Rynek finansowy

logo
Raport Roczny
2021

Rynek stopy procentowej

W 2021 roku rentowności polskich obligacji gwałtownie wzrosły. Dochodowości papierów 2-letnich osiągnęły 3,35% startując z poziomu bliskiego zera na początku roku, a 10-letnich 3,71%, co oznacza zmianę o blisko 2,5 p.p. Było to konsekwencją silnego wzrostu inflacji PPI i CPI, czemu towarzyszyły obawy o „odkotwiczenie” oczekiwań inflacyjnych od wyznaczonych długoterminowych celów. Sytuacja ta skłoniła NBP do istotnej zmiany polityki pieniężnej. Bank centralny zdecydował o podwyżkach stopy referencyjnej łącznie na koniec 2021 roku do 1,75% z 0,10%, co podniosło stawkę 3-miesiecznego WIBOR-u do 2,54%. Wzrosty rentowności obligacji widać też było za granicą, chociaż w przypadku głównych rynków – USA i strefy euro – nie w tak znaczącej skali jak w kraju. Większa zmienność notowań na polskim rynku długu wynikała głównie z relatywnie silnego wzrostu inflacji, która na koniec ubiegłego roku wyniosła 8,6%

Rynek Walutowy

Rok 2021 przyniósł osłabienie złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i symboliczną zmianę względem euro. Umocnienie dolara oraz utrzymująca się niepewność związana z rozwojem pandemii negatywnie wpływały na waluty rynków wschodzących. Amerykańska waluta korzystała na wzroście rynkowych stóp procentowych oraz zapoczątkowanym przez Fed procesie ograniczania skupu aktywów. Negatywnie na złotego wpływały głęboko ujemne realne stopy procentowe, które spadały w wyniku silnego wzrostu inflacji (która średniorocznie wyniosła 5,1%). Dopiero zapoczątkowane przez RPP w czwartym kwartale podwyżki stóp procentowych wzmocniły polską walutę. Na jej notowaniach ciążył również konflikt z Komisją Europejską, którego skutkiem był brak akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, przez co Polska nie otrzymała w 2021 roku środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Rynek akcji

Rok 2021 okazał się korzystny dla posiadaczy akcji, w tym inwestujących na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG zyskał tym czasie blisko 22%. Po kilku trudnych latach spore zyski przyniosły walory banków – index WIG Banki wzrósł o ponad 80%. Pomimo tego, że świat wciąż zmagał się z pandemią koronawirusa, inwestorzy skoncentrowali się na silnym ożywieniu gospodarczym, które przekładało się na wyraźną poprawę zysków spółek. Pod koniec roku rynkom akcji zaczęła ciążyć globalna zmiana w polityce monetarnej, wymuszona rosnącą presją inflacyjną. Wciąż jednak warunki finansowe pozostawały względnie łagodne, co w połączeniu z solidnymi bieżącymi i prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi zachęcało do inwestycji w akcje.

Wyniki wyszukiwania: