Sytuacja finansowa Banku

Wyniki osiągnięte przez PKO Bank Polski S.A. w 2021 roku pozwoliły na ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na poziomach przedstawionych w poniższej tabeli.
logo
Raport Roczny
2021

Wskaźniki finansowe PKO Banku Polskiego S.A

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych) 11,9% -7,1% +19 p.p.
ROTE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych  pomniejszonych o wartości niematerialne) 12,8% -7,6% +20,4 p.p.
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów) 1,3% -0,9% +2,2 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 39,1% 40,2% -1,1 p.p.
Marża odsetkowa (wynik z tyt. odsetek/średni stan aktywów oprocentowanych) 2,60% 2,95% -0,35 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 3,90% 4,50% -0,60 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,54% 0,77% -0,23 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy  (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5) 19,84% 19,78% +0,06 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 18,47% 18,45% +0,02 p.p.

Rachunek zysków i strat

W 2021 roku zysk netto PKO Banku Polskiego S.A. wyniósł 4 596 mln PLN i wzrósł o 7 540 mln PLN r/r. Na wysokość wyniku główny wpływ miała poprawa wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości oraz wzrost wyniku na działalności biznesowej, przy wyższych kosztach działania.

Wynik na działalności biznesowej w 2021 roku wyniósł 13 577 mln PLN i był o 681 mln PLN, tj. 5,3% wyższy od uzyskanego w 2020 roku. Był to głównie efekt wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 425 mln PLN r/r oraz wyniku pozostałego o 729 mln PLN, przy spadku wyniku z tytułu odsetek o 473 mln PLN r/r.

Rachunek zysków i strat PKO Banku Polskiego S.A. (w mln PLN)

2021 2020 Zmiana (w mln PLN) Zmiana (w%)
Wynik z tytułu odsetek 8 711 9 184 -473 -5,1%
Wynik pozostały 1 324 595 729 1,2x
Przychody z tytułu dywidend 624 332 292 88,1%
Wynik z operacji finansowych 367 213 154 72,2%
Wynik z pozycji wymiany 429 133 296 2,2x
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -95 -83 -12 15,1%
Wynik na działalności biznesowej 13 577 12 896 681 5,3%
Koszty działania -5 304 -5 180 -124 2,4%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -987 -957 -30 3,1%
Wynik operacyjny netto 7 287 6 759 528 7,8%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -1 311 -9 025 7 714 -85,5%
Zysk/strata brutto 5 976 -2 266 8 242 3,6x
Podatek dochodowy -1 380 -678 -702 1,0x
Zysk/strata netto 4 596 -2 944 7 540 2,6x

1) Pozycja wynik pozostały uwzględnia przychody z tytułu dywidend, wynik z operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

Wynik z tytułu odsetek za 2021 rok wyniósł 8 711 mln PLN, tj. o 473 mln PLN mniej niż w poprzednim roku. Niższy wynik r/r był determinowany głównie spadkiem przychodów z tytułu finansowania udzielonego Klientom, który wynikał z decyzji RPP o obniżkach stóp procentowych podjętych w pierwszym półroczu 2020 roku. Spadek ten był częściowo skompensowany spadkiem kosztów odsetkowych od depozytów Klientów oraz wzrostem przychodów od papierów wartościowych, w efekcie wzrostu wolumenów.

Przychody odsetkowe w 2021 roku wyniosły 9 164 mln PLN i w porównaniu z 2020 rokiem były niższe o 11,3%, w głównej mierze w efekcie:

 • spadku przychodów z tytułu finansowania udzielonego Klientom o 867 mln PLN r/r – związanego głównie ze spadkiem średniego oprocentowania finansowania udzielonego Klientom o 0,4 p.p., przy zmianie struktury średniego wolumenu należności kredytowych (wzrost udziału kredytów mieszkaniowych złotowych i konsumpcyjnych kosztem udziału kredytów gospodarczych i mieszkaniowych walutowych),
 • wyższych przychodów od papierów wartościowych (+102 mln PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu średniego wolumenu o 28 mld PLN, który wynikał przede wszystkim z zakupów obligacji Skarbu Państwa, przy spadku ich średniego oprocentowania o 0,3 p.p.,
 • niższych przychodów z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (-377 mln PLN r/r), w efekcie spadku wolumenu średniego transakcji CIRS o 15 mld PLN r/r.

W celu zachowania porównywalności danych przychody odsetkowe zostały skorygowane: przychody od obligacji nieskarbowych, które w sprawozdaniu finansowym są ujmowane w przychodach od dłużnych papierów wartościowych przeniesiono do przychodów z tytułu finansowania udzielonego Klientom.

Przychody odsetkowe w 2021 roku zostały pomniejszone o 452 mln PLN w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej (z czego kwota 369 mln PLN dotyczy wypłaconych automatycznie przed datą bilansową zwrotów kosztów dla Klienta, a kwota 83 mln PLN dotyczy rezerwy na przyszłe zwroty kosztów dla Klienta). Przychody odsetkowe w 2020 roku zostały pomniejszone tylko z tytułu wypłaconych automatycznych zwrotów dla Klienta o 232 mln PLN (nie była tworzona rezerwa).

Koszty odsetkowe wyniosły 453 mln PLN i w porównaniu z 2020 rokiem były niższe o 695 mln PLN. Niższy poziom kosztów odsetkowych był głównie efektem spadku kosztów bazy depozytowej o 648 mln PLN r/r, który wynikał z niższych stóp procentowych w PLN po decyzjach RPP.

Marża odsetkowa obniżyła się o 0,35 p.p. r/r i wyniosła 2,60% na koniec 2021 roku.

Spadek marży wynikał z niższej rentowności aktywów, która była efektem zmian w strukturze aktywów oprocentowanych (wzrósł udział najniżej oprocentowanych papierów wartościowych kosztem głównie udziału najwyżej oprocentowanych należności od Klientów). Dodatkowo na spadek rentowności wpłynął spadek wyniku odsetkowego na skutek niższych stóp rynkowych w Polsce, które przełożyły się w większym stopniu na spadek oprocentowania aktywów niż pasywów.

W 2021 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego S.A. wyniosło 3,5%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,1%. W 2020 roku było to odpowiednio 3,8% i 0,3%.

Wynik z tytułu prowizji i opłat w 2021 roku wyniósł 3 542 mln PLN i był wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 425 mln PLN. Wzrost wyniku był determinowany m.in. przez:

 • wyższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (+106 mln PLN r/r), w efekcie wzrostu transakcyjności,
 • wyższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (+104 mln PLN r/r), m.in. związany ze wzrostem prowizji za prowadzenie rachunków Klientów segmentu korporacyjnego oraz wyższego wyniku od przelewów i transakcji zagranicznych,
 • wyższy wynik z tytułu kredytów i ubezpieczeń (+89 mln PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu przychodów prowizyjnych od kredytów gospodarczych oraz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z kredytami i ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • wyższy wynik z tytułu kart (+83 mln PLN r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej,
 • wyższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej (+43 mln PLN r/r), spowodowany głównie wyższymi prowizjami od obrotu giełdowego na rynku akcji oraz za sprzedaż funduszy inwestycyjnych i obligacji skarbowych.

Uzyskany w 2021 roku wynik pozostały wyniósł 1 324 mln PLN i był wyższy od uzyskanego w 2020 roku o 729 mln PLN, m.in. w efekcie:

 • wyższego wyniku z pozycji wymiany (+296 mln PLN r/r) – głównie w efekcie domykania pozycji walutowej powstałej w następstwie decyzji NWZA w sprawie oferowania ugód Klientom,
 • wyższych przychodów z tytułu dywidend (+292 mln PLN r/r),
 • wyższego wyniku z operacji finansowych (+154 mln PLN r/r) – m.in. w efekcie wyższego wyniku z instrumentów pochodnych (w tym związanych z uprawnieniami do emisji CO2) oraz wyższego wyniku ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • niższych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto (-12 mln PLN r/r), m.in. w efekcie:
  • niższych kosztów rezerw na zwroty dla Klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych o 79 mln PLN,
  • utworzenia w 2020 roku rezerwy na ewentualne postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwocie 41 mln PLN,
  • ujęcia w 2021 roku kosztów w wysokości 17 mln PLN z tytułu zwiększenia zobowiązania dotyczącego dokapitalizowania spółki zależnej, wobec 24 mln PLN przychodu z powyższego tytułu, który został ujęty w 2020 roku,
  • ujęcia w 2021 roku straty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w wysokości 60 mln PLN, która została w pełni skompensowana dodatnią wyceną klientowskich instrumentów pochodnych związanych z uprawnieniami do emisji CO2,
  •  utworzenia w 2021 roku dodatkowej rezerwy w kwocie 20 mln PLN na darowizny na rzecz Fundacji PKO BP.

* obejmuje wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych

W 2021 roku koszty działania wyniosły 5 304 mln PLN i były wyższe o 2,4% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

 • wzrost o 199 mln PLN, tj. o 7,9% kosztów świadczeń pracowniczych, głównie w wyniku wypłaty nagród dla pracowników z tytułu osiągniętych wyników Banku w 2021 oraz wyższych premii,
 • wzrost o 43 mln PLN, tj. o 4,0% kosztów rzeczowych, głównie w związku z wyższymi kosztami informatyki o 33 mln PLN, tj. o 11,8%,
 • wzrost o 15 mln PLN, tj. o 1,8% kosztów amortyzacji, głównie w efekcie wzrostu kosztów amortyzacji wartości niematerialnych informatycznych oraz amortyzacji wynikającej z umów najmu nieruchomości,
 • spadek o 185 mln PLN, tj. 28,6% kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny – koszty te wyniosły 461 mln PLN, z czego 232 mln PLN stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w roku 2020 koszty BFG ukształtowały się na poziomie 646 mln PLN, z czego 296 mln PLN wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji),
 • wzrost o 10 mln PLN, tj. o 33,5% kosztów opłat na KNF.

Efektywność działania PKO Banku Polskiego S.A. mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 39,1% i poprawiła się o 1,1 p.p. r/r, za sprawą większego wzrostu wyniku na działalności biznesowej (5,3% r/r) niż wzrost kosztów działania (2,4% r/r).

* zawiera koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 6 552 mln PLN.

W 2021 roku wynik z tytułu odpisów i utraty wartości wyniósł -1 311 mln PLN i był korzystniejszy o 7 714 mln PLN w stosunku do uzyskanego w roku poprzednim, na co wpływ miały utworzone w 2020 roku odpisy na COVID-19 w wysokości 1 124 mln PLN oraz koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w kwocie 6 552 mln PLN.

W 2021 roku nie poniesiono kosztów ryzyka prawnego.

Wynik z odpisów na aktywa niefinansowe wyniósł -55 mln PLN i był korzystniejszy o 322 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego, głównie na skutek utworzenia w 2020 roku odpisów na aktywa niefinansowe, tj.: odpisu wartości firmy Nordea Bank Polska S.A. (CGU korporacyjnego) w wysokości -116 mln PLN, odpisu wartości akcji Banku Pocztowego S.A. w wysokości -88 mln PLN, utraty wartości nieruchomości -61 mln PLN, utraty wartości akcji PKO BP BANKOWY PTE S.A. w wysokości -37 mln PLN oraz udziałów ZenCard sp. z o.o. w wysokości -5 mln PLN.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2021 roku wyniósł 3,90% (spadek o 0,60 p.p. w stosunku do 2020 roku).

Koszt ryzyka na koniec 2021 roku wyniósł 0,54% i był niższy o 0,23 p.p. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Bank kontynuuje dotychczasową, konserwatywną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym Grupy Kapitałowej Banku oraz ścisły monitoring portfela należności.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Suma bilansowa PKO Banku Polskiego S.A. na koniec 2021 roku wyniosła niemal 389 mld PLN i od początku roku wzrosła o 44 mld PLN. W efekcie PKO Bank Polski S.A. umocnił pozycję największej instytucji finansowej w polskim sektorze bankowym.

Po stronie aktywów Bank odnotował m.in. wzrost finansowania udzielonego Klientom oraz portfela papierów wartościowych, natomiast w zakresie źródeł finansowania wzrost determinuje głównie przyrost bazy depozytowej.

Główne pozycje Sprawozdania z sytuacji finansowej

Na koniec 2021 roku finansowanie udzielone Klientom Banku wyniosło 219,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 12,8 mld PLN r/r.

Wolumen kredytów bankowości detalicznej i prywatnej wzrósł o 6,5 mld PLN i dotyczył kredytów na nieruchomości. Wolumeny kredytów korporacyjnych oraz kredytów firm i przedsiębiorstw natomiast wzrosły odpowiednio o 5,8 mld PLN oraz 0,5 mld PLN.

W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego Klientom netto główną pozycję stanowiły kredyty bankowości detalicznej i prywatnej oraz kredyty korporacyjne z udziałem na koniec 2021 roku odpowiednio 54,7% oraz 37,4%.

* łącznie z obligacjami nie skarbowymi (z wyłączeniem przeznaczonych do obrotu)

Depozyty Klientów są podstawowym źródłem finansowania aktywów Banku. Ich poziom na koniec 2021 roku wyniósł 318,0 mld PLN, co oznacza wzrost o 39,1 mld PLN od początku roku. Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się wzrost we wszystkich kategoriach Klienta: depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+17,5 mld PLN), depozytów korporacyjnych (+17,0 mld PLN) oraz depozytów firm i przedsiębiorstw (+4,6 mld PLN).

W strukturze rodzajowej depozytów Klientów główną pozycję stanowią depozyty bankowości detalicznej i prywatnej (67,1% na koniec 2021 roku).

Udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł do 84,4% (+2,2 p.p. w stosunku do końca 2020 roku).

PKO Bank Polski S.A. od lat jest uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, co pozwala mu na dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych w zakresie długoterminowej stabilności finansowej.

W 2021 roku finansowanie zewnętrzne zmniejszyło się o 3,8 mld PLN, na co miały wpływ:

 • zapadnięcie obligacji EMTN Banku o wartości nominalnej 500 mln EUR oraz 400 mln CHF,
 • spłata zgodnie z harmonogramem rat kredytów otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych,
 • wyższe kursy walutowe USD (+0,30 PLN) oraz CHF (+0,18 PLN), przy spadku kursu EUR (-0,02 PLN).

Wyniki wyszukiwania: