Ryzyko klimatyczne

Bank z uwagą śledzi informacje o zmianach klimatycznych, które wynikają z działalności człowieka i jest świadomy odpowiedzialności, która ciąży na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Bank chce osiągać cele biznesowe w taki sposób, aby wpływ działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne oraz aby wpływ zmian klimatycznych na działalność biznesową był jak najmniejszy.
logo
Raport Roczny
2021

Od 2019 roku Bank liczy poziom emisji gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej (dla Banku i dla Grupy). W 2021 roku przyjął ambitne cele krótkookresowe dotyczące redukcji emisji GHGs Banku w zakresie 1 i 2 uzgodnione z celami Porozumienia Paryskiego. Bank koncentruje się na poprawie pomiaru emisji GHGs generowanych przez Bank we wszystkich zakresach. Dodatkowo, Bank eliminuje źródła energii o wysokiej emisyjności (w 2021 roku zlikwidował ostatnią kotłownię węglową w nieruchomościach użytkowanych przez Bank) oraz podejmuje działania ograniczające zużycie energii (np. instalacje fotowoltaiczne w wybranych nieruchomościach Banku).

Bank jest świadomy wpływu swojego portfela produktowego na klimat oraz wpływu ryzyka zmiany klimatu na portfel produktowy. Bank przyjął polityki kredytowe dla sektora wysokoemisyjnego, OZE oraz chemii, ropy i gazu. Celem polityki dla sektora wysokoemisyjnego jest sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec Klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zeroemisyjności w roku 2050) oraz brak finansowania nowych źródeł produkcji energii opartych na węglu kamiennym i brunatnym. Z kolei polityka OZE zakłada sukcesywne zwiększanie finansowania w działalność związaną z energią odnawialną.

Bank podjął również zobowiązanie dotyczące składu portfela produktowego (relacja finansowania „zielonego” względem wysokoemisyjnego, zwiększenie wolumenu zielonego finansowania o 5% rocznie, wyeliminowanie ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku).

W procesie kredytowym dla Klientów instytucjonalnych ocenianych z wykorzystaniem metody ratingowej Bank każdorazowo ocenia wpływ czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem (tzw. czynniki ESG) na zdolność kredytową Klienta. Bank bada też wpływ transakcji kredytowych na kwestie ESG i klasyfikuje je do czterech kategorii, począwszy od transakcji z pozytywnym wpływem na kwestie ESG, a skończywszy na tych z istotnie negatywnym wpływem. W ocenie czynników ESG Bank uwzględnia m.in. ryzyko zmiany klimatu i wpływu na działalność Klienta, możliwy wpływ Klienta na zmianę klimatu, czynniki związane z kapitałem ludzkim czy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz czynniki związane z aspektami zarządzania (w tym kultury organizacji i nadzoru wewnętrznego).

Bank rozpoczął prace, które mają na celu ocenę portfela korporacyjnego według taksonomii działalności zrównoważonej.

W 2021 roku Bank przeprowadził kompleksowe badanie luki w relacji do wybranych regulacji i wytycznych z obszaru zarządzania ryzykiem ESG. Wyniki badania posłużyły do przygotowania operacyjnego planu integracji ryzyka ESG do systemu zarządzania ryzykiem Banku. Plan jest podzielony na zadania, które będą sukcesywnie wdrażane i znajdą odzwierciedlenie w ujawnieniach w ramach rekomendacji TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

W 2021 roku Bank wprowadził zarządzanie ryzykami ESG do strategii zarządzania ryzykiem w Banku i w Grupie Kapitałowej Banku. Po raz drugi dokonał ujawnienia w CDP Disclosure Insight Action przy zastosowaniu rekomendacji TCFD i jako jeden z pięciu polskich banków uzyskał ocenę ujawnień w obszarze zmian klimatycznych („D”).

Przedstawiono sposób zarządzania kwestiami klimatycznymi w Banku, wskaźniki emisji, cele oraz wstępną ocenę ryzyk i szans, które wynikają ze zmian klimatycznych. Wyróżniono:

  • ryzyko regulacyjne związane z cenami uprawnień do emisji i rozszerzaniem zakresu systemu na kolejne sektory,
  • ryzyko regulacyjne związane z rozszerzeniem zakresu raportowanych emisji oraz wprowadzeniem konieczności, w miejsce dowolności, raportowania emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw i tworzenia wartości,
  • ryzyko finansowania projektów inwestycyjnych w nowe pro-ekologiczne technologie, które nie osiągną sukcesu rynkowego,
  • ryzyko wzrostu częstotliwości i gwałtowności nietypowych zjawisk pogodowych.

Po stronie szans Bank dostrzega nowe możliwości finansowania niskoemisyjnych produktów i usług oraz finansowania transformacji energetycznej i systematycznie rozszerza ofertę zielonych produktów.

Wyniki wyszukiwania: