List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przedstawiam roczne sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2021 rok. Dokument podsumowuje okres, w którym polska gospodarka, po trudnym czasie niepewności i globalnych zawirowań wywołanych pandemią, dynamicznie przyśpieszyła wzrost. Dla sektora bankowego był on rokiem odbudowy wyników, a dla PKO Banku Polskiego był także intensywnym i owocnym okresem rozwoju. Efektem tego jest znaczny wzrost skali działania spółki, świetne wyniki finansowe oraz poprawa kluczowych wskaźników dochodowości.
logo
Raport Roczny
2021

PKO Bank Polski w 2021 roku w pełni wykorzystał koniunkturę gospodarczą w Polsce: blisko 6 proc. tempo wzrostu PKB, rosnące dochody ludności i dobrą sytuację na rynku pracy. Udoskonalając procesy wewnętrzne i rozszerzając ofertę oraz koncentrując się na potrzebach swoich klientów nasza grupa kapitałowa zwiększyła sumę bilansową do 418 mld zł i wypracowała 4,9 mld zł skonsolidowanego zysku netto. To najwyższy zysk w ponad 100-letniej historii PKO Banku Polskiego.

Bank powrócił do wzrostu wyniku na działalności biznesowej, który wyniósł 15,2 mld zł i był o 3,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rekordowy zysk został wypracowany także dzięki utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) dla Grupy znajdował się na bardzo dobrym poziomie 40,6 proc. Wyniki banku wspierał także spadający koszt ryzyka, który w 2021 r. wyniósł 0,55 proc. i był poniżej poziomów założonych w obowiązującej strategii Banku. Wraz z silną pozycją kapitałową i wynikami europejskich stress-testów, które potwierdziły, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na zawirowania banków w Europie, pokazuje on, że możliwe jest pogodzenie dynamicznego i odpowiedzialnego rozwoju działalności biznesowej.

W swoich działaniach, oprócz dbałości o wyniki i stabilność, PKO Bank Polski kieruje się także zasadą zrównoważonego rozwoju oraz przywiązuje dużą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W 2021 roku przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Zobowiązał się m.in. do wyeliminowania do 2030 roku ekspozycji na sektor wydobywczy węgla, do kontynuowania zwiększania zielonego finansowania oraz do dalszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Spółka będzie kontynuowała pracę nad kolejnymi wskaźnikami i celami niefinansowymi związanymi z obszarem ESG, a wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem szerzej uwzględni w swojej kolejnej strategii.

2021 rok był kolejnym, w którym cały świat zmagał się pandemią COVID-19. Grupa Kapitałowa Banku od początku zaangażowała się w walkę z jej skutkami i wspierała w tym społeczności lokalne oraz działania organizowane na poziomie ogólnokrajowym. W 2021 roku spółka przekazała darowizny pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 2,9 mln zł na rzecz placówek medycznych i organizacji pomocowych, wsparła Narodowy Program Szczepień oraz kontynuowała zaangażowanie w programy pomocowe dla firm, w tym oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. Bank rozwijał także narzędzia i rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają pracę zdalną, ułatwiają komunikację z klientami oraz zapewniają ich płynną obsługę.

W prowadzeniu działalności w czasie pandemii, PKO Bankowi Polskiemu pomagały nowoczesne rozwiązania technologiczne i wysoki poziom zaawansowania cyfrowego. Na popularności wciąż zyskiwała aplikacja mobilna IKO, która działa już na ponad 6 mln urządzeń klientów. Od momentu jej udostępnienia blisko dziewięć lat temu klienci logowali się do niej ponad 4 mld razy i wykonali z jej pomocą ponad 1 miliard transakcji na łączną kwotę blisko 300 miliardów złotych. Korzystanie z usług banku bez wychodzenia z domu wspierają także konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe, które wzbogacają ekosystem usług PKO Banku Polskiego. Rozwój technologiczny banku był i pozostanie jednym z filarów naszej strategii.

Miniony rok w sektorze bankowym upłynął także pod znakiem ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych. Ze względu na swoją skalę i niepewność związaną z finalnym sposobem jego rozwiązania, pozostaje ono jednym z głównych ryzyk dla stabilności finansowej sektora. Wydaje się jednak, iż w wyniku wyroków wydanych przez Sąd Najwyższy zmniejsza się prawdopodobieństwo materializacji najbardziej kosztownych dla banków rozstrzygnięć sądowych. Pomogło w tym również m.in. zaoferowanie klientom banków możliwości zawierania ugód. PKO Bank Polski, jako pierwszy wyszedł z takim rozwiązaniem. Po trzech miesiącach oferowania ścieżki ugodowej, na koniec 2021 roku, zarejestrowano ponad 19 tys. wniosków o mediacje, z czego 7,1 tys. zostało zakończonych pozytywnie. Udział mediacji zakończonych pozytywnie w stosunku do mediacji zakończonych ogółem wynosi około 80%, co oceniamy pozytywnie.

Dla PKO Banku Polskiego, 2021 rok był szczególnym czasem. Spółka z rocznym wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe założone w dotychczasowej strategii i rozpoczęła pracę nad wyznaczeniem kolejnych kierunków rozwoju. Nowa strategia będzie musiała trafnie odpowiadać na zmiany w otoczeniu, jakie zaszły w ostatnich latach takie jak m.in. przyspieszona cyfryzacja, zmiany demograficzne, wzrost znaczenia ESG, podwyżki stóp procentowych czy też ostatnio – zmiana sytuacji geopolitycznej

Kolejna strategia PKO Banku Polskiego będzie miała wymiar także symboliczny. Rozpoczęcie jej realizacji będzie pokrywało się ze zmianą siedziby spółki i jej powrotem na ul. Świętokrzyską w Warszawie, czyli w pobliże miejsca gdzie znajdował się przedwojenny adres banku. Nowa strategia otworzy więc następny ważny rozdział w historii PKO Banku Polskiego. Dołożę wszelkich starań, aby był on jeszcze lepszy od poprzedniego.

Iwona Duda

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

Wyniki wyszukiwania: