Jak tworzymy wartość

Jesteśmy największym Bankiem w Polsce, należymy także do grona największych instytucji finansowych Europy Środkowo–Wschodniej i co za tym idzie, mamy istotny wpływ na otoczenie w którym funkcjonujemy, a czynniki zewnętrzne w sposób zasadniczy determinują kierunki naszego rozwoju.

Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do grona spółek raportujących w sposób zintegrowany. W naszej opinii jest to najlepsza droga do sprawozdawczości prezentującej działalność Banku w najszerszym możliwym kontekście. Pokazujemy w jaki sposób budujemy wartość nie tylko dla siebie,  jako organizacji, ale także dla naszych interesariuszy.

logo
Raport Roczny
2021

Model tworzenia wartości

MODELPKOFINALGRAFICZNYObszarroboczy1 MODELPKOFINALGRAFICZNYObszarroboczy1

Kapitał finansowy

2020 2021
Aktywa 377 mld PLN 418 mld PLN
Kapitały własne 40 mld PLN 38 mld PLN
Kredyty 236 mld PLN 248 mld PLN
Depozyty 282 mld PLN 322 mld PLN
 • Wysoka jakość finansowania klientów
 • Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymogów
 • Bezpieczne zarządzanie portfelem kredytów
 • Utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej
 • Grupa PKO Banku Polskiego jedną z największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
 • Wzrost finansowania klientów o 12 mld PLN w 2021 r.
 • Wzrost depozytów o 40 mld PLN w 2021 r.
 • Utrzymanie bądź wzrost udziałów rynkowych we wszystkich głównych kategoriach
 • Dywidenda 1,83PLN /akcję
16%
Udziału w aktywach sektora
4,9 mln PLN
Zysk netto

Kapitał intelektualny i organizacyjny

2020 2021
Sieć sprzedaży 1 004 placówek własnych, 492 agencji 975 placówek własnych, 447 agencji
Cyfrowe kanały obsługi 5,2 mln aplikacji aktywnych IKO 6,1 mln aplikacji aktywnych IKO
302 mln transakcji IKO i BLIK 468 mln transakcji IKO i BLIK
Robotyzacja procesów 5 botów obsługujących klientów 12 botów obsługujących klientów
 • Transformacja cyfrowa wspierająca przechodzenie Klientów do zdalnych kanałów obsługi
 • Nowe funkcjonalności oraz usługi oferowane zdalnie
 • Zaangażowanie w rozwój spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., przechodzenie z tradycyjnego model IT na świadczenie własnych usług poprzez rozwiązania chmurowe
 • Realizowane projekty rozwoju zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności
 • Wykorzystanie wewnętrzną platformy e-learningowej do poszerzania kompetencji pracowników
 • IKO jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce – z oceną śr. 4,8/5
 • 1 mln transakcji BLIK zbliżeniowo w 2021 r.
 • 18% r/r aktywnych aplikacji IKO
 • 100% ruchu na infolinii w pierwszej kolejności obsługują boty
 • Wzrost liczby operacji wykonywanych przez boty o 56% r/r
 • Contact Center dostępny 24h na dobę
468 mln
Transakcji w IKO
>2x więcej
Wzrost liczby zadań zrealizowanych przez roboty

Kapitał ludzki

2020 2021
Zatrudnienie 25 859 etatów 25 657 etatów
Różnorodność 75% kobiet, 25% mężczyzn 74% kobiet, 26% mężczyzn
Projekty promujące well-being 18 webinarów
7,6 tys. uczestników
Szkolenia Łącznie 137 tys. dni szkoleń w roku Łącznie 85 tys. dni szkoleń w roku
 • Zmniejszenie liczby oddziałów i automatyzacja procesów
 • Realizacja projektu „Przyjazne środowisko pracy” obejmującego m.in.: funkcjonalne miejsce pracy, wdrożenie modelu pracy hybrydowej, digitalizację i uproszczenie procesów
 • Oparcie pracy zespołów o różnorodnych umiejętnościach i kompetencjach o metodykę Agile
 • Realizacja projektu #FokusNaCiebie – w trosce o work-life balance i dobrostan emocjonalny i fizyczny
 • Globalny wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w grupie na poziomie 92%
 • 13 godzin szkoleń w ciągu roku przypadających na 1 pracownika
 • 38% kobiet na kluczowych  stanowiskach menadżerskich
 • Wzrost liczby klientów o 115 tys. r/r
 • Wzrost wynagrodzeń łącznie o 8% r/r
8,1%
Wskaźnik dobrowolnych odejść
100 etatów
Przesuniętych dzięki botom na infolinii

Kapitał społeczny

2020 2021
Działalność sponsoringowa 474 nowych wniosków sponsorskich. Wsparcie finansowe uzyskało 175 projektów 458 nowych wniosków sponsorskich. Wsparcie finansowe uzyskało 196 projektów
Działalność charytatywna 143 projekty społeczne wsparte darowizną 243 projekty społeczne wsparte darowizną
Wpływ społeczny poprzez podatki centralne 3 279 mln PLN 3 464 mln PLN
Wolontariat pracowniczy 1 616 wolontariuszy 1 634 wolontariuszy
 • Finansowanie potrzeb mieszkaniowych Polaków
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu
 • Edukacja najmłodszych oraz skierowane do nich produkty
 • Działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw
 • Działania charytatywne realizowane poprzez Fundację PKO Banku Polskiego
 • 17 mln PLN przeznaczonych na działania społeczne
 • 7 mln PLN przeznaczonych na wsparcie pracowników w związku z funkcjonowaniem w warunkach pandemii
 • Pionier programu ugód CHF – ponad 23 tys. złożonych wniosków
 • 78% zawartych ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF, w stosunku do zakończonych postępowań
 • Wzrost odprowadzanego podatku CIT przez Grupę o 5% r/r
 • Luka płacowa na poziomie 5% dla Banku i 8% dla Grupy Kapitałowej Banku
 • Spośród 315 tys. reklamacji, ok. 85% rozpatrzone w terminie do 14 dni
#2
Największy płatnik podatku CIT w Polsce w 2020 r.
4,5 mln Klientów primary
Pozostajemy bankiem pierwszego wyboru (+9% r/r)

Kapitał naturalny

2020 2021
Udział zaangażowania Banku w „zielone” branże
(w aktywach ogółem)
0,80% 1,30%
Udział zaangażowania Banku w sektory wysokoemisyjne
(w aktywach ogółem)
0,51% 0,37%
Całkowite zużycie energii w Banku 188 953 MWh 184 658 MWh
Łączne emisje Banku (Zakres 1+2+3) 59 510 MgCO2e 41 637 MgCO2e
 • Polityki kredytowe zmieniające strukturę finansowania dla wybranych branż/sektorów
 • Wprowadzenie polityki zakupowej uwzględniającej czynniki ESG
 • Ocena wpływu czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem  na zdolność kredytową Klientów
 • Eliminacja ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.
 • „Zielone” produkty Grupy Kapitałowej Banku, między innymi zielona hipoteka, Fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”
 • Kontynuacja działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001
 • Opracowanie modelu oddziału o mniejszej powierzchni
 • Naprawa urządzeń elektronicznych i elektrycznych zamiast przekazywania ich do utylizacji
 • Eliminacja korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej
 • Eliminacja odpadów plastikowych (rezygnacja z kapsułek do kawy, wody butelkowej, talerzyków, sztućców i kubeczków)
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych Banku o 61,8%
  od 2019 r.
 • 3,5x wyższa wartość zaangażowania w zielone finansowanie niż zaangażowania w branże wysokoemisyjne
 • Wzrost zielonego finansowania o 83% r/r
 • Poprawa pozycji Banku w ratingach ESG (Sustainalytics, FTSE Russell. V.E.)
 • 0,13% udział finasowania sektorów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w aktywach ogółem
83%
Wzost zielonego finansowania r/r
35,6%
Spadek emisji GHG Zakres 1+2 na 1 mln PLN aktywów w Grupie

Wyniki wyszukiwania: