Świadczenia na rzecz Zarządu i RN

Wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku reguluje polityka wynagrodzeń, która ma na celu zapewnienie spójnego systemu wynagradzania dostosowanego do wymogów obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do osób pełniących funkcje w organach Banku, tak aby zapewniona została realizacja strategii biznesowej, długotrwałe interesy oraz stabilności Banku.
logo
Raport Roczny
2021

Zasady wynagradzania członków Zarządu Banku

System wynagradzania członków Zarządu Banku reguluje:

 1. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku, przyjęta uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Banku z 26 sierpnia 2020 roku,
 2. Polityka wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej PKO BP S.A., zatwierdzona uchwałą nr 28/2021 Rady Nadzorczej Banku z 18 marca 2021 roku,
 3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku, przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku w 2017 roku i zmienione w 2021 roku uchwałami Rady Nadzorczej Banku z 18 marca 2021 roku (nr 29/2021) oraz z 16 grudnia 2021 roku (nr 179/2021); zasady realizują postanowienia ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Na ich podstawie członkom Zarządu Banku przysługują:

 • wynagrodzenie stałe ustalone zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i według stanu na 31 grudnia 2021 roku wynoszące: w przypadku Prezesa Zarządu: 15 (piętnasto) -krotność, a w przypadku pozostałych członków Zarządu Banku: 14,5 (czternasto i pół) -krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wynagrodzenie zmienne – wynagrodzenie dodatkowe przyznawane i wypłacane po zakończeniu okresu premiowania w szczególności z tytułu: premii, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, odpraw związanych z rozwiązaniem umowy (z wyłączeniem wynagrodzenia stałego i świadczeń przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

Świadczenia dla członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. otrzymane i należne od PKO Banku Polskiego S.A. (w tys. PLN)

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2021 Wynagrodzenie zmienne za lata 2016-2020 wypłacone w 2021 Inne świadczenia* Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia i przekazanych świadczeń w 2021
Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Iwona Duda  162  –  –  –  162
Bartosz Drabikowski  423  81  239  26  769
Marcin Eckert  438  –  –  –  438
Wojciech Iwanicki  179  –  –  –  179
Maks Kraczkowski  760  313  476  54  1 603
Mieczysław Król  760  346  479  55  1 640
Artur Kurcweil  240  –  –  –  240
Piotr Mazur  784  364  559  60  1 767
Zbigniew Jagiełło  346  402  671  439  1 858
Rafał Antczak  583  289  341  139  1 352
Rafał Kozłowski  339  275  321  379  1 314
Adam Marciniak  453  287  338  263  1 341
Jakub Papierski  583  350  534  148  1 615
Jan Emeryk Rościszewski  606  342  463  135  1 546
Zarząd Banku  6 656  3 049  4 421  1 698  15 824
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach  –     29     178     5     212   
Razem  6 656     3 078     4 599     1 703     16 036   
* Wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.
Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2020 Wynagrodzenie zmienne za lata 2015-2019 wypłacone w 2020 Inne świadczenia* Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia i przekazanych świadczeń w 2020
Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Zbigniew Jagiełło 793 388 632 63 1 876
Rafał Antczak 740 172 187 39 1 138
Rafał Kozłowski 740 159 204 39 1 142
Maks Kraczkowski 740 263 317 46 1 366
Mieczysław Król 740 266 329 47 1 382
Adam Marciniak 740 171 216 39 1 166
Piotr Mazur 766 316 496 55 1 633
Jakub Papierski 740 303 477 53 1 573
Jan Emeryk Rościszewski 740 255 313 46 1 354
Zarząd Banku 6 739 2 293 3 171 427 12 630   
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach  – 281 729 28 1 038   
Razem 6 739 2 574 3 900 455 13 668   
* Wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).
Wynagrodzenie zmienne zatwierdzone do wypłaty na 31.12.2021 Wynagrodzenie zmienne zatwierdzone do wypłaty na 31.12.2020
Iwona Duda  –
Bartosz Drabikowski  –
Marcin Eckert  –
Wojciech Iwanicki  –
Maks Kraczkowski  210
Mieczysław Król  264
Artur Kurcweil  –
Piotr Mazur  270
Zbigniew Jagiełło  277
Rafał Antczak  264
Rafał Kozłowski  264
Adam Marciniak  264
Jakub Papierski  264
Jan Emeryk Rościszewski  264
Zarząd Banku  2 341   
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach
Razem  2 341   
2021 2020
Bartosz Drabikowski 33
* dotyczy członków Zarządu, którzy pełnili funkcję w Zarządzie w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Zmienne składniki wynagrodzeń członków Zarządu Banku i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka Banku

Bank na bieżąco aktualizuje zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń. Robi to zgodnie z wymogami dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia delegowanego nr 604/2014, które uzupełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji z 4 marca 2014 roku.

Podstawą przyznania zmiennych składników wynagrodzeń są przede wszystkim cele premiowe nadawane w ramach zarządzania przez cele – Management by Objectives (MbO).

Nadawane cele mają zagwarantować uwzględnienie ryzyka związanego z działalnością Banku. Ryzyko jest uwzględniane zarówno poprzez ustalenie odpowiednich, wrażliwych na ryzyko kryteriów oceny efektywności pracy, jak i redukcję lub brak wynagrodzenia zmiennego w przypadku pogorszonych wyników finansowych, straty lub pogorszenia innych wskaźników.

Zmienne składniki wynagrodzeń za dany okres premiowania (rok kalendarzowy) przyznawane są po rozliczeniu celów premiowych zgodnie z poniższą tabelą.
Wartość wynagrodzenia zmiennego (brutto) Nieodroczone wynagrodzenie zmienne 50% gotówka / 50% akcje fantomowe Odroczone wynagrodzenie zmienne 50% gotówka / 50% akcje fantomowe
Do 700 000 PLN (włącznie) 60% wartości bazowej wynagrodzenia zmiennego 40% wartości bazowej wynagrodzenia zmiennego
w pierwszym roku po okresie oceny w równych ratach w kolejnych latach po pierwszym roku po okresie oceny
Powyżej 700 000 PLN 420 000 PLN plus 40% z nadwyżki ponad 700 000 PLN 280 000 PLN plus 60% z nadwyżki ponad 700 000 PLN

Okres odroczenia, na jaki przyznawane są akcje fantomowe, wynosi w ujęciu kalendarzowym 5 lat.

Każdy z naliczonych składników wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżony w następstwie:

 • naruszenia obowiązków, które wynikają z umowy,
 • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub standardów obsługi Klientów,
 • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań służbowych,
 • zachowań w stosunku do innych pracowników, które naruszają zasady współżycia społecznego.

Kwota premii:

 • członka Zarządu (CZB) może zostać skorygowana na minus lub na plus o określony wskaźnik, w zależności od osiągniętych wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku (zestaw kluczowych wskaźników zarządczych określonych na dany rok kalendarzowy),
 • MRT (Material Risk Takers) nie będącego członkiem Zarządu może zostać skorygowana na plus o określony wskaźnik w zależności od wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku.

Możliwe jest zastosowanie (odpowiednio przez Radę Nadzorczą Banku lub Zarząd Banku) rozwiązania typu malus, które obniża wielkość należnego wynagrodzenia zmiennego odroczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jest to możliwe w przypadku:

 • znacznego pogorszenia wyników Banku,
 • znaczącej negatywnej zmiany w kapitale własnym,
 • naruszenia przez MRT przepisu prawa lub popełnienia przezeń istotnych błędów,
 • korekty realizacji i stopnia realizacji wyników lub celów MRT,
 • pogorszenia wyników obszarów nadzorowanych lub kierowanych przez wyżej wymienione osoby,
 • przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa MRT.

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku nie przewiduje obowiązku zwrotu przyznanego i już wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Polityka ta uprawnia Radę Nadzorczą do przyjmowania dodatkowych postanowień m.in. w zakresie żądania zwrotu przez Bank wynagrodzenia zmiennego (clawback). W latach 2020-2021 takie żądanie nie wystąpiło.

Material Risk Takers (za wyłączeniem członków Zarządu Banku) mogą korzystać z finansowanej przez Bank opieki medycznej, funduszu świadczeń socjalnych. Material Risk Takers (włącznie z członkami Zarządu Banku) mogą korzystać z PPE.

W przypadku przyznania odprawy związanej z odwołaniem z funkcji (innej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) jej wysokość odzwierciedla ocenę pracy w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienia. Maksymalną wysokość odpraw określają wewnętrzne przepisy Banku.

Odprawa przysługuje członkowi Zarządu pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu Banku przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa MRT może być przyznana pod warunkiem zatrudnienia na stanowisku MRT przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Członkowie Zarządu i wybrani MRT objęci są ponadto umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w Banku, przewidują wypłaty odszkodowań – maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, w wysokości do 100% wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy.

Bank w pierwszej połowie 2021 roku wprowadził zmiany w „Zasadach zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku” polegające na:

 1. doprecyzowaniu postanowień dotyczących sposobu obliczania „stopy godziwej” stosowanej przy ustalaniu wypłat wynagrodzenia zmiennego odroczonego w gotówce,
 2. zastąpieniu wskaźnika Finalty wskaźnikiem zadowolenia Klientów każdorazowo wybieranym przez Radę Nadzorczą przy ustalaniu celów zarządczych.

Doprecyzowanie postanowień dotyczących „stopy godziwej” miało również miejsce w stosunku do pracowników Banku, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku – Material Risk Takers.

W maju 2021 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie wypłat w 2021 roku zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych Material Risk Takers w Banku. W czerwcu 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości wypłat zmiennych składników wynagrodzeń członkom Zarządu Banku. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 wprowadziły ograniczenie wysokości środków na składnik nieodroczony tego wynagrodzenia o 21% z uwagi na osiągnięte wyniki finansowe w odniesieniu do długoterminowych planów rozwoju. W związku z okolicznościami związanymi z trwaniem stanu epidemii COVID-19, w szczególności podjętymi nadzwyczajnymi ograniczeniami administracyjnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu i ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, w 2021 roku utrzymano wprowadzoną w roku 2020 zmianę proporcji oraz terminów wypłat wynagrodzeń zmiennych za lata 2016-2019.

Wyszczególnienie Wartość wynikająca z przepisów wewnętrznych Wartość wynikająca z nadzwyczajnych uchwał podjętych w 2021 roku tj. odpowiednio:
Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym nieodroczonym i odroczonym za 2019 rok Nieodroczone 60%* Nieodroczone 40%
Odroczone 40%* Odroczone 60%
Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym za 2019 rok w formie gotówkowej / w formie instrumentu finansowego Gotówka 50% Gotówka 40%
Instrument finansowy 50% Instrument finansowy 60%
Termin wypłaty kwoty wynikającej z przeliczenia akcji fantomowych na wartość pieniężną dla wynagrodzenia nieodroczonego za rok 2019 w formie instrumentu finansowego CZB 2 stycznia 2021 roku CZB 1 lipca 2021 roku
MRT 15 listopada 2020 roku MRT 31 maja 2021 roku
Termin wypłat wynagrodzeń zmiennych odroczonych, w odniesieniu do niewypłaconych rat za lata 2016-2019 CZB gotówka 1 lipca CZB gotówka 1 lipca (bez zmian)
Instrument finansowy 2 stycznia Instrument finansowy 1 lipca
MRT gotówka 30 kwietnia MRT gotówka 31 maja
Instrument finansowy 15 listopada Instrument finansowy 31 maja kolejnego roku
* Zgodnie z przepisami wewnętrznymi do kwoty 700 000 PLN proporcja wynosi 60% do 40%, a ponad tę kwotę 40% do 60%.

Informacja o przysługujących poszczególnym członkom Zarządu Banku i kluczowym menedżerom pozafinansowych składnikach wynagrodzenia

Od 1 lipca 2017 roku zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku zostały dostosowane do przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 z późn. zm.). Po zmianie członkom Zarządu nie przysługuje prawo do pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku określa Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika:

 • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5,
 • dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.

Wynagrodzenie zostaje podwyższone o 10% w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym komitecie Rady Nadzorczej.

Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji. Dotyczy to w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane od PKO Banku Polskiego S.A. (w tys. PLN)

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2021 roku Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2020 roku
Mariusz Andrzejewski  116  115
Mirosław Barszcz  –  86
Adam Budnikowski  –  86
Grzegorz Chłopek  116  30
Grażyna Ciurzyńska*  68  139
Dariusz Górski  –  19
Zbigniew Hajłasz  123  137
Marcin Izdebski  75  38
Wojciech Jasiński  130  115
Dominik Kaczmarski  63  –
Andrzej Kisielewicz  116  115
Rafał Kos  116  30
Tomasz Kuczur  16  –
Maciej Łopiński  70  –
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka  –  86
Krzysztof Michalski  116  115
Piotr Sadownik  100  147
Bogdan Szafrański  16  –
Agnieszka Winnik-Kalemba 56
Razem 1 297 1 258
* Inne świadczenia nieuwzględnione w wynagrodzeniu stałym: użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez członka Rady Nadzorczej Banku, w tym w 2020 roku w kwocie 17 tys. PLN i w 2021 roku w kwocie 7 tys. PLN.

Umowy zawarte między Bankiem a osobami zarządzającymi

W 2021 roku każdy z członków Zarządu Banku miał zawartą z Bankiem umowę o świadczenie usługi zarządzania. Umowy określają m.in. warunki wynagradzania i zakazu konkurencji.

Zobowiązania wynikające z emerytur dla byłych osób nadzorujących i zarządzających

W 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami (w rozumieniu przepisów § 70 ust. 7 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).

Wyniki wyszukiwania: