Kierunki rozwoju

Kim jesteśmy – nasza misja:

„Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym Klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym Klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni. Chcemy nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, Klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

logo
Raport Roczny
2021

Strategia rozwoju

Strategia koncentruje się na czterech filarach, które PKO Bank Polski S.A. rozwija i wzmacnia.

Cyfrowy model bankowania, który wykorzystuje zaawansowaną analitykę, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie w codziennym życiu Klientów.

Wykorzystanie możliwości otwartej bankowości, partnerstw strategicznych i rozwiązań chmurowych do zaproponowania Klientom innowacyjnych rozwiązań.

Zdigitalizowane procesy z minimalnymi wymaganiami manualnej obsługi, bez papieru. Szybki i bezpieczny Bank w chmurze.

Zmotywowany i zaangażowany zespół z kompetencjami, które są dopasowane do nowych wyzwań biznesowych, pracujący zwinnie, w najnowszych technologiach.

Średnioterminowe cele finansowe Banku zdefiniowane w Strategii na 2022 rok są następujące:

 • poziom zysku netto powyżej 5 mld PLN;
 • wskaźnik ROE na poziomie 12%;
 • wskaźnik C/I na poziomie około 41%;
 • koszt ryzyka w przedziale 0,60% – 0,75%;
 • zdolność do wypłaty dywidendy.

Strategia uwzględnia czynniki niefinansowe (Environmental, social and governance – ESG) dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

PKO Bank Przyszłości:

 • jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych,
 • stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu,
 • wspiera edukację ekologiczną,
 • kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej,
 • uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, Klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy,
 • udoskonala ład korporacyjny,
 • zapewnia przejrzystość zasad kierowania Bankiem.

Realizacja Strategii

Określone w Strategii cele finansowe na 2022 rok pozostawały, w szczególności w 2020 roku, pod presją pandemii COVID-19 i zmian w otoczeniu gospodarczym oraz regulacyjnym, m.in. spadku stóp procentowych oraz ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych, które nie były uwzględnione na etapie tworzenia Strategii.

Wyniki 2021 roku wskazują, że Bank utrzymał zakładaną dochodowość, wysoką efektywność operacyjną i w zarządzaniu ryzykiem, a także silną pozycję kapitałową.

2019 2020 2021 Cel 2022 Poziom realizacji
ROE 10,00% -6,00%
skorygowane: 7,1%*
12,10% 12,00%
C/I 41,30% 40,90% 40,60% ~41%
Koszt ryzyka kredytowego 0,46% 0,78% 0,55% 0,60%-0,75%
Wynik netto 4,0 mld PLN -2,6 mld PLN
skorygowany: 3,2 mld PLN*
4,9 mld PLN >5 mld PLN realizacja realna
Kapitał TCR: 19,9%             TCR: 18,2% TCR: 18,2% zdolność do wypłaty dywidendy realizacja realna
TIER 1: 18,6% TIER 1: 17,0% TIER 1: 17,0%
*zwrot z kapitału i wynik netto skorygowany o ujęcie kosztów ryzyka prawnego i innych następstw decyzji NWZ o przystąpieniu do ugód z konsumentami walutowych kredytów hipotecznych.

Pandemia COVID-19 zintensyfikowała proces transformacji cyfrowej Banku. Następuje przyspieszona ewolucja modeli obsługi związana z integracją kanałów sprzedaży, tak by zapewnić Klientom dostęp do tych samych produktów w kanałach cyfrowych, co w sieci fizycznej. PKO Bank Polski S.A. w dobie pandemii koncentrował się na optymalizacji procesów wewnętrznych i związanym z tym ograniczeniem kosztów działalności (cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja). Niezmiennie ważne pozostają: utrzymanie relacji z Klientem, wysoka jakość obsługi i innowacje, które Bank wprowadza, aby znaleźć nowe, pozaodsetkowe źródła przychodów. Możliwości w tym zakresie rozszerza zaawansowana analityka danych oraz rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową.

W wyniku zmian w otoczeniu rynkowym wywołanych pandemią, PKO Bank Polski S.A. w ramach realizowanej strategii, wyznaczył priorytetowe obszary i działania na 2021 rok.

Segmentowe podejście do oferty i modelu obsługi, spersonalizowane doświadczenie Klienta i budowanie długoterminowych relacji, dalsze przekształcanie sieci w centrum doradztwa i cyfrowej edukacji dla Klientów,

Zapewnienie Klientom omnikanałowego dostępu do produktów i usług bankowych, zwiększenie sprzedaży w kanałach zdalnych, rozwój funkcji i innowacje w bankowości mobilnej IKO, udoskonalanie CRM i narzędzi dla doradców, zintensyfikowanie wykorzystania zaawansowanej analityki danych, projekt „Droga do chmury” (Road2Cloud) i budowa nowoczesnej platformy dla kanałów elektronicznych, w tym jej wysoka dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo.

Przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji procesów, zwiększenie liczby procesów realizowanych od początku do końca w pełni cyfrowo, „lekkie” placówki i efektywny model obsługi, prosta i wygodna oferta oraz komunikacja z Klientami, zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach sprzedażowych, obsługowych i wewnątrz organizacji.

6,1 mln
Użytkowników aplikacji IKO
4,5 mln
Klientów primary (wzrost r/r o 9%)

W czerwcu 2021 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku przyjęły do realizacji wskaźniki w obszarze ESG i włączyły je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata.

PKO Bank Polski S.A. zobowiązał się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla, wzrostu zielonego finansowania, uwzględnienia kluczowych aspektów ESG w proces zakupowym, utrzymania wysokiego poziomu udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich, niskiego poziomu fluktuacji i odejść dobrowolnych pracowników oraz realizowania projektów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Informacja o realizacji kluczowych wskaźników niefinansowych w 2021 roku znajduje się w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych w rozdziale 13.3 Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników.

Bank będzie kontynuował pracę nad kolejnymi wskaźnikami i celami niefinansowymi związanymi z obszarem ESG, a wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem szerzej uwzględni w swojej kolejnej strategii.

PKO Bank Polski S.A. jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego i najbardziej mobilnym bankiem w Polsce obsługując ponad 6 mln użytkowników przez aplikację mobilną IKO. Bank buduje długoterminową relację z Klientami pozostając bankiem pierwszego wyboru dla 4,5 mln Klientów tzw. primary (wzrost r/r o 9%).

Zgodnie z założeniami Strategii, PKO Bank Polski S.A. buduje przewagi konkurencyjne wykorzystując potencjał technologiczny, znacznie wykraczając poza tradycyjny obszar finansowy. Współpracuje z liderami rynku fintech i zainicjował powstanie spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., z którą buduje partnerstwa strategiczne ze światowymi liderami technologicznymi – Google oraz Microsoft.

Wyniki wyszukiwania: