Noty finansowe

logo
Raport Roczny
2021

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Informacje ogólne o Banku

Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego

NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Cele i zasady zarządzania ryzykiem

Pozostałe noty

Wyniki wyszukiwania: