy wzrost zainteresowania inwestorów oraz analityków tą tematyką, w tym szczególnie kwestii związanych z środowiskiem naturalnym oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Tematyka ESG jest częścią Strategii PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2020-2022. Bank prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, uwzględniając czynniki środowiskowe. Jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętych celach niefinansowych oraz wdrażanych politykach. Eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną przy tym kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej, uwzględniając wpływ swoich działań na społeczeństwo, Klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy. W strategii Banku zostały również uwzględnione aspekty społeczne i pracownicze.

Ocena ryzyk ESG jest integralnym elementem oceny kredytowej w przypadku podmiotów gospodarczych. Każdemu Klientowi przypisywana jest kategoria ESG (pozytywna, neutralna, potencjalnie negatywna oraz negatywna). W ramach strategii zarządzania ryzykiem zostały określone główne zasady zarządzania ryzykiem ESG oraz limit strategiczny tolerancji na ryzyko ESG, celem ograniczenia zaangażowania w sektory wysokoemisyjne.

Bank w drugim kwartale 2021 roku przyjął do realizacji kluczowe wskaźniki efektywności dla poszczególnych obszarów ESG. Szczegółowy opis wskaźników udostępniony został na stronie internetowej Banku pod adresem ESG w Grupie PKO Banku Polskiego (pkobp.pl), a informacje na temat stopnia ich realizacji będą na bieżąco aktualizowane. Dodatkowo w 2022 roku na stronie internetowej Banku zostanie przedstawione zestawienie wydatków poniesionych w 2021 roku przez Bank, Fundację PKO Banku Polskiego i spółki Grupy Kapitałowej Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

W celu zapewnienia inwestorom dostępu do jak najbardziej aktualnych informacji finansowych, Bank publikuje sprawozdania finansowe w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Publikacjom takim towarzyszą spotkania dla akcjonariuszy, analityków i przedstawicieli mediów, podczas których Zarząd prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność Banku, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość.

Spotkania odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, a także mieszanej. W przypadku spotkania zdalnego Bank zapewnia interaktywny jego przebieg, tj. w trakcie spotkania możliwa jest dwustronna komunikacja, w szczególności umożliwiająca zadawanie pytań i udzielanie na nie odpowiedzi.

W 2021 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania odbywały się w formie zdalnej.

Zapis video zarówno spotkań z mediami jak i z analitykami publikowany jest na stronie internetowej Banku pod następującym adresem Wideo i telekonferencje – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Niezależnie od cyklicznych spotkań związanych z publikacją wyników, na bieżąco prowadzony jest dialog z akcjonariuszami. Odpowiedzi na pytania inwestorów udzielane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po upływie 14-dniowego terminu, po uprzednim poinformowaniu inwestora o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Bank nie zawęża kręgu osób uprawnionych do informacji jedynie do akcjonariuszy. Odpowiadając na poszczególne pytania, Bank ocenia możliwość udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie pod względem ochrony tajemnic spółki, braku konfliktu z obowiązującymi przepisami prawa, a także ocenia wagę pytania i do niej dostosowuje szybkość i szczegółowość wyjaśnień.

Bank posiada również rekomendowane przepisy wewnętrzne dotyczące udzielania wyjaśnień i sprostowań dotyczących nieprawdziwych, nieścisłych lub szkodliwych doniesień medialnych.

Powoływanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej dokonywane jest w sposób umożliwiający wybór osób reprezentujących wysokie kompetencje, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzanego stanowiska oraz gwarantujący wydawanie przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej – indywidualnie i jako organ – niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących w Banku:

 • Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (przyjętej przez Walne Zgromadzenie),
 • Polityce dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku (przyjętej przez Radę Nadzorczą Banku).

Polityka różnorodności składu Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi element polityki odpowiedniości.

Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności wskazując m.in., że organy podejmujące decyzje w sprawie doboru członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej dążą do zapewnienia w składzie organu szerokiego zakresu kompetencji, wiedzy i umiejętności adekwatnych do stanowiska oraz dodatkowo zróżnicowania ze względu na wiek i płeć. Właściwe organy podejmując decyzje o obsadzie stanowiska, uwzględniając wynik oceny odpowiedniości, dążą do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentacji płci, a co najmniej osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%. Wyżej wymienione polityki oceny odpowiedniości określają także termin i sposób monitorowania realizacji celów różnorodności.

Statutowym zobowiązaniem Banku w zakresie utrzymywania składu Rady Nadzorczej jest konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku, gdy liczba członków tego organu zmniejszy się poniżej 5.

Rada Nadzorcza, w ramach zarządzania sukcesją, podejmuje decyzje w zakresie doboru nowych członków Zarządu mając na uwadze: cel, jakim jest zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji w zakresie obszaru działania Banku nadzorowanego przez danego członka Zarządu, konieczność zapewnienia realizacji celów strategicznych Banku, zasadę zróżnicowania składu Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości zbiorowej Zarządu.

Rada Nadzorcza w składzie na 31 grudnia 2021 roku złożona była w większości z członków niezależnych. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie łączy swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady. Więcej informacji o Radzie Nadzorczej znajduje się w rozdziale 11.2.8.

Regulaminowo członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne, a uchwały tego organu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej poświęcają niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Frekwencja na obradach jest bardzo wysoka, a nieobecności uzasadnione.

Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych, a koszty świadczenia takich usług ponosi Bank.

W związku z przyjęciem przez Bank wszystkich zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 sprawozdania Rady Nadzorczej zawierać będą, począwszy od sprawozdania za 2021 rok, wszystkie elementy przypisane temu dokumentowi przez Dobre Praktyki 2021.

Pełnienie funkcji w Zarządzie stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków tego organu, a osoby te nie podejmują dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia im rzetelne wykonywanie obowiązków.

Powołanie członka Zarządu do organów nadzoru spółki spoza Grupy Kapitałowej Banku wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Bank utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do jego wielkości i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada Zarząd. Bank wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych wyżej wymienionych obszarach.

Główne elementy procesu zarządzania ryzykiem tworzą: strategia zarządzania ryzykiem przyjęta przez Zarząd i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami zidentyfikowanych ryzyk oraz cykliczne przeglądy wyżej wymienionej strategii i procesów. Natomiast w ramach wykonywania funkcji audytu wewnętrznego badana i oceniana jest adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, a także stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych oraz przepisów wewnętrznych Banku.

W Banku powoływany jest audytor wewnętrzny kierujący funkcją audytu wewnętrznego. Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW) powoływany jest po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej. Departament jest niezależny, podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu oraz funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi KNF, a także dobrymi praktykami i Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opublikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, kierownicy komórki audytu wewnętrznego, komórki do spraw zgodności, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie są wynagradzani w zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyników Banku, spółek zależnych i Grupy Kapitałowej Banku.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance w Banku podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi Zarządu. Zgodnie z ustaloną w Banku strukturą organizacyjną, kierujący jednostką Banku odpowiedzialną za compliance oraz ryzyko utraty reputacji podlega organizacyjnie bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a kierujący strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie pozostałym ryzykiem podlegają organizacyjnie członkowi Zarządu nadzorującemu Obszar Zarządzania Ryzykiem. Również struktura organizacyjna spółek zależnych o istotnym znaczeniu dla działania Grupy Kapitałowej Banku odpowiada zasadom określonym w Dobrych Praktykach 2021. W spółkach tych została także implementowana polityka wynagrodzeń przyjęta w Banku.

DAW corocznie przekazuje Zarządowi, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej raport roczny, który zawiera m.in. informacje o ocenie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz systemu zarządzania ryzykiem, dokonanej na podstawie wyników przeprowadzonych audytów.

Rada Nadzorcza dokonuje oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz poszczególnych elementów systemu, w tym funkcji kontroli, która obejmuje mechanizmy kontrolne funkcjonujące w procesach i wspierających je systemach lub aplikacjach oraz compliance. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny na podstawie m.in. informacji i raportów przekazywanych przez Zarząd, Komitet Audytu Rady Nadzorczej i komórki organizacyjne Centrali oraz ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta i wynikających z czynności nadzorczych uprawnionych instytucji, w szczególności KNF, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z wykorzystaniem aspektów i kryteriów jakościowych. Radę Nadzorczą w powyższych działaniach wspiera Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i opiniuje projekty przepisów wewnętrznych w Banku w tym zakresie.

Działalność DAW podlega niezależnej ocenie zewnętrznej nie rzadziej niż raz na 5 lat. Ostatnia taka ocena miała miejsce w 2019 roku, a jej wyniki potwierdziły funkcjonowanie DAW zgodnie z wymogami regulacyjnymi oraz dobrą praktyką, jak również przypisały DAW miano Generatora innowacji, co stanowi najwyższą, możliwą na polskim rynku, pozycję dla jednostki audytu w banku komercyjnym w modelu dojrzałości praktyki audytu wewnętrznego stosowanym przez firmę doradczą, która przeprowadziła ocenę.

Bank dąży do zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat okres ten skrócił się znacząco.

Bank ustalając miejsce i termin, a także formę walnych zgromadzeń bierze pod uwagę konieczność umożliwienia udziału w ich obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W 2021 roku Bank nie przeprowadzał walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). W związku z przyjęciem wszystkich zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 Bank nie wyklucza możliwości organizowania e-walnych jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy. Bank jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną do jego przeprowadzenia.

Niezależnie od powyższego, w celu zapewnienia maksymalnej jawności podejmowania decyzji, obrady Walnych Zgromadzeń są transmitowane w czasie rzeczywistym, a przedstawiciele mediów mają możliwość swobodnej obecności na takich obradach.

Skutecznie stosuje się lub egzekwuje sytuację, w której wszystkie projekty uchwał walnego zgromadzenia zarówno przedstawione przez Zarząd jak i przez akcjonariuszy zawierają uzasadnienie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7 czerwca 2021 roku przyjęło do stosowania wszystkie zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2021, w tym tę dotyczącą zachowania 3 dni przed walnym zgromadzeniem jako ostatecznego terminu składania projektów uchwał zgromadzenia oraz przedstawiania kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Walne Zgromadzenia organizowane po 1 lipca 2021 roku odbywały się z poszanowaniem tych zasad, a Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej z zasady biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia. W 2021 roku udział ten miał charakter mieszany – w miejscu obrad oraz za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Organy te reprezentowane były w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie. Zarząd prezentował wyniki finansowe oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także omawiał istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównując prezentowane dane z latami wcześniejszymi.

W 2021 roku Walne Zgromadzenia nie decydowały o emisji akcji z prawem poboru lub z jego wyłączeniem, niemniej Bank nie identyfikuje przesłanek do niestosowania zasad Dobrych Praktyk 2021 dotyczących takich decyzji.

Przyjęta w 2021 roku Polityka dywidendowa Banku zakłada intencję stabilnego realizowania w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku. Na obecnym etapie Bank nie identyfikuje przesłanek do niestosowania zasady Dobrych Praktyk 2021 w zakresie ograniczenia możliwości pozostawienia w Banku całości zysku wypracowanego w danym roku.

W Banku przyjęte są zasady zarządzania konfliktami interesów określające politykę zapobiegania, identyfikacji i ujawniania konfliktów interesów lub potencjalnych konfliktów interesów oraz podejmowania działań w celu kontroli tych konfliktów, jak również minimalizacji ich wystąpienia oraz ograniczania ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie Banku oraz jego relacje z Klientami i innymi podmiotami.

Zasady te regulują m.in. obowiązki członków organów Banku w zakresie zgłaszania potencjalnego lub powstałego konfliktu oraz ograniczenia w udziale rozpatrywania spraw, w których w stosunku do danej osoby może wystąpić konflikt interesów. Zgodnie z regulaminami Zarządu oraz Rady Nadzorczej członkowie tych organów mają prawo zgłaszać zdanie odrębne zamieszczane w protokole posiedzenia danego organu.

Zasady zarządzania konfliktami odnoszą się również do zapobiegania uprzywilejowaniu akcjonariuszy – transakcje lub umowy muszą być zawierane na zasadach rynkowych obowiązujących w relacjach pomiędzy niezależnymi stronami, w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku.

W Banku obowiązuje polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2020 roku.

Zgodnie z treścią tej polityki wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej oraz części zmiennej. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych takich jak: osiągnięcie wyniku finansowego netto Banku i Grupy Kapitałowej Banku, osiągnięcie wskazanych wskaźników ekonomiczno-finansowych, w tym wskaźnika zadowolenia Klientów, realizacja strategii Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku oraz utrzymanie pozycji rynkowej Banku. Rada Nadzorcza ustala cele dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym powinny one uwzględniać również kryteria takie, jak dbałość Banku o uwzględnienie interesu społecznego oraz przyczynianie się Banku do ochrony środowiska i zapobiegania ewentualnym negatywnym skutkom społecznym działalności Banku.

W PKO Banku Polskim S.A. przyjęte są również zasady wynagradzania pracowników, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku (Material Risk Takers dalej: MRT). Wynagrodzenia zmienne MRT są bezpośrednio uzależnione od sytuacji finansowej Banku oraz wzrostu jego wartości, z zastrzeżeniem, że kierownicy komórki audytu wewnętrznego, komórki do spraw zgodności, komórki prawnej, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie oraz za sprawy kadrowe, są wynagradzani w zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Banku.

Wynagrodzenie zmienne pracowników, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku uzależnione jest od poziomu realizacji celów premiowych, które w zależności od powierzanych zadań, mogą obejmować m.in. wskaźnik zadowolenia Klientów, czy stopień realizacji działań służących wykonaniu strategii Banku.

Poziom wynagrodzeń członków organów Banku i MRT jest adekwatny do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań. Praca w komitetach Rady Nadzorczej Banku uwzględniana jest w wysokości wynagrodzenia członków tych komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od krótkoterminowych wyników Banku.

Zasady ładu korporacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym relacje z udziałowcami i Klientami, ich strukturę organizacyjną, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

W 2014 roku Bank przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (przyjęte przez KNF na posiedzeniu 22 lipca 2014 roku) w zakresie, który dotyczy kompetencji i obowiązków Zarządu tj. prowadzenia spraw Banku i jego reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Tym niemniej przyjęto, że § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: Zasady) nie będzie stosowany w zakresie, który dotyczy zapewnienia akcjonariuszom możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Rozdział 9 Zasad, który dotyczy zarządzania aktywami na ryzyko Klienta, nie będzie stosowany, ponieważ Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie.

Rada Nadzorcza przyjęła do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie, który dotyczy kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.

Walne Zgromadzenie (ZWZ) zadeklarowało w uchwale z 2015 roku, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym odstąpiło od stosowania zasad określonych w:

 • § 8 ust. 4 Zasad w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego,
 • § 10 ust. 2 Zasad w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,
 • § 12 ust. 1 Zasad w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
 • § 28 ust. 4 Zasad w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4, było zgodne z uprzednią decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z 30 czerwca 2011 roku. Decyzja była wyrażona poprzez niepodjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku, których celem było umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzja o niestosowaniu tej zasady, została podjęta z uwagi na ryzyko natury prawnej i organizacyjno–technicznej, które może zagrażać prawidłowemu przebiegowi walnego zgromadzenia. W związku z propozycjami uprawnionego akcjonariusza Banku – Skarbu Państwa odstąpiono od pozostałych, wskazanych w uchwale powyższego Walnego Zgromadzenia zasad.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Skarb Państwa wraz z propozycją projektu uchwały ZWZ z 2015 roku, odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 Zasad spowodowane było niezakończonym procesem prywatyzacji Banku przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione było, zgodnie z wnioskiem Skarbu Państwa, zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania, który podlega ocenie organu stanowiącego. W opinii wyżej wymienionego akcjonariusza polityka wynagradzania osób, które pełnią kluczowe funkcje i nie są członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy (jest nim Bank reprezentowany przez Zarząd, którego działalność nadzoruje Rada Nadzorcza).

W czerwcu 2021 roku Walne Zgromadzenie Banku zmieniło zakres przyjętych „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, rezygnując z odstępstwa od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 Zasad dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego.

Inne dobre praktyki

Innym zbiorem wartości, zasad, norm postępowania i postaw etycznych, który obowiązywał w PKO Banku Polskim S.A. w 2021 roku był Kodeks etyki PKO Banku Polskiego S.A. (Kodeks Etyki), przyjęty uchwałą Zarządu w 2014 roku, a następnie nowelizowany w 2017 i w 2019 roku. Kodeks Etyki określa sposób kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy osobami świadczącymi pracę na rzecz Banku oraz pomiędzy pracownikami Banku i osobami wykonującymi czynności na rzecz Banku. Pozostaje w bezpośrednim związku z obowiązującą w Banku kulturą organizacyjną, jest jej uzupełnieniem i narzędziem wspierającym upowszechnianie oraz wdrażanie wartości w Banku. Obowiązuje wszystkich pracowników Banku.

Systemy kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

W PKO Banku Polskim S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest elementem systemu zarządzania. Za zaprojektowanie, wprowadzenie i funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności, w tym adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego. Ocena systemu kontroli wewnętrznej dokonywana jest na podstawie określonych kryteriów i z uwzględnieniem:

 • informacji przekazywanych przez Zarząd, Komitet Audytu Rady Nadzorczej, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego,
 • ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta i wynikających z czynności nadzorczych uprawnionych instytucji,
 • innych informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej.

Radę Nadzorczą wspiera w tym zakresie Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który odpowiedzialny jest w szczególności za bieżące monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej.

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

 • skuteczności i efektywności działania Banku,
 • wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 • zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, rekomendacjami nadzorczymi oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi.

System kontroli wewnętrznej jest zorganizowany w Banku na trzech niezależnych od siebie poziomach:

 • pierwszy poziom tworzą struktury organizacyjne Banku, które realizują działalność operacyjną w szczególności sprzedaż produktów i obsługę Klientów oraz inne struktury organizacyjne Banku, które realizują zadania operacyjne generujące ryzyko i funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów wewnętrznych Banku,
 • drugi poziom obejmuje działalność:
  • komórki do spraw zgodności,
  • wyspecjalizowanych struktur organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za identyfikację, pomiar, kontrolę, monitorowanie i raportowanie poszczególnych rodzajów ryzyka, a także zagrożeń i nieprawidłowości, w celu zapewnienia, aby działania realizowane na pierwszym poziomie były właściwie zaprojektowane, a struktury drugiego poziomu skutecznie zarządzały ryzykiem oraz wspierały efektywność działalności Banku,
 •  trzeci poziom stanowi działalność komórki audytu wewnętrznego, która realizuje niezależne audyty elementów systemu zarządzania Bankiem, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej.

Niezależność poziomów polega na organizacyjnej odrębności:

 • drugiego poziomu w zakresie tworzenia rozwiązań systemowych od pierwszego poziomu,
 • trzeciego poziomu od pierwszego i drugiego poziomu.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

 • funkcję kontroli,
 • komórkę do spraw zgodności,
 • niezależną komórkę audytu wewnętrznego.

Funkcja kontroli zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych, które dotyczą w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku i obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz usytuowane w nich stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.

Na funkcję kontroli składają się:

 • mechanizmy kontrolne,
 • niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
 • raportowanie w ramach funkcji kontroli.

PKO Bank Polski S.A. identyfikuje procesy istotne, które mają istotne znaczenie dla realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej i celów biznesowych Banku oraz zapewnia okresowe przeglądy procesów, m.in. pod kątem ich istotności.

W procesach i systemach oraz aplikacjach informatycznych, które funkcjonują w PKO Banku Polskim S.A., wbudowane są mechanizmy kontrolne dostosowane do celów systemu kontroli wewnętrznej oraz do specyfiki działalności Banku. Mechanizmy te podlegają niezależnemu monitorowaniu na wszystkich poziomach systemu kontroli wewnętrznej, które obejmuje testowanie mechanizmów kontrolnych oraz weryfikację bieżącą.

Komórka do spraw zgodności jest wyodrębnioną organizacyjnie, niezależną komórką. Pełni kluczową rolę w zakresie zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności. To ryzyko jest rozumiane jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji wskutek niezastosowania się Banku, pracowników Banku lub podmiotów, które działają w jego imieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów wewnętrznych Banku oraz przyjętych przez Bank standardów rynkowych. Celem komórki do spraw zgodności jest kształtowanie rozwiązań w zakresie zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie oraz raportowanie tego ryzyka w Banku.

Audyt wewnętrzny jest niezależną i obiektywną działalnością o charakterze zapewniającym i doradczym, która ma na celu:

 • ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ramach pierwszego i drugiego poziomu systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem adekwatności i efektywności wybranych do audytu mechanizmów kontroli ryzyka i mechanizmów kontrolnych (działalność zapewniająca),
 • przysporzenie wartości poprzez wskazywanie możliwych usprawnień procesów funkcjonujących w Banku (działalność doradcza).

Ocena poszczególnych obszarów działania Banku jest dokonywana systematycznie i w uporządkowany sposób. Wydane w ramach audytu zalecenia i rekomendacje służą usunięciu zidentyfikowanych luk oraz podniesieniu jakości i efektywności funkcjonowania Banku oraz podmiotów Grupy Kapitałowej Banku.

Informacje o nieprawidłowościach, wyniki ocen oraz inne istotne kwestie identyfikowane przez poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, przedstawiane są w okresowych raportach przeznaczonych dla Zarządu, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej lub Rady Nadzorczej.

W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, dostosowane do specyfiki i charakteru działalności tych podmiotów. Podmioty te tworzą i wprowadzają regulacje wewnętrzne, w których określają w szczególności zadania dotyczące czynności kontrolnych realizowanych w ramach systemu kontroli wewnętrznej i podział odpowiedzialności za te zadania. Sposób funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej uzależniony jest od wielkości podmiotu i przedmiotu jego działalności. Komórki audytu w Grupie Kapitałowej Banku funkcjonują w oparciu o długofalowy model współpracy. Jego celem jest zapewnienie wspólnych standardów audytu wewnętrznego.

W większości podmiotów istnieją wyodrębnione jednostki organizacyjne lub stanowiska kontrolne, które raportują bezpośrednio do Zarządu lub do Rady Nadzorczej danego podmiotu. W przypadkach uzasadnionych profilem działalności podmiotu oraz jego strukturą organizacyjną (niewielkie podmioty z ograniczonym spektrum działania), czynności kontrolne wykonywane są przez osoby zarządzające, bez wyodrębnienia strukturalnego funkcji lub komórki kontroli wewnętrznej.

W celu zapewnia rzetelności i poprawności funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Banku zaprojektowano i wdrożono szereg mechanizmów kontrolnych. Wbudowano je w funkcjonalność systemów sprawozdawczych oraz w regulacje wewnętrzne, które dotyczą tego procesu. Mechanizmy te polegają m.in. na ciągłej weryfikacji i rekoncyliacji danych sprawozdawczych z księgami rachunkowymi, analitycznymi i innymi dokumentami, które są podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest cyklicznie poddawany wielostopniowej weryfikacji, w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji. Roczne sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej i przyjęciu przez Radę Nadzorczą oraz są akceptowane do publikacji przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku, rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zgodnie z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.

Do zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • informacji, które dotyczą istotnych zmian w polityce rachunkowości i sprawozdawczości oraz sposobie dokonywania znaczących dla sprawozdawczości finansowej szacunków i ocen kierownictwa, a także zgodności procesu sprawozdawczości finansowej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • znaczących korekt, które wynikają z badania oraz sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, omówienia wszelkich problemów, zastrzeżeń i wątpliwości, które wynikają z badania sprawozdań finansowych oraz analizy zaleceń firmy audytorskiej kierowanych do Zarządu oraz odpowiedzi Zarządu w tym zakresie.

Opis współpracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z firmą audytorską oraz jej ocena znajdują się w sporządzanym corocznie sprawozdaniu z działalności tego Komitetu, który stanowi załącznik do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. (PWC) jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2020-2021. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, jest wpisana na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144. 24 stycznia 2019 roku Bank i PWC zawarły umowę na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2020-2021.

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej należnym za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za badania sprawozdań finansowych oraz za inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdań finansowych znajduje się w nocie 80 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2021 rok.

Ponadto, 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2022-2023.

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. składa się z 3 do 9 członków. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza posiada także kompetencje do zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. Członkowie Zarządu powinni m.in. spełniać wymogi art. 22aa Prawa bankowego, posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zgodnie z „Polityką dotyczącą odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceną odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku”:

 • członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 • dobór członków Zarządu odbywa się w sposób, który zapewnia wybór kompetentnych osób dających gwarancję ich odpowiedniości i należytego wywiązywania się z nałożonych obowiązków.

Weryfikacja odpowiedniości kandydatów i członków Zarządu odbywa się w formie oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej całego Zarządu. Ocena odpowiedniości dokonywana jest przez Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej każdorazowo w związku z powołaniem nowego członka Zarządu oraz raz do roku w ramach oceny okresowej. Wynik oceny odpowiedniości zatwierdza Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może przeprowadzić także dodatkową ocenę odpowiedniości w innych, uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na wymogi stawione Zarządowi lub jego poszczególnym członkom.

Powołanie członka Zarządu na kolejną kadencję odbywa się po uwzględnieniu wyniku oceny dotyczącej jego działalności z poprzednich kadencji, w tym poprzednich ocen odpowiedniości.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraża zgodę na powołanie prezesa Zarządu Banku i członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. W przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji jego mandat wygasa z upływem kadencji na którą został powołany.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

Uprawnienia członków Zarządu, w tym dotyczące decyzji o emisji lub wykupie akcji, zostały opisane w rozdziale 11.2.9.

Zasady zmiany statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Zmiana Statutu PKO Banku Polskiego S.A. (Statut Banku lub Statut) wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A., zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymagają uzyskania kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów, przy czym uchwały dotyczące zmiany Statutu, które zwiększają świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplają prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczą.

11 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w Statucie Banku wprowadzoną na podstawie § 1 pkt 2 uchwały 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z 17 września 2019 roku. Zmiana dotyczy rozszerzenia przedmiotu działalności Banku o świadczenie usług związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na powyższą zmianę Statutu.

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. i prawa akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. jest najwyższym organem Banku. Uprawnienia Walnego Zgromadzenia, sposób zwoływania oraz zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu określają: Kodeks spółek Handlowych, Statut Banku (w szczególności § 9-10) oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Treść Statutu oraz wyżej wymienionego regulaminu dostępne są na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich pod następującym adresem Zasady ładu korporacyjnego – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Banku i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Wprowadzone zmiany stosuje się począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło jego zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Banku, w tym w trybie zwyczajnym – raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, w tym w trybie zwyczajnym jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym oraz w trybie nadzwyczajnym jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądania jego zwołania przysługuje również akcjonariuszom.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy podejmowanie uchwał dotyczących:

 • powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje,
 • tworzenia i likwidacji funduszów specjalnych tworzonych z zysku netto,
 • zbycia przez Bank nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 25% kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
 • emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 • ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania: sprawozdań finansowych (Banku i Grupy Kapitałowej Banku), sprawozdań Zarządu z działalności (Banku i Grupy Kapitałowej Banku) oraz sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
 • udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 • podziału zysku lub pokrycia straty,
 • określania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zmian Statutu Banku,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie ze Statutem Banku oraz w zakresie wskazanym w Regulaminie Rady Nadzorczej, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w czasie umożliwiającym zapoznanie się przez akcjonariuszy z tą opinią.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Banku nie stanowią inaczej.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku:

 • zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy,
 • uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Banku poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę, jego likwidacji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia lub zmianę przedmiotu działalności Banku prowadzącą do zaprzestania prowadzenia przez Bank działalności bankowej wymagają większości 90% głosów oddanych.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem, że głosowanie tajne zarządza się:

 • przy wyborach członków organów Banku,
 • nad wnioskami o odwołanie członków organów PKO Banku Polskiego S.A. lub likwidatorów,
 • nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów PKO Banku Polskiego S.A. lub likwidatorów,
 • w sprawach osobowych,
 • na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 • w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Ogłoszenie wraz z materiałami prezentowanymi akcjonariuszom udostępniane jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku w sekcji Relacje Inwestorskie pod następującym adresem Walne Zgromadzenie – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Walne Zgromadzanie odbywa się w siedzibie PKO Banku Polskiego S.A. lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o jego zwołaniu i jest transmitowane w czasie rzeczywistym drogą internetową. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele mediów.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są upubliczniane przez Bank na jego stronie internetowej w sekcji Relacje Inwestorskie pod następującym adresem Wideo i telekonferencje – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Najważniejszymi uprawnieniami akcjonariuszy PKO Banku Polskiego S.A. są:

 • udział w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Banku (zbadanym przez biegłego rewidenta) i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom,
 • możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, w tym głosowania, stawiania wniosków, zgłaszania sprzeciwów i zadawania pytań.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, jak również mogą przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo głosowania akcjonariuszy jest ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Wyłączenia tego ograniczenia oraz jego zasady opisane są w § 10 Statutu Banku.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście (w tym, w przypadku akcjonariuszy niebędących osobą fizyczną – przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza) lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator i pracownik PKO Banku Polskiego S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałami, które dotyczą jego odpowiedzialności wobec PKO Banku Polskiego S.A. z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec PKO Banku Polskiego S.A. oraz sporu pomiędzy nim a PKO Bankiem Polskim S.A.

Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowemu biegłemu rewidentowi PKO Banku Polskiego S.A. Jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd (z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków) zobowiązany jest do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Banku. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Treść pytań zadanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7 czerwca 2021 roku oraz odpowiedzi na nie zamieszczone są na stronie internetowej w sekcji Relacje inwestorskie pod następującym adresem Raport nr 26/2021 – Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7 czerwca 2021 roku. (pkobp.pl).

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A.

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. składa się z 5 do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku, ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 11 osób.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej zgodnie ze wzorem opisanym poniżej ma prawo zgłaszać jedynie akcjonariusz, który samodzielnie i we własnym imieniu jest uprawniony na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej do wykonywania prawa głosu z największej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, zwany dalej „Uprawnionym Akcjonariuszem”. Kandydatów na pozostałych członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać wszyscy akcjonariusze, w tym Uprawniony Akcjonariusz.

Liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłaszać Uprawniony Akcjonariusz obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

L = 13*U, gdzie:

L – oznacza liczbę członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy L nie jest liczbą całkowitą, liczba członków Rady Nadzorczej jest równa L zaokrąglonemu w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym łączna liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz nie może być większa od 8 (ośmiu);

U – oznacza udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Banku obliczony jako iloraz liczby akcji, z których Uprawniony Akcjonariusz ma prawo wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

W przypadku powołania przez Walne Zgromadzenie mniejszej liczby członków Rady Nadzorczej niż wynika ze wzoru określonego powyżej, Uprawniony Akcjonariusz, ma prawo zgłosić oraz żądać poddania na tym samym Walnym Zgromadzeniu pod kolejne głosowania kandydatów w liczbie nie większej niż dwukrotność różnicy liczby członków Rady Nadzorczej obliczonej zgodnie z tym wzorem oraz liczby członków Rady Nadzorczej powołanych spośród kandydatów zgłoszonych uprzednio przez Uprawnionego Akcjonariusza.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dobór członków Rady Nadzorczej odbywa się w sposób zapewniający wybór kompetentnych osób, dających gwarancje ich odpowiedniości i należytego wywiązywania się z nałożonych obowiązków. Dobór członków Rady Nadzorczej odbywa się z uwzględnieniem wymogów oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej opisanych w „Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.”. Ocena odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej dokonywana jest przede wszystkim z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 22aa Prawa bankowego.

Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej i zbiorowej całej Rady Nadzorczej każdorazowo w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej oraz raz do roku w ramach oceny okresowej. Walne Zgromadzenie może przeprowadzić także dodatkową ocenę odpowiedniości w innych, uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na wymogi stawiane Radzie Nadzorczej lub jej poszczególnym członkom. Dodatkową ocenę inicjuje Bank.

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Akcjonariusz spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 26 sierpnia 2020 roku.

Na 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza składała się z 11 osób.

W 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku:

 • Pan Marcin Izdebski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 6 czerwca 2021 roku,
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (ZWZ) 7 czerwca 2021 roku:
  • odwołało ze składu Rady Nadzorczej Grażynę Ciurzyńską,
  • powołało w skład Rady Nadzorczej Dominika Kaczmarskiego, Macieja Łopińskiego i Agnieszkę Winnik–Kalembę,
 • Pan Piotr Sadownik złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 11 października 2021 roku,
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (NWZ) 12 października 2021 roku:
  • odwołało ze składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Hajłasza,
  • powołało w skład Rady Nadzorczej Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego.

Walne Zgromadzenie, dokonując zmian składu Rady Nadzorczej, potwierdziło odpowiedniość indywidualną nowych członków Rady Nadzorczej w związku z ich wyborem na bieżącą wspólną kadencję oraz odpowiedniość zbiorową całego organu, która uwzględnia dokonane zmiany osobowe. Dodatkowo ZWZ potwierdziło odpowiedniość dotychczasowych, pozostających w składzie Rady Nadzorczej, członków w związku z coroczną okresową oceną odpowiedniości.

Zgodnie z punktem 2.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W związku z przyjęciem przez Bank wyżej wymienionej zasady, każdy z członków Rady Nadzorczej Banku złożył oświadczenie wskazujące na spełnienie bądź niespełnienie tak zdefiniowanych kryteriów niezależności. Zgodnie z tymi oświadczeniami 8 członków Rady Nadzorczej (tj. Mariusz Andrzejewski, Grzegorz Chłopek, Andrzej Kisielewicz, Rafał Kos, Maciej Łopiński, Tomasz Kuczur, Bogdan Szafrański, Agnieszka Winnik–Kalemba) spełnia kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2021, a 3 członków Rady Nadzorczej (tj. Wojciech Jasiński, Dominik Kaczmarski, Krzysztof Michalski) nie spełnia kryteriów niezależności.

 Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
7 czerwca 2021 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i wyznaczony przez Skarb Państwa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rok urodzenia: 1947

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny Tygodnika Gdańskiego, dziennikarz m.in. Głosu Wybrzeża i Tygodnika Czas. Poseł na Sejm VII kadencji. W latach 2005-2010 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015-2016 w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. PZU S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PZU Asset Management S.A., Telewizja Polska S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Wojciech Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

26 sierpnia 2020 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

7 czerwca 2021 roku wyznaczony przez Skarb Państwa na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rok urodzenia: 1948

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1972). W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję członka Zarządu, następnie prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w latach 1998-2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa. Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, przewodniczącego Komisji Gospodarki, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 roku do lipca 2019 roku – pełnomocnik Zarządu Energa S.A. ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych. Od 5 marca 2020 roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Zależny Członek Rady Nadzorczej.
Dominik Kaczmarski – Sekretarz Rady Nadzorczej
7 czerwca 2021 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

8 czerwca 2021 roku wybrany na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rok urodzenia: 1989

Dominik Kaczmarski uzyskał tytuł magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doradcy podatkowego. Ukończył studia MBA Finance & Technology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 2021 roku zdał pierwszy poziom egzaminu CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego. Od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako zastępca dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako zastępca dyrektora i w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT, m.in. poprzez regulację STIR. Pełnił funkcje sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz członka Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego. Od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki PKN Orlen S.A., a od czerwca 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od lipca 2020 roku jej przewodniczącym).  Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zależny Członek Rady Nadzorczej.
Mariusz Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 roku.

26 sierpnia 2020 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1971

Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie pełni także funkcję kierownika Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, a w latach 2019-2020 był dziekanem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa. Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W latach 2013-2019 pracował także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W latach 2003-2013 pracował w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie również pełnił funkcję kierownika Katedry Finansów.Ukończył trzy fakultety, studiował rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także automatykę i robotykę na specjalności: sztuczna inteligencja oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 roku podczas realizacji grantu KBN przygotował i obronił pracę doktorską, która została opublikowana w formie Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych m.in. takich spółek jak: Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A. (spółka notowana na NewConnect), PolRest S.A. (spółka notowana na GPW w Warszawie), Media Nieruchomości S.A., Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, AWSA Holland II BV. Był także prezesem Zarządu Altair sp. z o.o., członkiem Zarządu ds. finansowych w TBS Złocień sp. z o.o. oraz doradcą Zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych – IPSiZ sp. z o. o. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przewodniczącego Rady Nadzorczej INSTAL Kraków S.A. oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tauron Sprzedaż sp. z o. o. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. W latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.książki przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”. Jest członkiem European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz gospodarczych. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Grzegorz Chłopek – Członek Rady Nadzorczej
26 sierpnia 2020 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1971

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i TeKarierę zawodową rozpoczął w 1994 roku od początku wiążąc ją z rynkiem kapitałowym. Do 1998 roku pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życiechnik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiadacz tytułu CFA i licencji maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku od początku wiążąc ją z rynkiem kapitałowym. Do 1998 roku pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (Polska) oraz Banku Amerykańskim w Polsce. Od grudnia 1998 roku na ponad 21 lat związał swoją karierę z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. zarządzającym aktywami największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. W 2004 roku został powołany w skład zarządu spółki, a od 2012 roku pełnił funkcję prezesa zarządu. W obszarze zarządzania aktywami był odpowiedzialny za zarządzanie instrumentami rynku stopy procentowej, a następnie za cały portfel inwestycyjny, który w 2013 roku przekroczył 72 mld PLN. Odpowiadał również za obszar nadzoru właścicielskiego portfela akcji, który przekroczył 5% kapitalizacji rynkowej wszystkich polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Od czerwca 2020 roku zatrudniony w iWealth Management sp. z o.o. na stanowisku dyrektora zarządzającego, gdzie odpowiada za rozwój współpracy z klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wsparcie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla klientów spółki. Od czerwca 2021 roku członek Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużą instytucją finansową, wdrażaniu nowych produktów w sektorze finansów, nadzorze właścicielskim spółek giełdowych, analizie sprawozdań finansowych oraz instrumentów rynku kapitałowego. Jest doświadczonym ekspertem sektorów: emerytalnego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

26 sierpnia 2020 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1953

Posiada tytuł profesora nauk matematycznych. Zatrudniony jest na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Habilitację obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich ośrodkach naukowych, jak: Vanderbilt University (Nashville, USA), Polska Akademia Nauk, Technische University (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Blaise Pascal University (Clermont-Ferrand, Francja). Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Jest autorem ponad 75 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz książek (np. „Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”). Jest także autorem wielu opinii, recenzji i ekspertyz, m.in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej. Zawodowo zainteresowany zastosowaniem matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczną inteligencją, business intelligence, informatyzacją, teorią argumentacji. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Rafał Kos – Członek Rady Nadzorczej
26 sierpnia 2020 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1971

Adwokat, wspólnik w kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies (California), absolwent studiów podyplomowych z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP (od 2020). Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej (od 2015) oraz The Board of Visitors CUA Law (od 2017). Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Obecnie członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Aktywów Państwowych: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz ds. prawa koncernowego. Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażu m.in. przez Who’s Who Legal, Chambers and Partners, dziennik Rzeczpospolita. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Tomasz Kuczur – Członek Rady Nadzorczej
12 października 2021 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1973

Prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Doktorat z nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Posiada stopień doktora habilitowanego uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych, specjalizacja systemy polityczne. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Członek Rady Naukowej „Przeglądu Sejmowego”. Powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Krzysztof Michalski – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 17 września 2019 roku.

26 sierpnia 2020 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1985

Absolwent wydziałów Prawa i Administracji oraz Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał także dyplom MBA – Innowacje i Analiza Danych – Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając m.in. za badania rynku, tworzenie nowych produktów, marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 roku kierujący zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju. Był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Obecnie kieruje pracą zespołu eksperckiego Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Odpowiada za analizy i doradztwo w sprawach podatkowych, gospodarczych, finansowych. Zajmuje się również problematyką stosunków międzynarodowych. Zależny Członek Rady Nadzorczej.
Bogdan Szafrański – Członek Rady Nadzorczej
12 października 2021 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1958

Ekonomista i amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, rynku kapitałowego, polityki i gospodarki w USA oraz relacji polsko-amerykańskich. Tytuł doktora nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ma zdany egzamin Chartered Financial Analyst (CFA) na poziomie II. Jest absolwentem University of California Irvine (UCI) gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów. Wcześniej studiował na Wydziale Zarządzania UW oraz Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię na studiach doktoranckich na University of California Los Angeles (UCLA). Pracował w USA w Kalifornii w firmach wysokich technologii (high tech), kolejno Western Digital Corporation, Advanced Photonics, Inc. i Xsirius Superconductivity, Inc. Był członkiem, a następnie przewodniczącym rady nadzorczej Polam Credit Union w Los Angeles (na modelu CU wzorowane są SKOK-i w Polsce). W latach następnych był m.in prezesem grupy kapitałowej ZEM Celma S.A., wiceprezesem ds. Finansów i Administracji w Kapsch Telecom Sp. z. o.o., w telekomunikacyjnym joint venture (National Grid, Energis, PKP) Energis Polska Sp. z o.o. wiceprezesem Zarządu ds. Strategicznej Współpracy Udziałowców, dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w Tel-Energo S.A., wiceprezesem ds. Finansów w PKP Cargo S.A., doradcą Zarządu Petrolot Sp. z o.o. ds. restrukturyzacji finansów, oraz członkiem Zarządu ds. Finansowych i Ekonomicznych w PLK S.A. W 1994 roku zdał egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych, od tego czasu był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym z udziałem Skarbu Państwa (PFR S.A., Lotos Terminale S.A., ZEM Celma S.A., KWB Konin S.A., PKP PLK S.A.). Prowadził niezależną działalność konsultingową jako MetaStrategy Consulting w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wartością (EVA), wycen przedsiębiorstw oraz doradztwie transakcyjnym w M&A. Ostatnio wykładał finanse na Wydziale Zarządzania i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz na Uczelni Łazarskiego. Jest komentatorem wydarzeń gospodarczych i politycznych w Telewizji Republika, TVP Info, TVN24 BiŚ, Radiu Wnet oraz autorem artykułów o zarządzaniu, prywatyzacji, finansach. Członek polonijnego think tanku w USA Polonia Institute. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Agnieszka Winnik-Kalemba – Członek Rady Nadzorczej
7 czerwca 2021 roku powołana w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rok urodzenia: 1969

W roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995-1997 była stypendystką rządu amerykańskiego na studiach podyplomowych Georgetown University in Washington D.C. oraz University of Kentucky The James W. Martin School of Public Policy and Administration. W latach 1999-2003 odbyła aplikację adwokacką. Od 2003 roku jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej Adw. Agnieszka Winnik-Kalemba. W latach 1986-1989 współpracowała z Regionalnym Komitetem Wykonawczym NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk oraz Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność prowadzoną przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich. W latach 1989-2000 pracowała: w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, była asystentem prawnym w Law Offices of Bowles, Keating, Matuszewich & Fiordalisi a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA, asystentem prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego, dyrektorem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W latach 2006-2008 była członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., a w 2016 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Banku oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Wyjątkiem są uchwały w sprawach wskazanych w Statucie Banku, dla podjęcia których (oprócz wskazanego kworum) wymagana jest większość kwalifikowana, która wynosi 2/3 głosów. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec pozostałych organów PKO Banku Polskiego S.A., organów nadzoru oraz innych osób.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane z możliwością zdalnego udziału w posiedzeniu, w tym podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość” (Regulamin e-posiedzenia).

Z wyjątkiem spraw wskazanych w Statucie Banku, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.

W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń, podjęła łącznie 194 uchwały.

Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Wszystkie nieobecności zostały, uchwałami Rady Nadzorczej, uznane za usprawiedliwione.

Imię i nazwisko Frekwencja*
Mariusz Andrzejewski 15/15
Grzegorz Chłopek 15/15
Grażyna Ciurzyńska 5/5
Zbigniew Hajłasz 11/11
Marcin Izdebski 5/5
Wojciech Jasiński 13/15
Dominik Kaczmarski 10/10
Andrzej Kisielewicz 13/15
Rafał Kos 15/15
Tomasz Kuczur 4/4
Maciej Łopiński 10/10
Krzysztof Michalski 15/15
Piotr Sadownik 11/11
Bogdan Szafrański 4/4
Agnieszka Winnik-Kalemba 9/10
* Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu PKO Banku Polskiego S.A., należy podejmowanie uchwał, które dotyczą w szczególności:

 • Zatwierdzania przyjętych przez Zarząd strategii, polityk, zasad i regulaminów, m.in.: Strategii Banku, Strategii zarządzania ryzykiem, Strategii zarządzania Bankiem, Polityki dywidendowej, Polityki wynagrodzeń, Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, Polityki zgodności Banku, Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, Regulaminu Zarządu, Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Regulaminu Organizacyjnego Banku, Regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
 • zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
 • zatwierdzania określonego przez Zarząd akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka,
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku,
 • uchwalania Regulaminu:
  • Rady Nadzorczej,
  • udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osobom, które zajmują stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
 • powołania i odwołania prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 • wyrażania uprzedniej zgody na czynności spełniające określone statutowo kryteria, w tym m.in. na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe), objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innej spółki, objęcie lub nabycie obligacji zamiennych na akcje, zawarcie przez PKO Bank Polski S.A. istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym, zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, umowy darowizny i inne o podobnym skutku oraz umowy zwolnienia z długu oraz inne umowy o podobnym skutku przekraczającym wartość wskazaną w Statucie Banku,
 • występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 • oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 • opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 • wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z treścią Statutu Banku Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swojego grona inne komitety.

Funkcjonowanie powołanego w ramach Rady Nadzorczej Banku Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń odpowiada warunkom opisanym w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Rada Nadzorcza powołała następujące komitety.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

 • Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych).
 • Monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.
 • Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości finansowej, w szczególności poprzez analizowanie informacji otrzymanych od Komitetu ds. Ryzyka.
 • Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej.
 • Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdań finansowych, w szczególności w przypadku, gdy firma audytorska świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej Banku inne usługi niż badanie.
 • Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania.
 • Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług, które nie są badaniem na rzecz Banku oraz spółek z Grupy Kapitałowej Banku, zgodnie z polityką.
 • Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki.
 • Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie, podmioty powiązane z tą firma audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki.
 • Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej procedury.
 • Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.
 • Przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń, które mają na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku.
 • Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku.
 • Opracowywanie zasad postępowania w zakresie procesu ujawniania i wymiany danych i informacji pomiędzy KNF, firmą audytorską, kluczowym biegłym rewidentem a Bankiem i rekomendowanie ich przyjęcia Radzie Nadzorczej.
Skład Komitetu Audytu na 31 grudnia 2021 roku. data powołania do Komitetu w obecnej kadencji Rady Nadzorczej
Przewodnicząca: Agnieszka Winnik-Kalemba 15 czerwiec 2021 roku
Wiceprzewodniczący: Mariusz Andrzejewski 24 wrzesień 2020 roku
Członkowie: Grzegorz Chłopek 24 wrzesień 2020 roku
Dominik Kaczmarski 15 czerwiec 2021 roku
Rafał Kos 24 wrzesień 2020 roku
Bogdan Szafrański 16 grudzień 2021 roku

W skład Komitetu Audytu w 2021 roku wchodzili także:

– Marcin Izdebski do 6 czerwca 2021 roku (data rezygnacji),

– Grażyna Ciurzyńska do 7 czerwca 2021 roku (data odwołania).

W ramach oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej dokonanej w związku z ich wyborem na nową kadencję (zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.), oceniono czy kandydaci spełniają wymogi niezbędne do zasiadania w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (dalej: Komitet Audytu).

Zgodnie z oceną powołani członkowie Komitetu Audytu łącznie spełniają warunki niezależności i kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 roku.

W tym na dzień 31 grudnia 2021 roku:

 • przewodnicząca Komitetu Audytu Agnieszka Winnik-Kalemba oraz Mariusz Andrzejewski, Grzegorz Chłopek, Rafał Kos i Bogdan Szafrański, tj. większość członków Komitetu Audytu jest niezależnych,
 • najbardziej adekwatną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu działalności Komitetu Audytu, w tym kompetencje z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiadają:
  • Mariusz Andrzejewski – kompetencje potwierdzone stopniem naukowym dra hab. nauk ekonomicznych i uprawnieniami biegłego rewidenta; członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń dotyczących księgowości i rachunkowości; dodatkowo umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego związanego z pełnieniem funkcji zarządczych i nadzorczych oraz wykonywaniem czynności w charakterze biegłego rewidenta,
  • Grzegorz Chłopek – kompetencje potwierdzone wiedzą nabytą w ramach programu nauczania związanego z posiadanym tytułem Chartered Financial Analyst oraz tytułem maklera papierów wartościowych; dodatkowo umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym,
  • Dominik Kaczmarski – kompetencje wynikające z wiedzy i umiejętności nabytych w ramach programu nauczania związanego z nabyciem tytułu doradcy podatkowego, ukończonych studiów MBA Finance & Technology oraz posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie przeglądów i kalkulacji podatkowych banków, a także w procesie badania sprawozdań finansowych (w zakresie elementów podatkowych),
  • Bogdan Szafrański – wiedza i umiejętności nabyte w ramach programu nauczania w ramach studiów na University of California Irvine (UCI), gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów, a także wynikające z doświadczenia jako wykładowca w Katedrze Finansów i Bankowości (przede wszystkim z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej) w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
 • wszyscy członkowie Komitetu Audytu łącznie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie bankowości, które wynikają m.in. z wykształcenia, doświadczenia zawodowego i sprawowania funkcji (szerzej opisane w notkach biograficznych w tym rozdziale).

Walne Zgromadzenie przeprowadza ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (w tym, w zakresie niezależności) zgodnie z wyżej wymienioną polityką w momencie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz okresowo raz w roku.

W 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Głównym założeniem Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku (dalej: Polityka wyboru) oraz Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Banku i spółek Grupy Kapitałowej Banku (dalej: Polityka świadczenia usług), przyjętych przez Radę Nadzorczą Banku po rekomendacji Komitetu Audytu, jest zapewnienie zgodności procesu wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia przez nią usług na rzecz Banku i Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami prawa oraz rekomendacją L Komisji Nadzoru Finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezależności i bezstronności firmy audytorskiej oraz spełnienia wymogów w zakresie obowiązkowej rotacji oraz karencji.

W Polityce wyboru określono niżej opisane zasady obowiązkowej rotacji i karencji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta.

 1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej na terenie Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, wynosi 10 lat obrotowych objętych badaniem. Może on ulec przedłużeniu o dwa lata, do maksymalnie 12 lat obrotowych objętym badaniem, na podstawie zgody KNF w przypadku równoczesnego zatrudnienia więcej niż jednej firmy audytorskiej w formule audytu wspólnego, pod warunkiem, że wynikiem badania ustawowego jest wspólne sprawozdanie z badania.
 2. Umowę na badanie sprawozdań finansowych zawiera się na okres objęty badaniem nie krótszy niż 2 lata obrotowe, a maksymalnie na okres 3 lat obrotowych, z możliwością przedłużenia na kolejny okres objęty badaniem, wynoszący co najmniej dwa lata obrotowe.
 3. Po upływie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń, o którym mowa w punkcie 1, firma audytorska może ponownie wykonywać czynności badania ustawowego sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia poprzedniego badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.
 4. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego sprawozdań finansowych za okres dłuższy niż 5 lat obrotowych objętych badaniem.
 5. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.

Zgodnie z Polityką wyboru Rada Nadzorcza Banku przeprowadza postępowanie dotyczące zlecenia badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w trybie przetargu nieograniczonego. W następstwie zorganizowanej przez Bank procedury wyboru, Komitet Audytu przekazuje Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rekomendacja, o ile nie dotyczy to odnowienia zlecenia badania, zawiera nie mniej niż dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. W ocenie ofert złożonych przez firmy audytorskie stosowane są przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru.

Rekomendacje Komitetu Audytu dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021 oraz za lata 2022-2023 spełniały obowiązujące warunki i zostały sporządzone w następstwie zorganizowanych przez Bank procedur wyboru spełniających obowiązujące kryteria.

Polityka świadczenia usług zakłada, że świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej na rzecz Banku wymaga wyrażenia zgody przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku. Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wyraża zgodę na świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz spółki Grupy Kapitałowej Banku na podstawie wniosku spółki. Niezbędnym elementem takiego wniosku jest zgoda komitetu audytu lub rady nadzorczej spółki Grupy Kapitałowej Banku wnioskującej o wyrażenie zgody.

W 2021 roku firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. świadczyła na rzecz Banku dozwolone usługi niebędące badaniem, w tym usługi przeglądu sprawozdań finansowych oraz usługi oceny sporządzonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. Przed zawarciem umowy na świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyraził zgodę na świadczenie tych usług.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku Polityki Wynagradzania oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji Polityki Wynagradzania.

Komitet odpowiada w szczególności za realizację poniższych zadań:

  • opiniowanie, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, ogólnych zasad polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka
  • Banku,dokonywanie okresowego przeglądu Polityki Wynagradzania oraz przedstawianie wyników z przeglądu Radzie Nadzorczej,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zasad wynagradzania członków Zarządu,
 • dokonywanie oceny celów MbO stawianych i realizowanych przez członków Zarządu,
  •  dokonywanie oceny narzędzi i systemów przyjętych w celu zagwarantowania, by system wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Banku należycie uwzględniał wszystkie rodzaje ryzyka, poziomy płynności i kapitału oraz aby Polityka Wynagradzania była zgodna z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wspierała takie zarządzanie i była zbieżna ze strategią biznesową, celami, kulturą i wartościami korporacyjnymi oraz długofalowymi interesami Grupy Kapitałowej Banku,
  •  nadzorowanie wynagrodzenia stałego kierującego komórką ds. zgodności Banku,
  • opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzeń kierujących komórkami ds.: prawnych, zgodności, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i ds. zasobów ludzkim,
  • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w przedmiocie zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą rozliczenia celów MbO dla członków Zarządu,
  • przygotowywanie projektu raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku, który jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto do zadań Komitetu należy:

 • opiniowanie polityki różnorodności w składzie Zarządu,
 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów do Zarządu,
 •  rekomendowanie, określanego przez Radę Nadzorczą, zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
 •  rekomendowanie, określanej przez Radę Nadzorczą, wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w Zarządzie,
 • dokonywanie okresowej oceny (co najmniej raz w roku) struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,
 • dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny,
 • dokonywanie okresowego przeglądu polityki Zarządu w odniesieniu do doboru i powoływania osób, które zajmują stanowiska kierownicze w Banku i przedstawianie Zarządowi zaleceń w tym zakresie.
Skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na 31 grudnia 2021 roku. data powołania do Komitetu w obecnej kadencji Rady Nadzorczej
Przewodniczący: Wojciech Jasiński 24 wrzesień 2020 roku
Wiceprzewodniczący: Dominik Kaczmarski 8 czerwiec 2021 roku
Członkowie: Andrzej Kisielewicz 24 wrzesień 2020 roku
Tomasz Kuczur 14 październik 2021 roku
Bogdan Szafrański 14 październik 2021 roku

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku wchodzili także:

 • Marcin Izdebski do 6 czerwca 2021 roku (data rezygnacji),
 • Grażyna Ciurzyńska do 7 czerwca 2021 roku (data odwołania),
 • Zbigniew Hajłasz do 12 października 2021 roku (data odwołania).

W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Ryzyka

 • Opiniowanie całościowej, bieżącej i przyszłej, gotowości Banku do podejmowania ryzyka, z uwzględnieniem profilu ryzyka Grupy Kapitałowej Banku.
 • Opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji, które dotyczą realizacji tej strategii oraz innych okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej.
 • Opiniowanie innych uchwał Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej, których zatwierdzanie należny do kompetencji Rady Nadzorczej.
 • Wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku.
 • Przeglądanie, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka oraz wskazywanie Zarządowi kierunków działań korygujących.
 • Ocenianie ryzyka związanego z oferowanymi produktami oraz usługami finansowymi.
 • Opiniowanie rozwiązań, które dotyczą ograniczania ryzyka prowadzonej działalności przy wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku i prokurentów.
 • Bieżące monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem i przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji na temat wyników monitorowania tego systemu.
 • Opiniowanie informacji, które Bank podaje do publicznej wiadomości w zakresie strategii zarządzania ryzykiem oraz systemu zarządzania ryzykiem.
 • Dokonywanie corocznego przeglądu polityki wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej Banku.
 • Bieżące monitorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem i przekazywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji.
 • Doradzanie w procesie wyboru doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych, w przypadku zgłoszenia przez Radę Nadzorczą woli skorzystania z ich usług.
 • Ocenianie zaleceń audytorów zewnętrznych lub wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych związanych z odpowiednim wdrożeniem odpowiednich środków.
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku.
Skład Komitetu ds. Ryzyka na 31 grudnia 2021 roku. data powołania do Komitetu w obecnej kadencji Rady Nadzorczej
Przewodniczący: Mariusz Andrzejewski 24 wrzesień 2020 roku
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Chłopek 24 wrzesień 2020 roku
Członkowie: Wojciech Jasiński 24 wrzesień 2020 roku
Dominik Kaczmarski 15 czerwiec 2021 roku
Andrzej Kisielewicz 24 wrzesień 2020 roku
Krzysztof Michalski 24 wrzesień 2020 roku
Bogdan Szafrański 14 październik 2021 roku

W 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Strategii

 • Opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii Banku, której zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
 • Wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii, w tym w szczególności poprzez analizowanie przedstawianych przez Zarząd okresowych informacji o jej realizacji.
 • Opiniowanie strategicznych czynności Banku, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie ich spójności z obowiązującą strategią Banku.
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie realizacji celów strategicznych i kluczowych projektów Banku.
Skład Komitetu ds. Strategii na 31 grudnia 2021 roku. data powołania do Komitetu w obecnej kadencji Rady Nadzorczej
Przewodniczący: Dominik Kaczmarski 15 czerwiec 2021 roku
Członkowie: Mariusz Andrzejewski 24 wrzesień 2020 roku
Andrzej Kisielewicz 24 wrzesień 2020 roku
Tomasz Kuczur 14 październik 2021 roku
Krzysztof Michalski 24 wrzesień 2020 roku
Bogdan Szafrański 14 październik 2021 roku

W skład Komitetu ds. Strategii w 2021 roku wchodzili także:

 • Grażyna Ciurzyńska do 7 czerwca 2021 roku (data odwołania),
 • Piotr Sadownik do 11 października 2021 roku (data rezygnacji),
 • Zbigniew Hajłasz do 12 października 2021 roku (data odwołania).

W 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej.

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A.

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. składa się z 3 do 9 członków. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Powołanie prezesa Zarządu oraz członka Zarządu, który nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku wymaga zgody KNF.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 30 lipca 2020 roku.

W 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Banku:

 • Zbigniew Jagiełło 11 maja 2021 roku złożył, ze skutkiem na datę przyszłą, tj. z upływem dnia zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 7 czerwca 2021 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie,
 • Rada Nadzorcza Banku 8 czerwca 2021 roku:
  • powołała Jana Emeryka Rościszewskiego, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez KNF oraz z dniem wydania tejże zgody, a także powierzyła Janowi Emerykowi Rościszewskiemu kierowanie pracami Zarządu (w okresie do wydania zgody przez KNF),
  •  powołała w skład Zarządu Marcina Eckerta,
 • Rada Nadzorcza Banku 15 czerwca 2021 roku:
  • odwołała ze składu Zarządu Rafała Kozłowskiego,
  • powołała w skład Zarządu Bartosza Drabikowskiego,
 • Adam Marciniak złożył 26 lipca 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2021 roku,
 • KNF 3 września 2021 roku wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na Prezesa Zarządu,
 • Rada Nadzorcza Banku 14 września 2021 roku powołała w skład Zarządu Artura Kurcweila,
 • •       Jan Emeryk Rościszewski 14 października 2021 roku złożył, ze skutkiem na datę przyszłą, tj. z dniem 22 października 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i członkowska w Zarządzie,
 • Rada Nadzorcza Banku 14 października 2021 roku:
  • odwołała ze składu Zarządu Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego,
  • powołała z dniem 23 października 2021 roku Iwonę Dudę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu; jednocześnie powołała Iwonę Dudę na stanowisko Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez KNF oraz z dniem wydania tejże zgody, a także powierzyła Iwonie Dudzie kierowanie pracami Zarządu (w okresie od 23 października 2021 roku do czasu wydania zgody przez KNF),
  • powołała w skład Zarządu Wojciecha Iwanickiego.

W związku ze zmianami w składzie Zarządu oraz związanymi z tym zmianami wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej przeprowadził:

 • wstępne oceny odpowiedniości – związane z powołaniem nowych członków do składu Zarządu,
 • okresowe oceny odpowiedniości – związane z coroczną oceną odpowiedniości dotychczasowych, pozostałych w składzie Zarządu, członków,
 • dodatkowe oceny odpowiedniości – związane ze zmianą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie (dotyczące członków Zarządu objętych zmianami podziału kompetencji),
 • zbiorowe oceny odpowiedniości Zarządu – uwzględniające dokonane zmiany osobowe i zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie.

Oceny odpowiedniości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką dotyczącą odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku”. W wyniku powyższych ocen Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej potwierdził odpowiedniość indywidualną nowo powoływanych i dotychczasowych członków Zarządu Banku, a także odpowiedniość zbiorową Zarządu Banku. Powyższe oceny odpowiedniości zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku.

W dniu 26 stycznia 2022 roku KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Na 31 grudnia 2021 roku Zarząd składał się z 8 osób.

Iwona Duda – Wiceprezes Zarządu Banku kierująca pracami Zarządu nadzorująca Obszar Prezesa Zarządu
W składzie Zarządu
od 23 października 2021 roku.

Rok urodzenia: 1967

Menedżer, ekonomistka z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Obecnie Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. Od 23 października 2021 roku do 25 stycznia 2022 roku Wiceprezes Zarządu kierująca pracami Zarządu Banku. Wcześniej Prezes Zarządu Alior Bank S.A.

Pełniła także funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Od 1998 do 2005 roku dyrektor departamentu w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU S.A.

Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg staży zawodowych m.in. w USA i w Niemczech.

Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pełnione funkcje
w Komitetach
na 31 grudnia 2021
Komitet Strategii (Członek).
Bartosz Drabikowski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
W składzie Zarządu
od 15 czerwca 2021 roku.

Rok urodzenia: 1970

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (CFO) od czerwca 2021 roku. Poprzednio pełnił  tę funkcję w latach 2008–2017. Od sierpnia 2021 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Członek Rady Dyrektorów VISA Europe oraz Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów (2015–2016). W latach 2006-2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.: Inteligo Financial Services S.A., CEUP eService sp. z o.o., PKO Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., a ponadto w latach 2018-2021 był doradcą prezesa zarządu PHN S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).

Pełnione funkcje
w Komitetach na 31 grudnia 2021
Komitet Jakości Danych (Zastępca Przewodniczącego),

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Zastępca Przewodniczącego),

Komitet Ryzyka (Członek),

Komitet Ryzyka Operacyjnego (Członek),

Komitet Strategii (Członek),

Komitet Transformacji (Członek).

Marcin Eckert – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
W składzie Zarządu
od 8 czerwca 2021 roku.

Rok urodzenia: 1971

Marcin Eckert jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Leadership Academy for Poland oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wcześniej związany był z grupą PZU, w której od 2017 roku sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Korporacyjnych. W latach 2019-2021 członek Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. W ramach Grupy PZU odpowiadał m.in. za strategię i projekty, Biuro Administracji, Biuro Nadzoru Korporacyjnego, Biuro Nadzoru nad Spółkami Zagranicznymi oraz Pion Technologii Informatycznych. W latach 2018-2020 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A., od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego oraz prawa pracy. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy (lider praktyki Benefits & Compensation). Uprzednio związany również z TGC Tax Advisers sp. z o. o. (dyrektor Działu Podatkowego), Mazars Audyt Sp. z o. o. (dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young (Senior Manager).

Pełnione funkcje
w Komitetach na 31 grudnia 2021
Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Zastępca Przewodniczącego),

Komitet Kredytowy Banku (Członek),

Komitet Ryzyka (Członek),

Komitet Strategii (Członek).

Wojciech Iwanicki – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Administracji
W składzie Zarządu
od 14 października 2021 roku.

Rok urodzenia: 1974

Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania administracją, logistyką, infrastrukturą, zasobami ludzkimi oraz informatyką.

Od 2017 roku związany z Grupą PZU. Gdzie pełnił funkcję dyrektora Biura Administracji w PZU S.A., PZU Życie S.A., PZU Centrum Operacji S.A., TUW PZUW. Za obszar administracyjno-finansowy odpowiadał również jako dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 2014-2016 dyrektor Biura Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 2006 roku do 2010 roku zastępca dyrektora w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Od października 2019 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sigma BIS S.A.

Pełnione funkcje
w Komitetachna 31 grudnia 2021
Komitet Strategii (Członek).
Maks Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw oraz Bankowości Międzynarodowej
W składzie Zarządu
od 4 lipca 2016 roku.

Rok urodzenia: 1979

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył Advanced Management Program 194 na Harvard Business School oraz posiada dyplom EMBA.

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: KREDOBANK S.A., PKO Leasing S.A., PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Od września 2016 do października 2021 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku.

W okresie od lipca 2016 do października 2021 odpowiadał za obszar Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi, natomiast od stycznia do grudnia 2018 nadzorował Obszar Prawny i Zgodności.

Ma wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa, znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Prawnik, menedżer oraz poseł na Sejm V,VI,VII, VIII kadencji.

Pełnione funkcje
w Komitetach na 31 grudnia 2021
Komitet Ryzyka (Członek),

Komitet Strategii (Członek).

Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji
W składzie Zarządu
od 6 czerwca 2016 roku.

Rok urodzenia: 1958

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów).

Z bankowością i finansami związany od ponad trzydziestu lat. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim. Od wielu lat związany z PKO Bankiem Polskim S.A; od 2006 do 2010 roku był dyrektorem Departamentu Audytu i jednocześnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KREDOBANK S.A. Następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W latach 2006-2007 łączył pracę w PKO Banku Polskim S.A. z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Centrum Finansowo–Bankowego w Warszawie. W roku 2007 był jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie i w Zakładach Konserwacji Zabytków. Wykładał w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów poruszających tematykę bankową i ekonomiczną.

W latach 1998–2002 był radnym Powiatu Warszawskiego. Był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2002-2014 był radnym Rady m.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcje m.in. przewodniczącego, a w następnych kadencjach wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia. W swojej działalności społecznej kierował Społeczną Radą Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz wiceprzewodniczącym rad nadzorczych: PKO Leasing S.A., PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pełnione funkcje
w Komitetach na 31 grudnia 2021
Komitet Ryzyka Operacyjnego (Członek),

Komitet Strategii (Członek).

Artur Kurcweil – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii
W składzie Zarządu
od 14 września 2021 roku.

Rok urodzenia: 1973

Artur Kurcweil posiada ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze IT. W latach 2011 -2021 pracował w Grupie PZU, do 2019 roku na stanowisku dyrektora IT, od 2020 roku na stanowisku dyrektora zarządzającego do spraw digitalizacji. Odpowiadał za transformację cyfrową usług Grupy PZU, projekty informatyczne, zapewnienie ciągłości działania i wdrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pełnił również funkcję dyrektora nadzorującego Laboratorium Innowacji, podmiotu zajmującego się współpracą z międzynarodowymi startupami, testowaniem i wdrażaniem innowacji w ramach Grupy PZU.

Przed 2011 rokiem przez ponad 5 lat pracował w IBM oraz 8 lat w grupie Siemens. Dzięki 3-letniej pracy w centrali Siemensa w Monachium zdobył międzynarodowe doświadczenie projektowe i wiedzę z zakresu consultingu oraz zarządzania międzynarodowym IT.

Artur Kurcweil w swojej pracy koncentruje się na innowacyjności, digitalizacji i efektywności procesów oraz dynamicznym rozwoju multikanałowego biznesu. Dzięki doświadczeniu zawodowemu zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy usług, rozumie potrzeby rynku i dynamiczne zmiany w obszarze nowych technologii.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie ukończył studia z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, którą ukończył z tytułem licencjata informatyki i ekonometrii oraz tytułem magistra ekonomii.

Pełnione funkcje
w Komitetach
na 31 grudnia 2021
Komitet ds. Architektury IT (Przewodniczący),

Komitet Jakości Danych (Przewodniczący),

Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (Zastępca Przewodniczącego),

Komitet Ryzyka (Członek),

Komitet Ryzyka Operacyjnego (Członek),

Komitet Strategii (Członek),

Komitet Transformacji (Członek).

Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
W składzie Zarządu
od 8 stycznia 2013 roku.

Rok urodzenia: 1966

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem, po uzyskaniu zgody KNF od 8 stycznia 2013 roku.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Organizacja i Zarządzanie).

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów oraz w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK S.A., bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Banku BPH S.A., w obszarze kredytów. Od 1992 roku związany z Bankiem Zachodnim S.A., a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. z BZ WBK S.A., gdzie w latach 1992-2000 pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, a w latach 2000-2005 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był zastępcą głównego oficera ds. ryzyka. Od stycznia 2011 roku pełnił funkcję głównego oficera kredytowego, a od marca 2012 roku także zastępcy głównego oficera ds. ryzyka. Ponadto był przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK S.A., zastępcą przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz zastępcą przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Był członkiem Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.: PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO Leasing S.A. oraz PKO Faktoring S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Pełnione funkcje
w Komitetach na 31 grudnia 2021
Komitet Kredytowy Banku (Przewodniczący),

Komitet Ryzyka Operacyjnego (Przewodniczący),

Komitet Ryzyka (Zastępca Przewodniczącego),

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Zastępca Przewodniczącego),

Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (Członek),

Komitet Jakości Danych (Członek),

Komitet Strategii (Członek).

Zarząd Banku działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Banku oraz Regulaminu Zarządu przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku.

Zarząd wykonuje swoje czynności na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w tym m.in. zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz prezentuje stanowisko Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu albo poza posiedzeniem w trybie obiegowym (pisemnym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy, które przekraczają zakres zwykłych czynności Banku. Od 16 grudnia 2021 roku uchwały w przedmiocie związanym z zarządzaniem ryzykiem mogą być podejmowane pod nieobecność członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku, gdy w zakresie podejmowanych przez Zarząd uchwał związanych z zarządzaniem ryzykiem, członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku zagłosuje inaczej, niż większość członków Zarządu lub w sposób odmienny, niż wstępnie zostało to zaproponowane w projekcie uchwały, uzasadnia on swoją decyzję na piśmie. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą wraz z pisemnym uzasadnieniem sposobu głosowania Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.

W 2021 roku Zarząd odbył 70 posiedzeń, podjął 552 uchwały.

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

 • prezes Zarządu samodzielnie,
 • dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 • dwóch prokurentów działających łącznie,
 • pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Na 31 grudnia 2021 roku w Banku było 4 prokurentów. W 2021 roku odwołano jedną prokurę.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PKO Banku Polskiego S.A., niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Zarządu Banku, zgodnie z Regulaminem Zarządu w szczególności należy:

 • określanie Strategii Banku i Strategii zarządzania Bankiem, która uwzględnia ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 • określanie strategii zarządzania ryzkiem oraz ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko,
 • tworzenie i likwidacja stałych komitetów Banku oraz określanie ich właściwości,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek Banku w kraju i za granicą,
 • określanie Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Regulaminu Organizacyjny Banku oraz Regulaminu Zarządu,
 • ustanawianie prokurentów oraz określanie zasad ustanawiania pełnomocników w Banku,
 •  określanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania, w tym w szczególności: zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej, zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym, które dotyczą procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego, planowania kapitałowego oraz polityki dywidendowej,
 • określanie rocznego planu finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
 • określanie zasad identyfikacji modeli biznesowych i przeprowadzania testów charakterystyki umownych przepływów pieniężnych,
 • określanie zasad (polityki) rachunkowości,
 •  przyjmowanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku oraz kwartalnych raportów Grupy Kapitałowej Banku,
 •  określanie polityki w zakresie bancassurance,
 •  określanie polityki wynagrodzeń, która obejmuje także podmioty zależne od Banku,
 • określanie produktów bankowych oraz innych usług bankowych i finansowych,
 •  określanie zasad uczestnictwa Banku w spółkach i innych organizacjach,
 • podejmowanie decyzji w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Decyzje w sprawie nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje oraz w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku nie leżą w kompetencjach Zarządu – podejmowane są przez Walne Zgromadzenie.

Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa, komunikacji i promocji, strategii oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami oraz podejmują decyzje w sprawach zwykłego zarządu w zakresie nadzorowanych obszarów. Obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu wskazane są w schemacie organizacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich pod następującym adresem Zasady ładu korporacyjnego – PKO Bank Polski (pkobp.pl).

Na koniec 2021 roku działały poniższe komitety stałe, w których uczestniczyli członkowie Zarządu.

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami PKO Banku Polskiego S.A.
Cel Zarządzanie aktywami i pasywami, poprzez wpływanie na strukturę bilansu PKO Banku Polskiego S.A. i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego.
Zadania Wsparcie Zarządu w działaniach Banku i Grupy Kapitałowej Banku dotyczących:
 • kształtowania struktury bilansu Banku,
 • zarządzania adekwatnością kapitałową,
 • zarządzania rentownością z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działalności oraz generowanego ryzyka,
 • zarządzania ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem rynkowym i płynności, ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem kredytowym (rozliczeniowym i przedrozliczeniowym) transakcji na rynku hurtowym.
Komitet Ryzyka
Cel Projektowanie strategicznych kierunków i zadań w zakresie ryzyka bankowego z uwzględnieniem strategii Banku, sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia regulacyjnego, analizowanie okresowych raportów związanych z ryzykiem bankowym i opracowywanie na ich bazie odpowiednich wytycznych, a także przygotowywanie strategii zarządzania ryzykiem bankowym i jej okresowe weryfikowanie.
Zadania
 • Monitorowanie integralności, adekwatności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności kapitałowej oraz alokacji kapitału wewnętrznego do poszczególnych linii biznesowych, a także wdrażanie polityki w zakresie zarządzania ryzykami, realizowanej w ramach Strategii Banku.
 • Analiza i ocena wykorzystania strategicznych limitów ryzyka określonych w Strategii zarządzania ryzykiem bankowym.
 • Opiniowanie cyklicznych raportów ryzyka, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i uwzględnianie informacji z tych raportów przy wydawaniu opinii.
Komitet Kredytowy Banku
Cel Zarządzanie ryzykiem kredytowym, które występuje przy podejmowaniu decyzji kredytowych, decyzji dotyczących wierzytelności zarządzanych przez odpowiednie jednostki Banku oraz zarządzanie ryzykiem wystąpienia strat w wyniku błędnych decyzji biznesowych na podstawie modeli ryzyka kredytowego.
Zadania
 • Podejmowanie decyzji o podziale kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych lub decyzji sprzedażowych oraz decyzji w zakresie zarządzania wierzytelnościami.
 • Podejmowanie decyzji kredytowych, które dotyczą największych spraw Klientów Banku, a także wydawanie rekomendacji Zarządowi Banku w sprawach kredytowych.
 • Podejmowanie decyzji, które dotyczą wierzytelności restrukturyzowanych.
 • Ustalanie limitów branżowych, limitów określających apetyt na portfelowe ryzyko kredytowe i na ryzyko koncentracji zaangażowań.
 • Podejmowanie decyzji o wdrożeniu w procesach kredytowych modeli ryzyka kredytowego i modeli antyfraudowych, w szczególności w zakresie oceny scoringowej albo ratingowej.
 • Podejmowanie decyzji o wdrożeniu modelu do ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe z aktywów finansowych.
 • Akceptowanie raportów z monitorowania lub przeglądu modeli oraz jakości portfeli kredytowych, do których stosuje się modele ryzyka kredytowego.
 • Akceptowanie miesięcznych i kwartalnych raportów ryzyka kredytowego.

Komitet Ryzyka Operacyjnego

Cel Skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, które zwiększa bezpieczeństwo działalności Banku.
Zadania
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym nad zadaniami dotyczącymi zapewnienia ciągłości działania Banku.
 • Koordynacja zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 • Wyznaczanie działań w sytuacji awaryjnej, która naraża wizerunek Banku i powoduje straty operacyjne.

Komitet Transformacji

Cel Zapewnienie efektywnej transformacji Banku zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, w tym zapewnienie spójności celów biznesowych oraz maksymalizacji wartości biznesowej zmian w Banku (m.in. w ramach formacji i projektów).
Zadania
 • Operacyjne zarządzanie wdrażaniem Strategii Banku.
 • Realizowanie kluczowych ról w Nowym Modelu Zarządczym (NMZ), zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi Nowego Modelu Pracy oraz Nowego Modelu Zarządczego.
 • Podejmowanie decyzji o realizacji projektów i ich zmianach oraz decyzji dotyczących kosztów rzeczowych i pozostałych kosztów działania.
 • Przyznawanie środków na realizację interwencyjnych, pilnych zakupów, związanych z działaniami wynikającymi z planu ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 • Nadzorowanie projektów i inicjatyw rozwojowych, w szczególności postępu prac, budżetów projektów, korzyści finansowych i pozafinansowych.
 • Inicjowanie działań zwiększających efektywność Banku.
 • Zarządzanie rocznym limitem finansowym na realizację projektów i inicjatyw rozwojowych.
 • Rozstrzyganie sporów na niższych szczeblach decyzyjnych w zakresie działania Komitetu.
Komitet Strategii
Cel Sprawowanie nadzoru nad procesem planowania strategicznego oraz zarządzania strategią Banku.
Zadania
 • Zarządzanie działaniami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem strategii.
 • Akceptacja harmonogramu prac nad strategią oraz harmonogramu wdrożenia strategii.
 • Podejmowanie kluczowych decyzji niezbędnych dla realizacji strategii, w tym wdrożenia inicjatyw strategicznych.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów w trakcie prowadzenia prac nad poszczególnymi inicjatywami strategicznymi.
Komitet ds. Architektury IT
Cel Kształtowanie architektury informatycznej, która zapewnia realizację strategii Banku.
Zadania
 • Opracowanie kluczowych założeń architektury informatycznej Banku (pryncypia).
 • Przeprowadzanie okresowej oceny architektury informatycznej w Banku.
 • Opracowanie modelu architektury docelowej.
 • Inicjowanie działań, które zmierzają do osiągnięcia modelu architektury docelowej.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego

Cel Zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad obszarem bezpieczeństwa systemu informatycznego w PKO Banku Polskim S.A. (SIB).
Zadania Wydawanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa SIB, w szczególności:
 • koordynowania i monitorowania prac związanych z bezpieczeństwem SIB,
 • wyznaczania kierunków działania Banku w zakresie bezpieczeństwa SIB,
 • określania działań, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnych, które narażają wizerunek Banku i powodują straty operacyjne bądź finansowe w obszarze bezpieczeństwa SIB,
 • monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem SIB.

Komitet Jakości Danych

Cel Określanie strategicznych kierunków działań w zakresie zarządzania jakością danych oraz architekturą danych w Banku w kontekście Systemu Zarządzania Danymi (SZD), nadzór nad funkcjonowaniem SZD oraz ocena jego efektywności i działań poszczególnych jednostek Banku.
Zadania Podejmowanie decyzji, które dotyczą zarządzania danymi w Banku, w szczególności:
 • kierunków rozwoju SZD,
 • zaleceń dla jednostek Banku w zakresie zarządzania danymi,
 • szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi,
 • oceny efektywności działania SZD, określenia priorytetów działań w ramach SZD oraz okresowych planów działań,
 • przypisania właścicielstwa grup danych,
 • rozstrzygania na wniosek członka Komitetu spraw spornych w zakresie SZD,
 • akceptacji – szczególnie w przypadkach uzasadnionych ciągłością działania Banku – odstępstw od kryteriów i reguł jakości danych oraz standardów rozwiązań jakości danych.

Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli w komitetach niestałych, w tym w komitetach sterujących powołanych w ramach projektów. W PKO Banku Polskim S.A. funkcjonuje również Komitet Inwestycyjny oraz Komitet ds. Sponsoringu. W ich składzie nie zasiadają członkowie Zarządu.

Polityka różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Polityka różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku jest istotną częścią funkcjonujących w Banku polityk oceny odpowiedniości tj.:

 • Polityki dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach Grupy Kapitałowej Banku,
 • Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członów Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej Banku.

Wprowadzone w Banku przepisy określają kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz oceny odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku. Osoby te są oceniane pod względem kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na podstawie wprowadzonych przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza Banku podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, natomiast członkowie Zarządu Banku podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny odpowiedniości MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność stosowanej polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

W 2021 roku dostosowano treści wyżej wymienionych polityk do zmian wynikających z wydanych nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2021) w zakresie dotyczącym dodania dodatkowych kryteriów wspierających różnorodność w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej tj. wiek i płeć, a także wskazania oczekiwanego, minimalnego progu udziału w składzie tych organów mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.

 • [405-1] Polityki oceny odpowiedniości kandydatów i członków Zarządu Banku oraz kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku zawierają zobowiązanie Banku/Walnego Zgromadzenia do uwzględniania zasad zróżnicowania przy wyborze kandydatów na członków wyżej wymienionych organów.
 • Zasada zróżnicowania doboru członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku opiera się o obiektywne kryteria merytoryczne w zakresie wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Dodatkowymi kryteriami wspierającymi różnorodność składu organów jest wiek oraz płeć.
 • Polityki zawierają zobowiązanie do monitoringu skuteczności ich stosowania, w tym także w aspekcie celów różnorodności.
 • Polityka oceny odpowiedniości zawiera zobowiązanie dla podmiotów zależnych Banku do wprowadzenia regulacji dotyczących zasad odpowiedniości – regulacje są sukcesywnie wdrażane w podmiotach Grupy Kapitałowej Banku.
[405-1]
Płeć Kobiety Mężczyźni
Rada Nadzorcza 1 10
Zarząd 1 7
*MRT (Material Risk Takers) 16 55
Wiek 30-41 lat 41-51 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Rada Nadzorcza 2 4 1 4
Zarząd 4 3 1
MRT (Material Risk Takers) 9 42 19 1
Staż w Banku do 5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15-20 lat powyżej 20 lat
Rada Nadzorcza 9 2
Zarząd 5 3
MRT (Material Risk Takers) 6 3 12 50
*zmiana prezentacji: kluczowi menedżerowie zostali zastąpieni MRT

Staż w Banku: dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest to staż na stanowisku w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

 •   Stosowanie zasady różnorodności ma zapewnić odpowiedni dobór członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w sposób, który umożliwia dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji, wiedzy i umiejętności adekwatnych do stanowiska oraz gwarantuje wydawanie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej (indywidualnie i jako organ) najwyższej jakości niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku.
 • Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza Banku, uwzględniając wynik oceny odpowiedniości, przy doborze członków organów dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci odpowiednio w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, a co najmniej osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.
 • Cele dotyczące zróżnicowania składu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie płci i wieku są uwzględniane przy doborze członków organów, tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie i odpowiedniość tych organów.

Akcje PKO Banku Polskiego S.A. i podmiotów powiązanych będące w posiadaniu władz Banku

Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu na 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Imię i nazwisko Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Liczba akcji Łączna wartość nominalna posiadanych akcji w PLN Liczba akcji Łączna wartość nominalna posiadanych akcji w PLN
Zarząd Banku
Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0
Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0
Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0
Wojciech Iwanicki, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0
Maks Kraczkowski, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
Mieczysław Król, Wiceprezes Zarządu Banku 6 000 6 000 6 000 6 000
Artur Kurcweil, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0
Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu Banku 8 000 8 000 8 000 8 000

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku członkowie Rady Nadzorczej Banku nie posiadali akcji PKO Banku Polskiego S.A.

Ze względu na potencjalny lub faktyczny dostęp do informacji poufnych, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane są zobowiązane powiadomić Bank oraz KNF o transakcji zawieranej na ich własny rachunek dotyczącej akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku lub instrumentów pochodnych oraz innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych Banku.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są także objęci zakazem dokonywania transakcji na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku lub instrumentów pochodnych oraz innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych w ciągu 30 dni przed terminem publikacji przez Bank raportu okresowego (okres zamknięty).

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji lub udziałów spółek powiązanych z PKO Bankiem Polskim S.A. rozumianych jako zależne, wspólne przedsięwzięcia i stowarzyszone.

Wyniki wyszukiwania: