Proces przygotowania

logo
Raport Roczny
2021
 • 102-1

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank) przygotowały Oświadczenie na temat informacji niefinansowych (Oświadczenie), które stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności. Bank i Grupa Kapitałowa Banku spełniają kryteria podmiotu zobligowanego do sporządzania Oświadczenia. W Oświadczeniu poszczególne kwestie zostały przedstawione w ujęciu Grupy Kapitałowej Banku z wyszczególnieniem Banku.[102-52]  Grupa Kapitałowa Banku publikuje oświadczenia w cyklu rocznym.[102-50] Oświadczenie prezentuje działalność Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. [102-51] Ostatnie oświadczenie zostało sporządzone za rok 2020 i opublikowane 29 kwietnia 2021 roku. Na koniec 2021 roku w skład Grupy Kapitałowej Banku wchodził podmiot dominujący: PKO Bank Polski S.A., 12 podmiotów zależnych bezpośrednio oraz podmioty zależne pośrednio. [102-54] Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie ze Standardami GRI (GRI Standards: opcja „core”) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego określonymi w przepisach ustawy o rachunkowości. [102-10], [102-49] W Oświadczeniu za 2021 rok nie ma znaczących zmian w raportowaniu organizacji i jej łańcuchów dostaw, ani innych zmian w sposobie raportowania.

 • 102-56

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2021 rok nie jest poddawane audytowi zewnętrznemu.

 • 102-48

Oświadczenie nie zawiera korekt informacji z poprzednich raportów.

 • 102-42
 • 102-46

Przygotowanie Oświadczenia Bank poprzedził badaniem istotności zagadnień określonych w ustawie o rachunkowości. Badanie istotności, przeprowadzone na jesieni 2021 roku, polegało w pierwszym kroku na przeglądzie zdefiniowanych dotychczas grup interesariuszy Grupy Kapitałowej Banku, w tym Banku, oraz obszarów wzajemnego oddziaływania podmiotów Grupy i otoczenia. W drugim kroku Bank dokonał analizy zakresu zarządzania obszarami objętymi Oświadczeniem oraz przeglądu polityk (wyniki są dostępne na stronie: https://www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie/esg-w-grupie-pko-banku-polskiego/polityki-i-zasady/).

W badaniu istotności wykorzystano następujące narzędzia:

 • pogłębione wywiady z przedstawicielami Centrali Banku,
 • analiza kontaktów z agencjami ratingowymi ESG i innymi interesariuszami,
 • badania opinii interesariuszy w zakresie istotności zagadnień dla wizerunku firmy,
 • pytania skierowane przez Bank do podmiotów zależnych,
 • przegląd przepisów wewnętrznych Banku i przepisów prawa.
 • 102-43

Bank w trybie ciągłym bada podejście interesariuszy do prowadzonych działań charytatywnych i sponsoringowych. W 2021 roku wskaźniki oceny firm zaangażowanych w sponsoring wróciły do poziomów sprzed pandemii. Najwyżej oceniane jest wspieranie akcji charytatywnych i społecznych. Bank należy do grupy najlepiej rozpoznawalnych sponsorów na rynku.

Badanie istotności wykazało, że we wszystkich obszarach objętych Oświadczeniem Bank i większość podmiotów zależnych posiadają odpowiednie polityki, a ryzyka uznane za kluczowe były identyfikowane już wcześniej w procesie zarządzania ryzykiem. Oświadczenie zawiera opisy ryzyk zidentyfikowanych w Grupie Kapitałowej Banku przy których zastosowano zasadę „stosuj lub wyjaśnij”: informacja o braku pełnej koordynacji wybranych polityk na poziomie Grupy została opatrzona wyjaśnieniem.

Grupa Kapitałowa Banku, w tym Bank, identyfikują następujące istotne grupy interesariuszy i kluczowe zagadnienia niefinansowe:

 • 102-40
 • 102-47
 Istotne grupy interesariuszy  Kluczowe zagadnienia niefinansowe
1)       Klienci

2)       Pracownicy

3)       Otoczenie społeczne, w tym społeczności lokalne

4)       Akcjonariusze i inwestorzy

 

 

Środowiskowe

1)       Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa

 Społeczne i pracownicze

2)       Wpływ na otoczenie społeczne

3)       Prawa człowieka

4)       Relacje z podwykonawcami i dostawcami

5)       Relacje z pracownikami

Zarządcze

6)       Relacje z Klientami

7)       Etyka

8)       Przeciwdziałanie korupcji

9)       Bezpieczeństwo produktów i Klientów

10)    Ochrona prywatności

11)    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wyniki wyszukiwania: