Pozycja rynkowa

W 2021 roku Grupa Kapitałowa Banku:

  • utrzymała wysokie udziały w rynku kredytowym zarówno pod względem wolumenu, jak i sprzedaży wybranych produktów,

  • zwiększyła swój udział w rynku oszczędności, zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów instytucjonalnych,

  • utrzymała pozycję lidera w rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych oraz sprzedaży kredytów hipotecznych.

logo
Raport Roczny
2021
17,4%
Rynku
kredytów
19,2%
Rynku
oszczędności
19,8%
Rynku sprzedaży kredytów hipotecznych
19,9%
Rynku funduszy
osób fizycznych
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Zmiana 2021/2020
Kredyty: 17,4% 17,6% 17,9% 17,6% 17,7% -0,2 p.p.
1. osób prywatnych, w tym: 21,9% 22,4% 22,8% 22,9% 23,0% -0,5 p.p.
mieszkaniowe 23,7% 24,9% 25,8% 26,1% 26,1% -1,2 p.p.
   złotowe 24,7% 26,3% 27,6% 28,3% 28,6% -1,6 p.p.
   walutowe 20,1% 20,8% 21,0% 21,0% 21,2% -1,7 p.p.
konsumpcyjne i pozostałe, w tym: 17,1% 16,5% 16,3% 15,8% 15,9% +0,6 p.p.
   w rachunku bieżącym 34,1% 32,7% 32,4% 32,1% 32,0% +1,4 p.p.
2. podmiotów instytucjonalnych 12,8% 12,6% 13,1% 12,7% 12,8% +0,2 p.p.
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) 29,3% 30,2% 30,7% 32,4% 29,3% -0,9 p.p.
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) 19,8% 19,7% 25,7% 28,9% 29,6% +0,1 p.p.
Oszczędności ogółem1), w tym: 19,2% 18,3% 18,3% 18,4% 17,3% +0,9 p.p.
oszczędności osób fizycznych2) 25,6% 24,3% 22,6% 22,0% 21,1% +1,3 p.p.
Depozyty: 17,8% 17,3% 17,9% 18,1% 17,9% +0,5 p.p.
osób prywatnych 22,5% 21,9% 20,8% 20,2% 20,4% +0,6 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 12,3% 11,5% 13,8% 15,2% 14,5% +0,8 p.p.
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych3) 19,9% 19,2% 19,5% 21,5% 17,1% +0,7 p.p.
Działalność maklerska – obroty na rynku wtórnym4) 12,3% 11,2% 7,5% 7,7% 14,7% +1,1 p.p.

 

Źródło: NBP, GPW, ZBP, Analizy Online
1) Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz obligacje detaliczne oszczędnościowe.
2) Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe.
3)W 2021 roku nastąpiła zmiana danych rynkowych w związku ze zmianą statutu dwóch funduszy na fundusze osób fizycznych. Dane za poprzednie okresy zostały przeliczone.
4) Z uwzględnieniem w 2017 roku efektu pośrednictwa w sprzedaży akcji Pekao S.A. Po eliminacji tego efektu udział działalności maklerskiej w obrotach na rynku wtórnym wyniósłby 11,2%.

Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo–Wschodniej. Bank, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Banku, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów i depozytów, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby obsługiwanych Klientów i liczby pracowników.

418
mld PLN
aktywa Grupy Kapitałowej Banku na koniec 2021 roku
17,4
%
udział w polskim rynku kredytów PKO Banku
Polskiego S.A. i PKO Banku Hipotecznego S.A.
na koniec 2021 roku
1 422
liczba placówek PKO Banku Polskiego S.A. na koniec 2021 roku
56,2
mld PLN
wartość rynkowa PKO Banku Polskiego S.A.
na koniec 2021 roku (największa kapitalizacja
w grupie polskich spółek notowanych
na GPW w Warszawie)
11
mln
Klientów segmentu detalicznego
PKO Banku Polskiego S.A.
na koniec 2021 roku
25,7
tys.
pracowników Grupy Kapitałowej Banku
na koniec 2021 roku (pełne etaty)

Wyniki wyszukiwania: