Charakterystyka działalności

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku) należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo–Wschodniej.

Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank). PKO Bank Polski S.A. jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby Klientów oraz wielkości sieci dystrybucji.

logo
Raport Roczny
2021

[102-2] Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne i prawne. Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa Banku oferuje m. in. kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe na Ukrainie. [102-3] Siedzibą Banku jest Warszawa. [102-4] [102-6] Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także przez oddziały w Republice Federalnej Niemiec, Republice Czeskiej i Republice Słowacji. [102-5] Bank jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000026438. Od 2004 roku Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Znaczącymi akcjonariuszami, którzy posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego, są: Skarb Państwa oraz otwarte fundusze emerytalne Aviva i Nationale Nederlanden. [102-7] Bank oferuje swoje usługi poprzez sieć 975 placówek własnych (oddziały, biura, centra) i 447 agencji w kraju i dostarcza je 11 mln Klientów detalicznych i 17 tys. Klientów korporacyjnych. [102-8] Grupa Kapitałowa Banku tworzy miejsca pracy dla 25,7 tys. osób.

[102-9] Grupa Kapitałowa Banku współpracuje z partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług, jako zleceniodawca usług agencyjnych i outsourcingowych. W ramach swojej działalności charytatywnej i sponsorskiej współpracuje z różnymi organizacjami pożytku publicznego.

[102-13] Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związek Banków Polskich, NATO Industry Cyber Partnership, The Institute of International Finance) oraz wielu organizacji biznesowych takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich).

>11
mln
Klientów Banku
6,1
mln
aktywnych aplikacji IKO
975
placówek własnych
447
agencji
3
tys.
bankomatów
25,7
tys.
etatów

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze Klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie ich finansowania) oraz na rynku usług finansowych dla gmin, powiatów, województw i sektora budżetowego. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (19,2%) i kredytów (17,4%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (19,9%). PKO Bank Polski S.A. jest liderem pod względem liczby rachunków bieżących i kart płatniczych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje nowoczesne i kompleksowe usługi za pośrednictwem cyfrowych kanałów obsługi. W ramach iPKO i IKO Klienci korzystają z nowoczesnej bankowości, która wykracza poza tradycyjne finanse. PKO Bank Polski S.A. był zaangażowany w wypracowanie nowoczesnego, opartego na najnowszych technologiach podejścia do usług e-administracji. Od 2018 roku PKO Bank Polski S.A we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej S.A. konsekwentnie realizuje swoją „drogę do chmury”. W wyniku tych działań w ciągu najbliższych lat, kluczowe biznesowe systemy IT Banku mają działać w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Pierwsze rozwiązania chmurowe, wdrożone przy udziale globalnych dostawców chmurowych oraz Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o., już wspierają pracowników i Klientów Banku.

Na koniec 2021 roku sieć oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. była największa w kraju i obejmowała 975 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 447 agencji. Do dyspozycji Klientów PKO Banku Polskiego S.A. oddana jest rozwinięta sieć bankomatów (blisko 3 tys. urządzeń na koniec 2021 roku).

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. należy do największych i najlepiej ocenianych pracodawców w Polsce. Na koniec 2021 roku zatrudnienie w Grupie PKO Banku Polskiego S.A. wynosiło 25,7 tys. etatów.

Kim jesteśmy – nasza misja

„Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym Klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym Klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni. Chcemy nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, Klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

Rys historyczny

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje usługi Klientom indywidualnym i instytucjonalnym już od ponad 100 lat. Najważniejsze wydarzenia z historii Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

 • Pocztowa Kasa Oszczędności została powołana dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, która działa pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 • W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
 • Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao S.A.) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego – co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora raza większy niż gotówkowy.
 • Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 • Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności. Zostały one objęte gwarancją państwa.
 • Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 • W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego (NBP) z zachowaniem tożsamości Banku.
 • Uruchomiono pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
  Rozpoczęła działalność spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.).
 • Została utworzona spółka PKO BP BANKOWY PTE S.A.
 • Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (obecnie PKO Leasing S.A.), która świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 • PKO BP jako jeden z założycieli utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. (obecnie CEUP eService sp. z o.o.).
 • W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A.).
 • Bank przejął Inteligo Financial Services S.A., spółkę która świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów bankowych, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 • Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK S.A. Spółka jest zarejestrowana i działa na Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
 • W 2004 roku PKO Bank Polski S.A. zadebiutował na giełdzie. Na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
 • Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring S.A. (obecnie PKO Faktoring S.A.).
 • Strategia na lata 2013-2015 „PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
 • W 2013 roku PKO Bank Polski S.A. wyznaczył nowy standard płatności mobilnych – IKO. Innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych zostało wykorzystane do stworzenia w 2015 roku systemu płatności BLIK. BLIK stał się standardem na rynku polskim.
 • PKO Bank Polski S.A. podpisał umowę, która dotyczyła 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i jednocześnie sprzedał znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService sp. z o.o.
 • Utworzony został PKO Bank Hipoteczny S.A. Jego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla Klientów detalicznych.
 • PKO Bank Polski S.A. nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska S.A., a także portfel wierzytelności Klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie banków.
 • Została utworzona spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Spółka świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych dla Klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego S.A.
 • PKO Bank Polski S.A. rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne i utworzył pierwszy oddział za granicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
 • PKO Bank Polski S.A. zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem cele finansowe określone w strategii na lata 2016-2020 i ogłosił zaktualizowaną strategię na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości. Wspieramy Rozwój Polski i Polaków”.
 • PKO Leasing S.A. – podmiot zależny Banku – nabył Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Prime Car Management S.A. (wraz z ich spółkami zależnymi). Dzięki temu PKO Leasing S.A. umocnił swoją pozycję na polskim rynku leasingowym oraz rozszerzył ofertę usług zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.
 • Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI S.A. i dzięki połączeniu z PKO TFI S.A. dodatkowo przyspieszyła dynamiczny rozwój PKO TFI S.A., które umocniło pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych.
 • Portfel inwestycji kapitałowych Banku powiększył się o spółkę Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (usługi chmury obliczeniowej). do której dołączył drugi udziałowiec – Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • PKO Bank Polski S.A. utworzył fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI S.A. pod nazwą PKO VC, który realizuje politykę właściwą dla funduszy venture capital i inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.
 • PKO Bank Polski S.A. kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył oddział korporacyjny w Pradze (Republika Czeska) oraz w Bratysławie (Republika Słowacka). Oddział w Bratysławie rozpoczął działalność operacyjną w marcu 2021 roku.
 • W 2020 roku PKO Bank Polski S.A. według raportu Inteliace Research był największym bankiem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) pod względem wartości aktywów.

Wyniki wyszukiwania: