Spółka na GPW

logo
Raport Roczny
2021

Kapitał zakładowy i akcjonariat

Na 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego S.A. wynosił 1 250 000 000 PLN i składał się z 1 250 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone. W 2021 roku nie było zmian w wysokości kapitału zakładowego Banku.

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna serii
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 PLN 312 500 000 PLN
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 PLN 197 500 000 PLN
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 PLN 105 000 000 PLN
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 PLN 385 000 000 PLN
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 PLN 250 000 000 PLN
    1 250 000 000   1 250 000 000 PLN

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego S.A. akcjonariuszami, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na 31 grudnia 2021 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny.

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 367 918 980 29,43%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny1) 103 500 000 8,28% 107 198 023 8,58% – 0,30 p.p.
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny1) 90 810 319 7,27% 93 610 319 7,49% – 0,22 p.p.
Pozostali akcjonariusze2) 687 770 701 55,02% 681 272 678 54,50%    0,52 p.p.
Ogółem 1 250 000 000 100,00% 1 250 000 000 100,00%

 

1) Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego roku publikowanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w informacjach rocznych o strukturze aktywów funduszy i kursu z Ceduły Giełdowej.
2) W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na 31 grudnia 2021 roku i na 31 grudnia 2020 roku posiadał 24 487 297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z akcji PKO Banku Polskiego S.A. oraz innych wyemitowanych przez Bank papierów wartościowych nie wynikają, specyficzne uprawnienia kontrolne.

Nie są Bankowi znane umowy zawarte w 2021 roku, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym
Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Nationale-Nederlanden OFE 103 500 000 8,28% 107 198 023 8,58%
Aviva OFE 90 810 319 7,26% 93 610 319 7,49%
PZU OFE 52 915 942 4,23% 54 780 422 4,38%
Aegon OFE 32 878 074 2,63% 33 078 074 2,65%
Metlife OFE 30 298 318 2,42% 30 993 318 2,48%
UNIQA OFE 23 513 483 1,88% 23 513 483 1,88%
Generali OFE 19 928 593 1,59% 19 913 271 1,59%
Allianz OFE 15 844 332 1,27% 15 844 332 1,27%
Pocztylion OFE 6 293 630 0,50% 6 293 630 0,50%

Ograniczenia dotyczące akcji PKO Banku Polskiego S.A.

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego S.A. wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana, w szczególności w zakresie prawa głosu (z 1 akcji wynika 1 głos) czy dywidendy.

Statut PKO Banku Polskiego S.A. ogranicza prawa głosu, które przysługują akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

 • akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PKO Banku Polskim S.A. (tj. Skarb Państwa i BGK),
 • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa),
 • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugie na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasają od momentu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Jednocześnie zgodnie z:

 • § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego S.A. zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów; zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu takiej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia i w zakresie w jakim zgoda została udzielona,
 • art. 13 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym akcje PKO Banku Polskiego S.A. i prawa z tych akcji należące do Skarbu Państwa (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) nie mogą być zbyte,
 • art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1 emitowanych przez Bank możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia KNF.

Bank nie identyfikuje innych niż wyżej opisane ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności z papierów wartościowych Banku.

Kurs akcji i kapitalizacja

W 2021 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego S.A. wzrósł o 56% i na koniec roku wyniósł 44,93 PLN, osiągając w trakcie roku poziom 50,38 PLN, najwyższy od ponad dekady. Tak silny wzrost ceny akcji był przede wszystkim wynikiem poprawy zysku netto do rekordowych poziomów, wspartego silnym postcovidowym odbiciem gospodarki oraz rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych w czwartym kwartale 2021 roku.

Na koniec 2021 roku PKO Bank Polski S.A. był największą polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec ostatniej sesji 2021 roku inwestorzy wyceniali jej wartość na 56 mld PLN.

Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu indeksów giełdowych tj. indeksu dużych polskich spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektora bankowego WIG-Banki, indeksu spółek reprezentujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności WIG-ESG, indeksu rynków wschodzących MSCI Emerging Markets oraz indeksu dużych spółek FTSE Russell i STOXX Europe 600.

Podstawowe dane na temat akcji PKO Banku Polskiego S.A.

2021 2020
Cena akcji na koniec roku (PLN) 44,93 28,72
Maksymalna cena akcji (PLN) 50,36 37,09
Minimalna cena akcji (PLN) 27,51 18,21
Stopa zwrotu od początku roku (%) 56,44 -16,66
Liczba akcji 1 250 000 1 250 000
Kapitalizacja na koniec roku (mln PLN) 56 162,50 35 900,00
Średni wolumen obrotu na sesję 2 293 578 3 307 051
Udział w obrotach (%) 6,91 6,92
Średnia liczba transakcji na sesję 6 030 7 160
Zysk na akcję (PLN) 3,9 -2,05
Wartość księgowa na akcję (PLN) 30,16 31,93
Wskaźnik C/Z (x)1) 10 11,9
Wskaźnik C/WK (x)1) 1,21 0,77
Źródło: Dane na podstawie Biuletynu statystycznego GPW
1) Źródło: Bloomberg.

Ratingi

Oceny ratingowe PKO Banku Polskiego na 31 grudnia 2021 roku:

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego S.A. są przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która nadaje Bankowi rating płatny.

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowa A2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured) A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN (P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu (P)P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) krótkoterminowa P-1(cr)

Oceny ratingowe ESG PKO Banku Polskiego S.A. na 31 grudnia 2021 roku

FTSE Russell 3,7
MSCI BBB
Sustainalytics 20,8 (Średnie)
V.E 47

Oceny ratingowe PKO Banku Hipotecznego na 31 grudnia 2021 roku:

Moody’s Investors Service
Rating emitenta długoterminowy A3
Rating emitenta krótkoterminowy P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-1(cr)
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w PLN Aa1
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w EUR Aa1

Perspektywa ratingu: stabilna.

Oceny ratingowe obligacji Polish Lease Prime 1 DAC na 31 grudnia 2021 roku:

Rating obligacji klasy A
Agencja Scope AAA
Agencja ARC AA-
Rating obligacji klasy B
Agencja Scope BB-
Agencja ARC BB+

Obligacje wyemitowane przez spółkę celową Polish Lease Prime 1 DAC, powołaną w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing S.A. dla celów programu sekurytyzacji aktywów, posiadają na 31 grudnia 2021 roku poniższe oceny.

Oceny ratingowe KREDOBANK na 31 grudnia 2021 roku:

Agencja ratingowa „Expert-Rating”
Rating kredytowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną
Agencja ratingowa „Standard-Rating”
Rating kredytowy długoterminowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating kredytowy krótkoterminowy w skali krajowej uaK1 z perspektywą stabilną
Rating depozytów w skali krajowej ua1 z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną

KREDOBANK S.A. posiadał na 31 grudnia 2021 roku poniższe oceny przyznane przez ukraińskie agencje ratingowe.

Długoterminowy rating kredytowy KREDOBANK S.A. w skali krajowej odpowiada poziomowi inwestycyjnemu, a więc spełnia wymogi aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie lokowania środków rezerw ubezpieczeniowych przez firmy ubezpieczeniowe oraz aktywów funduszy emerytalnych.

Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski S.A. regularnie pozostaje w kontakcie z inwestorami i analitykami rynku finansowego dążąc do utrzymywania wysokich standardów komunikacji. Przedstawiciele Banku zapewniają przejrzysty, rzetelny i kompletny dostęp do informacji na temat funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Bank umożliwia kontakt w różnych, preferowanych przez inwestorów i analityków, formach.

Ze względu na pandemię COVID-19 większość kontaktów z inwestorami i analitykami była przeprowadzana zdalnie, w formie telekonferencji i wideokonferencji. W 2021 roku miało miejsce 299 spotkań inwestorskich.

W 2021 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku prezentowane były po każdym kwartale przez Zarząd Banku na spotkaniach i wideokonferencjach z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz instrumentów dłużnych, w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji i wideokonferencji,
 • członkowie Zarządu Banku odpowiadali na pytania inwestorów podczas konferencji inwestorskich organizowanych w formie zdalnej z inwestorami z całego świata; łącznie, w 2021 roku odbyło się 235 spotkań podczas 21 konferencji z inwestorami z Polski (42%), Wielkiej Brytanii (19%), pozostałych krajów europejskich (19%), USA (18%) i Azji (2%),
 • odbyto 57 spotkań indywidualnych, z czego 53 w formie online oraz 4 bezpośrednio w siedzibie Banku.

Bank PKO Bank Polski S.A. jest spółką obserwowaną przez szerokie gremium analityków (jedno z największych), którzy na bieżąco wydają rekomendacje podmiotom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2021 roku 19 analityków krajowych i zagranicznych publikowało raporty i rekomendacje dla akcji Banku. Średnia cena docelowa dla akcji Banku na 2022 roku wyniosła 55,43 PLN.

Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich, Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku. W 2021 roku, Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny online w postaci serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, co ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych.

Dywidenda

Polityka dywidendowa

W marcu 2021 roku Rada Nadzorcza Banku przyjęła „Politykę dywidendową PKO Banku Polskiego S.A. i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.” (dalej: Polityka Dywidendowa). Polityka Dywidendowa zakłada intencję stabilnego realizowania przez Bank w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz stanowisk KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. Według przyjętej Polityki Dywidendowej dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia, przy czym skup akcji może być realizowany w sytuacji, gdy wartość księgowa akcji jest wyższa niż ich aktualna cena rynkowa, po uzyskaniu wymaganej zgody KNF.

W grudniu 2021 roku KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej w 2022 roku instytucji nadzorowanych, które następnie zostało potwierdzone pismem z 25 stycznia 2022 roku. Wskazane w stanowiskach KNF kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych są następujące:

1.      kwotę do wysokości 50% zysku za 2021 rok mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nierealizujące programu naprawczego,
 • pozytywnie ocenione w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) – ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
 • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% +56%*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora (z uwzględnieniem 3% bufora ryzyka systemowego),
 • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% +75%*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora (z uwzględnieniem 3% bufora ryzyka systemowego),
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora (z uwzględnieniem 3% bufora ryzyka systemowego),

2.      kwotę do wysokości 75% zysku za 2021 rok mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50% z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny,

3.      kwotę do wysokości 100% zysku za 2021 rok mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75% z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na specyficzny niekorzystny scenariusz makroekonomiczny dotyczący wzrostu stóp procentowych i jego wpływu na ryzyko kredytowe.

Kryteria określone w punktach 1-3 bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki posiadające istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

 • Kryterium 1 – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego,
 • Kryterium 2 – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

 • Kryterium 1:
  • banki z udziałem powyżej 5% – korekta stopy dywidendy o 20 p.p.,
  • banki z udziałem powyżej 10% – korekta stopy dywidendy o 40 p.p.,
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 60 p.p.,
  • banki z udziałem powyżej 30% – korekta stopy dywidendy o 100 p.p.,
 • Kryterium 2:
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.,
  • banki z udziałem powyżej 50% – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.,

przy czym łączna wartość korekty (maksymalnie 100%) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

W dniu 11 lutego 2022 roku Bank otrzymał indywidualne zalecenie od KNF dotyczące poziomu narzutu kapitałowego w ramach filara II (P2G) ze wskazaniem na ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 0,29% ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Bankowe oraz wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego T1.

Jednocześnie zgodnie z pismem KNF z 25 stycznia 2022 roku, Bank w lutym br. otrzyma indywidualne zalecenie dotyczące możliwości wypłaty dywidendy.

Na 31 grudnia 2021 roku współczynniki wyniosły:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  • współczynnik kapitału T1 oraz kapitału podstawowego T1 = 17,03%,
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 18,23%,
  • Kryterium 1 = 8,3%,
  • Kryterium 2 = 38,7%,
 • na poziomie jednostkowym:
  • współczynnik kapitału T1 oraz kapitału podstawowego T1 = 18,47%,
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 19,84%,
  • Kryterium 1 = 8,3%,
  • Kryterium 2 = 38,7%.

Intencją Banku jest wypłata dywidendy w 2022 roku z zysku netto 2021 roku.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Wyniki wyszukiwania: