SFDR i taksonomia

logo
Raport Roczny
2021

SFDR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation) PKO TFI S.A. oraz Biuro Maklerskie Banku opublikowały w 2021 roku strategie integracji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i uwzględniania negatywnych skutków w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Opublikowane strategie:

  1. PKO TFI S.A
  2. Biuro Maklerskie Banku

Taksonomia

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 i aktem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 (art.10), Grupa Kapitałowa Banku ma obowiązek ujawnienia za 2021 rok wskaźników w odniesieniu do dwóch celów taksonomii działalności zrównoważonej: adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu.

Ponieważ taksonomia działań zrównoważonych wciąż powstaje (część aktów delegowanych nie została jeszcze przyjęta) oraz ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczące zgodności działalności z taksonomią są bardzo ograniczone, Grupa Kapitałowa Banku dopiero rozpoczęła prace nad wprowadzeniem kryteriów zgodności z taksonomią do strategii biznesowej, wyznaczania celów, do procesów projektowania produktów oraz do zasad współpracy z Klientami i kontrahentami.

Zaprezentowane wskaźniki odnoszą się do działalności kwalifikującej się do taksonomii. Wyznaczenie wskaźnika aktywów zielonych wymagać będzie wyodrębnienia ekspozycji zgodnych z taksonomią.

Informacje ilościowe

Kluczowe wskaźniki wyników Grupy Kapitałowej Banku (w proc.)

WSKAŹNIK 2021
1. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na działalność gospodarczą niekwalifikowaną do taksonomii 10,4
2. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na działalność gospodarczą kwalifikowaną do taksonomii 3,1
3. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na rządy centralne, banki centralne i emitentów ponadnarodowych 27,8
4. Udział w aktywach ogółem instrumentów pochodnych 2,8
5. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty niepodlegające obowiązkowi raportowania niefinansowego 8,5
6. Udział w aktywach ogółem portfela handlowego 3,6
7. Udział w aktywach ogółem pożyczek międzybankowych na żądanie 3,3
8. Aktywa ogółem (mln PLN)* 415 651
*aktywa Grupy Kapitałowej Banku według konsolidacji ostrożnościowej wykazywane w sprawozdaniu FINREP

 

Informacje kontekstowe

W procesie kwalifikacji działalności do taksonomii Grupa Kapitałowa Banku zanalizowała portfel ekspozycji na podmioty segmentu Klienta rynku korporacyjnego (z wyłączeniem JST) uznając, że w tym zbiorze należy szukać podmiotów raportujących niefinansowo. To właśnie te podmioty będą w przyszłości publikować informacje o zgodności prowadzonej działalności z taksonomią, które zostaną wykorzystane do kwalifikacji ekspozycji Grupy Kapitałowej Banku. Zastosowane zostały kryteria Ustawy o rachunkowości, które dotyczą obowiązku raportowania niefinansowego (art. 49b) dla jednostek zainteresowania publicznego notowanych na rynkach unijnych. Bank sprawdził czy podmiot podlega obowiązkowi raportowania, a następnie ocenił czy wiodące PKD/NACE Klienta kwalifikuje się do taksonomii.

W grupie Klientów Banku, którzy są jednostkami zainteresowania publicznego znajdują się również podmioty z sektora finansowego. Dla podmiotów sektora finansowego, które raportują niefinansowo Bank sprawdził zgodność dominującego PKD/NACE Klienta z rodzajami działalności dla dwóch pierwszych celów taksonomii (adaptacja i łagodzenie zmian klimatu). Tak zdefiniowane ekspozycje zostały ocenione przez Bank jako niekwalifikujące się do taksonomii.

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i raportują niefinansowo jeszcze nie opublikowały informacji o tym, jaka część ich działalności kwalifikuje się do taksonomii. W tej sytuacji Bank dokonał szacunków na podstawie ogólnie dostępnych danych, co oznacza że przedstawione wartości mają charakter ujawnień dobrowolnych.

Ujawnienia dodatkowe

Oprócz zaangażowania wobec Klientów prowadzących działalność gospodarczą istnieje grupa ekspozycji dla gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które mogą w przyszłości być oceniane pod względem kwalifikacji i zgodności z taksonomią. Udział ekspozycji dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi oraz ekspozycji na jednostki samorządu terytorialnego wynosi niemal 30% aktywów ogółem.

Wyniki wyszukiwania: