Wpływ na środowisko

Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednie oddziaływanie Banku i Grupy Kapitałowej Banku na środowisko naturalne jest ograniczone.
logo
Raport Roczny
2021

Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko

Skala bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne

Podmioty Grupy mają procedury i struktury do śledzenia zmian prawnych w obszarze środowiska istotnych dla ich operacji. W 2021 roku żaden z podmiotów Grupy nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. [307-1] W Grupie nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, które zakończyły się nałożeniem kar finansowych (w jednym podmiocie zależnym podwyższono opłaty za odbiór odpadów w związku z niedopełnieniem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Bezpośredni wpływ na środowisko zależy od sposobu użytkowania ograniczonych zasobów naturalnych. Grupa monitoruje zużycie takich zasobów oraz angażuje się w działania na rzecz zmniejszenia ich konsumpcji. W poprzednich latach szereg podmiotów Grupy Kapitałowej Banku wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu podmioty Grupy określiły obszary o największym potencjale energooszczędnym i plany działania, które są obecnie sukcesywnie wdrażane.

W 2021 roku zgodnie z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej Bank przeprowadził audyt energetyczny. Podczas audytu zdefiniowano zadania, których realizacja powinna spowodować zmniejszenie zużycia energii. Zadania te skupiają się głównie w obszarze optymalizacji wykorzystania/ modernizacji automatyki sterującej źródłami ciepła i instalacjami technicznymi w nieruchomościach (HVAC, ogrzewanie). Zdefiniowano też zadania inwestycyjne dla kilku nieruchomości. Część zadań dotyczy nieruchomości, które w najbliższym czasie mogą zostać wyłączone z użytkowania, dlatego Bank skupia się na realizacji tylko tych zadań, których wykonanie przyniesie faktyczne oszczędności.

[303-1] Na potrzeby tego raportu podjęto próbę oszacowania konsumpcji wody przez Grupę. Zużycie wody w Banku w 2021 roku wyniosło ok. 216,9 mega litrów (258,2 mega litrów w 2020 roku). Zmiana zużycia w 2020 roku wynika z większej dokładności przyjętego modelu szacowania i wyliczania zużyć. W pozostałych podmiotach Grupy zużycie wody wyniosło 41,7 mega litrów.

0012 0012

Zużycie energii i paliw oraz emisje gazów cieplarnianych

[302-1], [302-4]

Zużycie energii w organizacji (w MWh)

BANK SPÓŁKI GRUPA GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA
2021 r/r (%) 2020 (po rekalkulacji) 2019 (po rekalkulacji)
Paliwa wykorzystywane w budynkach 22 122 3 889 26 011 -2,3 22 765 3 871 26 636 24 122 3 095 27 216
gaz ziemny 19 706 3 749 23 455 -4,6 20 866 3 732 24 598 20 465 2 940 23 405
olej opałowy 2 188 98 2 286 29,4 1 672 94 1 767 3 368 132 3 500
olej napędowy 49 12 61 -7,2 56 10 66 81 17 98
LPG 0 30 30 -13,1 0 34 34 0 6 6
węgiel brunatny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
węgiel kamienny 179 0 179 4,6 171 0 171 208 0 208
Paliwa wykorzystywane w pojazdach 19 356 10 224 29 579 3,5 18 400 10 180 28 580 28 697 9 903 38 600
olej napędowy 1 124 4 097 5 221 -1,4 815 4 479 5 295 1 211 4 093 5 304
LPG 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0
benzyna 18 231 6 127 24 358 4,6 17 585 5 701 23 285 27 486 5 810 33 296
Energia kupowana 143 181 19 831 163 012 -1,4 147 788 17 473 165 261 150 450 19 973 170 422
energia elektryczna 75 494 11 125 86 618 -4,6 80 829 10 004 90 832 81 675 11 034 92 709
energia cieplna 67 687 8 706 76 394 2,6 66 959 7 469 74 428 68 774 8 939 77 713
Całkowite zużycie energii 184 658 33 944 218 602 -0,9 188 953 31 524 220 477 203 268 32 971 236 239
[302-3]
GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
Wskaźnik Jednostka 2021 2020 r/r (%) 2019
Całkowite zużycie energii na pracownika MWh / osobę 8,4 8,4 -0,2 8,4
Całkowite zużycie energii na 1 mln PLN aktywów MWh / 1 mln PLN aktywów 522,9 584,9 -10,6 679

[305-1], [305-2], [305-3], [305-5]

Emisje w podziale na źródła w MgCO2e według metody market based

BANK SPÓŁKI GRUPA GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA
2021 r/r (%) 2020 (po rekalkulacji) 2019 (po rekalkulacji)
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem: 10 000 3 388 13 388 -0,8 10 096 3 405 13 501 12 728 3 671 16 399
zużycia paliw w budynkach 4 681 797 5 478 -1,2 4 751 792 5 543 5 185 638 5 823
zużycia paliw w pojazdach 4 757 2 591 7 348 2,4 4 562 2 613 7 175 6 631 3 033 9 664
czynniki chłodnicze 562 0 562 -28,2 783 0 783 912 0 912
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem: 28 101 9 203 37 304 -35,1 49 125 8 312 57 438 87 067 10 045 97 112
zakupu energii elektrycznej 4 590 6 305 10 895 -65,6 25 864 5 836 31 700 62 482 6 949 69 431
zakupu energii cieplnej 23 511 2 898 26 409 2,6 23 262 2 476 25 738 24 585 3 096 27 681
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2) 38 101 12 591 50 692 -28,5 59 221 11 717 70 939 99 795 13 716 113 511
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 195 195 -32,4 289 289
dojazdy pracowników do pracy 3 341 3 341 0 0
Zakres 3 3 536 3 536 1125 289 289
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2 + 3) 41 637 41 637 -30 59 510 71 227
[305-4]

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej Banku

Wskaźnik Jednostka 2021 2020 r/r (%) 2019
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na pracownika Mg CO2e / osobę 2,0 2,7 -28,1 4,1
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na Klienta kg CO2e / osobę 4,8 6,8 -29,1 10,9
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na 1 mln PLN aktywów kg CO2e / 1 mln PLN aktywów 121,2 188,2 -35,6 326,3

[305-1], [305-2], [305-3]

Emisje w podziale na metodę w MgCO2e

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3
[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3]
13 388 85 396 (location based) 3 536
37 304 (market based)
Emisje bezpośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących jej własnością Emisje pośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej Emisje pośrednie Banku powstałe w wyniku podróży służbowych i dojazdów pracowników do pracy

Granice raportowanych emisji obejmują: (1) w przypadku danych dla Banku wyłącznie ten podmiot (100% emisji), (2) w przypadku danych dla Grupy: Bank i wszystkie podmioty zależne Banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Raportowane emisje obejmują Zakres 1 i Zakres 2. Emisje w Zakresie 3 obejmują podróże służbowe krajowe dla Banku (od 2020 roku), oraz podróże służbowe zagraniczne oraz dojazdy pracowników do pracy (dla Banku od 2021 roku).

Bank policzył emisje zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej metodami market-based oraz location-based. W wyniku przeprowadzonych kalkulacji Bank osiągnął wskaźnik pewności danych (procent danych pozyskanych ze źródeł wobec wszystkich danych używanych do obliczeń, na które składają się dane pozyskane ze źródeł i dane oszacowane) na poziomie określanym jako „dobry” w metodologii GHG Protocol.

Bank dokonał rekalkulacji roku bazowego (2019) oraz roku poprzedniego (2020) z następujących powodów:

 • uwzględnienia emisji z ulotnionych czynników chłodniczych,
 • bardziej precyzyjnego wyliczenia zużycia energii szacowanej dla nieruchomości, dla których nie były dostępne dane rzeczywiste,
 • zmiany zastosowanego wskaźnika emisyjności dla energii elektrycznej,
 • korekty danych rzeczywistych (zużycie oleju napędowego przez agregaty prądotwórcze) dla Banku,
 • korekty danych rzeczywistych (zużycie ciepła sieciowego i oleju napędowego do agregatów) dla spółek grupy kapitałowej na Ukrainie.

Szczegółowe informacje na temat przyjętej metodyki obliczeń emisji oraz porównanie do roku bazowego zawiera Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok.

Aby zapewnić porównywalność z rynkiem Bank policzył wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Do kalkulacji użyto łącznych emisji w zakresie 1+2 dla Grupy Kapitałowej Banku. W ten sposób otrzymano pełny obraz generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej.

Największy spadek emisji w 2021 roku Grupa odnotowała w zakresie 2 z tytułu emisji z kupowanej energii elektrycznej. Wysoka redukcja emisji gazów cieplarnianych w tym zakresie jest spowodowana m.in. zakupem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł wodnych w instalacji OZE (68,9 GWh).

Wartości emisji w podziale na metodę oraz rodzaj energii są prezentowane w ww. wykazie.

[302-4] Całkowite zużycie energii w 2021 roku w stosunku do 2020 roku dla Grupy spadło o 0,9%, przy spadku dla Banku o 2,3% i wzroście dla pozostałych podmiotów Grupy o 7,7%.

Grupa kupowała energię elektryczną, cieplną oraz chłód, nie nabywała pary technologicznej.

Optymalizacja zużycia energii w banku

[302-4] Bank kontynuuje działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001. Celem jest optymalizacja wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, wprowadzenie jednego systemu kontroli jej zużycia oraz zintensyfikowanie działań w celu redukcji zużycia nośników energii.

W 2021 roku:

 • Kontynuowano wyposażenie nieruchomości w oświetlenie w technologii LED, włącznie z oświetleniem awaryjnym, ewakuacyjnym oraz elementami oznakowania zewnętrznego (podświetlanie tylko w godzinach nocnych),
 • Zastosowano sterowanie oświetleniem dla części pomieszczeń,
 • Wymieniano okna na zgodne z obecnymi współczynnikami przenikania ciepła,
 • Pozyskano świadectwa efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty) dla dwóch inwestycji w wysokości 197,26 toe,
 • Opracowano model oddziału o mniejszej powierzchni,
 • Zamontowano wentylacje z rekuperacją w pięciu lokalizacjach.

Odpady

Odpady wytworzone przez Bank inne niż komunalne (w tonach)

BANK
2021 2020 r/r (%) 2019
Razem 901 736 22 843
niebezpieczne* 21 15 40 16
pozostałe 880 721 22 827
w tym:
wielkogabarytowe 303 261 16 532
elektroniczne i elektryczne 366 243 51 136
magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1 1 0 2
odpady z papieru i tektury (segregatory) 32 37 -14 4
odpady z żelaza i stali 178 179 -1 152
* sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak klimatyzatory, zużyte monitory, lodówki
15%
Spadek zużycia papieru A4 do poprzedniego roku
65%
Spadek zużycia papieru A4 przez ostatnie 5 lat

W 2021 roku Bank korzystał z umowy na odbiór odpadów innych niż komunalne z dotychczasowym dostawcą usług. Kontrahent posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 14001:2005. Odpady otrzymane od Banku Kontrahent przekazuje następnym firmom do zagospodarowania, zgodnie z posiadanymi decyzjami i obowiązującymi regulacjami.

[306-2] Niebezpieczne odpady elektryczne i elektroniczne Bank przekazuje wyspecjalizowanej firmie, która je przetwarza i recykluje (w 100%).

Papierowa dokumentacja bankowa jest odbierana przez wyspecjalizowaną firmę i niszczona.

Dodatkowo w 2021 roku Bank i Grupa prowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Wzrost ilości wytworzonych elektroodpadów w 2021 roku wynika z realizacji projektów odtworzeniowych i interwencyjnych wymian sprzętu, likwidacji i przenosin oddziałów. Wzrost ilości odpadów wysokogabarytowych wynika z likwidacji oddziałów, w tym dużych oddziałów, przeniesień do mniejszych lokalizacji i modernizacji starych oddziałów.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – działania realizowane w 2021 roku

Działania na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów:

 • Naprawa urządzeń elektronicznych i elektrycznych zamiast przekazywania ich do utylizacji
 • Naprawa wyposażenia meblowego
 • Odsprzedaż zbędnych składników majątkowych zamiast przekazywania ich do utylizacji
 • Eliminacja korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej
 • Eliminacja odpadów plastikowych (rezygnacja z kapsułek do kawy, wody butelkowej, talerzyków, sztućców i kubeczków).
 • Likwidacja kotłowni węglowej w Wieruszowie
 • Modernizacja instalacji CO, wymiana kotłów na modele o lepszej sprawności energetycznej
 • 8 nowych instalacji PV, które umożliwiły wyprodukowanie 18 395,2 kWh (własne zużycie 13 918,2 kWh)
 • Zakup 68 900 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE -> redukcja emisji CO2 w wysokości 49 539 t
 • Uruchamianie kolejnych rowerowni w oddziałach

Gospodarowanie powierzchnią

Bank zrealizował pilotaż projektu Flexidesk, którego celem było stworzenie nowego środowiska pracy i umożliwienie pracy rotacyjnej i zdalnej poprzez dostosowanie powierzchni biurowej do elastycznego modelu pracy i zapewnienie standardu wyposażenia informatycznego. Efektem realizacji projektu była redukcja powierzchni biurowej o 10,7% w testowanej lokalizacji Banku.

Bank wynajmuje nieruchomość na ulicy Chmielnej 89 w Warszawie na potrzeby prowadzenia działalności biurowej. Po dokonaniu niezbędnych prac modernizacyjnych budynek został w 2021 roku oddany do użytkowania. Na wybór budynku wpłynęły jego charakterystyki środowiskowe poświadczone certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent.

srodow srodow

Pośrednie oddziaływanie na środowisko

Jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym dla wybranych branż/sektorów są polityki kredytowe. Bank posiada następujące polityki: Odnawialnych Źródeł Energii, Sektora Energii Wysokoemisyjnej, Nieruchomości, Handel, Budownictwo i materiały budowlane, Chemia-Ropa-Gaz, Dealerzy samochodowi i firmy CFM, Publiczna służba zdrowia.

Poza wyżej wymienionymi politykami Bank (w segmencie korporacyjnym) na bieżąco śledzi zmiany i tendencje rynkowe w różnych branżach/sektorach, publikuje wewnętrzne materiały i organizuje spotkania branżowe. Te działania mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość portfela kredytowego.

Przyjęta i wdrożona w 2020 roku dla Grupy Kapitałowej Banku.

Cel: sukcesywne zwiększanie udziału w finansowaniu OZE. Motywacja: wspieranie środowiska naturalnego, zapobieganie globalnym zmianom klimatu, transformacja gospodarki Polski w stronę zeroemisyjności.

Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków, ale umożliwia również finansowanie innych projektów. W ocenie projektów Bank analizuje między innymi: dokumenty formalno-prawne, parametry transakcji, źródła spłaty (np. wygrana aukcja OZE, umowa PPA), jak również zasoby kapitałowe i doświadczenie inwestora.

Przyjęta i wdrożona w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej Banku, aktualizowana w 2020 (zaostrzenie kryteriów).

Cel: stopniowa zmiana struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec Klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zeroemisyjności w roku 2050).

Polityka obejmuje m.in. branże wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, branże okołowęglowe (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i jego pochodnymi), wytwarzanie energii elektrycznej/ciepła (z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii) i działalności uzupełniające związane z energetyką (przesył, dystrybucja, elektrociepłownie). Główne założenie polityki:

 • w zakresie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), produkcji pieców, palenisk i palników piecowych (dot. produkcji pieców węglowych) – redukcję zaangażowania (wyjątek węgiel koksowy jako surowiec wpisany na listę surowców krytycznych UE),
 • w zakresie produkcji energii/ciepła – niefinansowanie nowych źródeł opartych na węglu kamiennym i brunatnym oraz stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania,
 • ograniczanie finansowań na cele ogólne i przekształcanie ich w finansowania ESG, które służą poprawie efektywności energetycznej, zmianie miksu energetycznego bądź modernizacji sieci przesyłowych (dopuszcza się finansowanie inwestycji opartych na węglu pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na cele modernizacyjne pozwalające na spełnienie wymogów środowiskowych; w takim przypadku istnieje obowiązek precyzyjnego określania celu finansowania i kontroli wykorzystania środków),
 • w zakresie branż okołowęglowych (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i produktami wytwarzanymi na jego bazie) – stopniowe ograniczanie zaangażowania, precyzyjne określanie celu finansowania i kontrola wykorzystania, dopuszczalne finansowanie podmiotów ze zdywersyfikowanym portfelem odbiorców lub produktów/usług (tj. generujących znaczące przychody z innych źródeł, nie związanych z górnictwem) lub przekształcających swoją działalność.

Polityka Finansowania Sektora Chemia, Ropa, Gaz określa m.in. ramy finansowania podmiotów działających w sektorach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzania i dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, produkcji i obrotu chemikaliami/wyrobami chemicznymi oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Bank przyjął strategię redukcji zaangażowania w przypadku działalności objętych Dyrektywą UE dot. plastików oraz ostrożne podejście do branż górnictwa ropy naftowej i gazu czy produkcji chemikaliów, wyrobów chemicznych i wyrobów z gumy. Ostrożne podejście odzwierciedlone jest m.in. w rozpoznaniu spełnienia norm środowiskowych i wpływu na otoczenie oraz ocenie modelu biznesowego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu. Na przyszły kształt tej polityki mogą wpływać zmiany prawa UE np. w zakresie podejścia do wykorzystania gazu ziemnego w okresie transformacji energetycznej, a także rosnące wymagania w obszarze ESG.

ESG w procesie kredytowym

Od 30 czerwca 2021 roku Bank każdorazowo ocenia wpływ czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem (tzw. czynniki ESG) na zdolność kredytową Klienta, w procesie kredytowym dla Klientów segmentu korporacyjnego oraz Klientów segmentu firm i przedsiębiorstw ocenianych z wykorzystaniem metody ratingowej.

Bank bada też wpływ transakcji kredytowych na kwestie ESG i klasyfikuje je do czterech kategorii, począwszy od transakcji z pozytywnym wpływem na kwestie ESG, a skończywszy na tych z istotnie negatywnym wpływem.

W ocenie czynników ESG Bank uwzględnia m.in. ryzyko zmiany klimatu i wpływu na działalność Klienta, możliwy wpływ Klienta na zmianę klimatu, czynniki związane z kapitałem ludzkim czy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz czynniki związane z aspektami zarządzania (w tym kultury organizacji i nadzoru wewnętrznego).

Bank poprzez odpowiednie narzędzia szacuje ryzyka ESG, ocenia je i kontroluje. Identyfikacja ryzyk ESG pozwala wskazywać projekty, które nie spełniają coraz wyższych wymogów środowiskowych i społecznych. Dzięki identyfikacji tych ryzyk Bank może wspierać finansowanie zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie projektów, a także eliminować finansowanie działalności/projektów o negatywnym wpływie na środowisko.

W ramach propagowania wiedzy o ESG, Bank organizuje wewnętrze spotkania, których celem jest poszerzanie świadomości i wskazywanie roli czynników ESG we współczesnym świecie. Bank również organizował takie spotkania na życzenie Klientów.

„Zielone” produkty Grupy Kapitałowej Banku

(wspólna oferta Banku wraz z PKO Bankiem Hipotecznym S.A.)

Na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości Klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”.

(dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ofercie Banku)

Kredyt pozwala uzyskać bezzwrotną pomoc ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20% kwoty kredytu. Realizacja przedsięwzięć finansowanych kredytem „Nasz remont” z premią z BGK pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

Aktywa funduszu są inwestowane w podmioty, które działają proekologicznie i których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pierwsza wycena: 23 października 2019 roku, stopa zwrotu do końca 2021 roku: 25,51%.

(produkty w ofercie PKO Leasing S.A. dla przedsiębiorstw)

Produkt jest oferowany w procedurze uproszczonej (bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych) i daje możliwość sfinansowania paneli fotowoltaicznych wraz z ich instalacją (możliwość sfinansowania całej instalacji fotowoltaicznej do 250 tys. PLN z maksymalnym sześcioletnim okresem finansowania). Spółka finansuje zarówno moduły montowane na dachach, jak i na gruncie.

(w ofercie Banku dla osób fizycznych)

Okres spłaty – od 2 do 120 miesięcy, oprocentowanie 2,99%, a prowizja za udzielenie pożyczki 0,99%. W terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki Klient powinien dostarczyć fakturę potwierdzającą zakup urządzeń fotowoltaicznych na min. 85% kwoty pożyczki. W przeciwnym razie oprocentowanie zostanie podwyższone do aktualnego poziomu odsetek maksymalnych. W 2020 roku Bank wprowadził możliwość uzyskania Ekopożyczki bez konieczności posiadania konta.

Transakcje dla Klientów korporacyjnych Banku, którzy zgodnie z regulacjami systemu EU ETS są zobowiązani do corocznego umarzania tych uprawnień. Klienci mogą dokonywać obrotu tymi transakcjami i zabezpieczać się przed zmianami cen uprawnień do emisji.

(w ofercie Banku)

Możliwość zabezpieczania kredytów przeznaczonych na tzw. inwestycje proekologiczne, m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, elektromobilność, odnawialne źródła energii.

(oferta PKO Leasing S.A.)

Umowa PKO Leasing i Masterlease z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach realizacji rządowego programu „Mój elektryk”. Pomoc świadczona Klientom w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu do zakupu pojazdu z napędem elektrycznym lub wodorowym połączona z ofertą usług leasingowych.

W 2019 roku PKO Bank Hipoteczny S.A. wyemitował pierwsze w Polsce zielone listy zastawne. Łączna wartość dwóch emisji przeprowadzonych w 2019 roku wynosiła 500 mln PLN. Bank Hipoteczny systematycznie buduje portfel kredytów, które kwalifikują się do sfinansowania środkami pozyskanymi z emisji zielonych listów zastawnych. Wartość takiego portfela na koniec 2021 roku wynosiła 6 760 mln PLN i ponad 13-krotnie przekraczała wartość wyemitowanych zielonych listów zastawnych. Portfel kredytów sfinansowanych z emisji zielonych listów zastawnych został zweryfikowany przez zewnętrzną firmę (Sustainalytics), która potwierdziła poprawność wykorzystania środków. Portfel kredytów hipotecznych kwalifikujących się do sfinansowania przychodami z zielonych listów zastawnych umożliwia roczne oszczędności energii w wysokości 328 341 MWh oraz unikanie rocznych emisji gazów w wysokości 126 274 tCO2 (wartość ponad dwukrotnie wyższa niż roczne emisje gazów cieplarnianych całej Grupy Kapitałowej Banku).

(PKO TFI S.A. i Bank)

Uruchomiony na początku 2021 roku. Polityka inwestycyjna zakłada nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych zlokalizowanych na terenie Polski. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku Bank nie posiadał certyfikatów inwestycyjnych (brak zaangażowania kapitałowego).

Umowa na finansowanie parku wiatrowego o wartości 228,6 mln PLN (produkcja energii dla średnio 36 tys. gospodarstw domowych). W ramach projektu zainstalowanych zostanie 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42,6 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane na 2023 rok.

Decyzje kredytowe dotyczące finansowania odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe) na łączną kwotę 398 mln PLN.

Udział w konsorcjum, które udzieliło kredytu powiązanego ze zrównoważonym rozwojem na łączną kwotę 225 mln EUR.

PKO Bank Polski S.A. współorganizował emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (pierwsza w historii publiczna emisja tego rodzaju obligacji dedykowana w całości polskim inwestorom). Obligacje oferują roczny kupon w wysokości 1% oraz stopę zwrotu dla inwestorów na poziomie 1,028%. Kwota emisji wyniosła 1,25 mld PLN, a termin zapadalności został ustalony na luty 2027 roku.

Emisja obligacji komunalnych. Środki z emisji pozwalają miastom na finansowanie zrównoważonych inwestycji (np. budowa linii tramwajowej).

Objęcie zielonych obligacji spółki z sektora energii odnawialnej na kwotę 35 mln PLN.

Wartość zaangażowania Banku

Udział zaangażowania korporacyjnego oraz firm i przedsiębiorstw (kredyty i dłużne papiery wartościowe oraz ekwiwalent bilansowy limitów skarbowych) w sumie bilansowej Banku w proc., stan na 31 grudnia 2021 roku

2021 2020 2019
„Zielone” branże (np. produkcja energii z OZE, odprowadzanie ścieków, uzdatnianie i dostarczanie wody, zbieranie/obróbka odpadów, rekultywacja, itp.) 1,30 0,80 0,96
Kredyty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych 0,57 0,67 0,72
Sektory wysokoemisyjne 0,37 0,51 0,70
Uwaga: korekta udziałów za 2020 rok wynika z korekty wartości aktywów

W 2020 roku portfel kredytowy Banku był oznaczany kolorem zielonym lub brązowym (określonym jako branża wysokoemisyjna) w sposób indywidualny oraz dotyczył ekspozycji kredytowych Klientów z segmentu korporacyjnego. Analizie poddane były największe ekspozycje kredytowe wobec Klientów korporacyjnych oraz ekspozycje przypisane do Klientów, których przeważająca działalność gospodarcza została przypisana do branży działalności gospodarczej (PKD) oznaczonej przez Bank jako branża mająca pozytywny wpływ na środowisko lub negatywny przez pryzmat działalności wysokoemisyjnej. W 2021 roku Bank wprowadził zmiany polegające na obowiązkowym oznaczaniu kolorem ESG każdej ekspozycji kredytowej wobec Klienta korporacyjnego, w tym rejestrowaniu tego koloru w systemach centralnych Banku. W procesie nadania koloru ESG brane są pod uwagę czynniki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. W przypadku Klientów MŚP kolor ESG transakcji kredytowej przyjmuje kolor ESG przypisany przeważającemu PKD Klienta.

W związku z wprowadzonymi zmianami w 2021 roku zaprezentowany portfel oznaczony kolorem ESG zielonym lub brązowym uwzględnia:

 • wszystkie ekspozycje kredytowe Klienta instytucjonalnego (Klient korporacyjny + MŚP) w Banku,
 • zmiany w portfelu kredytowym Banku związane z implementacją kluczowych wskaźników wyników ESG,
 • zasady nadawania koloru ESG wprowadzone do polityki kredytowej Banku.

Wyniki wyszukiwania: