Struktura Grupy

GRI:[ ]
W skład Grupy Kapitałowej Banku na 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wchodził PKO Bank Polski S.A. jako jednostka dominująca oraz 38 jednostek (podmiotów) zależnych bezpośrednio lub pośrednio (wszystkich szczebli). Wszystkie jednostki zależne zostały ujęte w skonsolidowanych danych finansowych zgodnie z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.
logo
Raport Roczny
2021
  • 102-45

Wykaz jednostek zależnych bezpośrednio:

PKO_struktura GK PKO (1) PKO_struktura GK PKO (1)

1) PKO Bank Polski posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu.

W wykazie prezentowany jest udział PKO Banku Polskiego S.A. w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku funduszy – udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Wszystkie wykazane jednostki zależne w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku (dalej: sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2021 rok) ujmowane są metodą pełną.

Pełny wykaz jednostek zależnych Banku oraz jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku za 2021 rok (nota 1).

Najważniejsze zmiany w strukturze Grupy

W 2021 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Banku miały miejsca następujące zdarzenia:

  • w styczniu nastąpiło połączenie odwrotne spółki „CENTRUM HAFFNERA” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej i jej spółki zależnej „Sopot Zdrój” sp. z o.o. jako spółki przejmującej,
  • w marcu rozpoczęto proces likwidacji spółki ROOF Poland Leasing 2014 DAC,
  • w lipcu Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o. nabyła od KREDOBANK S.A. udziały spółki Finansowa Kompania „Idea Kapitał” sp. z o.o., które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki,
  • w sierpniu w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Społecznych Ukrainy została zarejestrowana nowa spółka „KREDOLEASING” sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest KREDOBANK S.A.; kapitał zakładowy spółki wynosi 10 mln UAH; spółka będzie świadczyła głównie usługi leasingowe, do końca 2021 roku nie rozpoczęła działalności operacyjnej.

Wyniki wyszukiwania: