Sektor pozabankowy

logo
Raport Roczny
2021

(Na podstawie danych Analiz Online)

W 2021 roku, aktywa w zarządzaniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wzrosły do poziomu 301,5 mld PLN (+7,1% r/r), w tym aktywa osób fizycznych wzrosły do 184,1 mld PLN (+7,9%). Na koniec analizowanego okresu wartość środków zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty PPK przekroczyła 6,5 mld PLN.

Na koniec 2021 roku saldo wpłat i umorzeń ogółem wyniosło 10,9 mld PLN (0,6 mld PLN w 2020 roku). Za wysoki poziom napływu netto środków na rynek odpowiadał utrzymujący się wysoki popyt na fundusze inwestycyjne wśród osób fizycznych, które wpłaciły netto 12,4 mld PLN (0,3 mld PLN w 2020 roku). Napływ nowych środków na rynek wyraźnie wyhamowywał w drugiej połowie roku, w tym w ostatnim kwartale miesięczne umorzenia już wyraźnie przeważały nad wpłatami.

Jednocześnie, w strukturze salda widać było zmianę preferencji osób fizycznych w kierunku bardziej ryzykownych funduszy. Największy napływ środków odnotowały fundusze akcyjne, dla których roczne saldo wpłat i umorzeń wyniosło 7,2 mld PLN (-0,3 mld PLN w 2020 roku). Fundusze dłużne, które w poprzednich okresach cieszyły się największym zainteresowaniem osób fizycznych, odnotowały w 2021 roku ujemne saldo wpłat i umorzeń w wysokości -8,0 mld PLN

(Na podstawie danych KNF)

W 2021 roku aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) wzrosły o 26,5% (+39,4 mld PLN) do 188 mld PLN. W tym okresie liczba uczestników OFE odnotowała spadek o 1,7% (-255 tys. do 15,2 mln).

Rynek OFE pozostawał pod wpływem poprawy koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w 2021 roku indeks WIG wzrósł o 21,5%) oraz niepewności, co do przyszłych regulacyjnych uwarunkowań funkcjonowania. W strukturze aktywów OFE dominowały akcje krajowe (około 81,9% aktywów netto na koniec 2021 roku).

(Na podstawie danych KNF, obliczenia Banku)

W okresie trzech kwartałów 2021 roku zakłady ubezpieczeń wypracowały zysk netto w wysokości 5,3 mld PLN (+2% r/r), przy spadku wyniku technicznego z ubezpieczeń o 18% r/r (do 4,2 mld PLN). Na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń pozytywnie wpłynął wzrost wyniku z rewaloryzacji lokat, natomiast negatywnie wzrost kosztów wypłaconych odszkodowań i świadczeń (+4% r/r do 29,6 mld PLN), jednakże przy wzroście składki przypisanej brutto o 9% r/r (do 50,9 mld PLN r/r).

W segmencie ubezpieczeń na życie składka przypisana brutto wzrosła o 8% r/r (do 16,6 mld PLN), przy wzroście wypłaconych odszkodowań o 7% r/r (13,5 mld PLN). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie ubezpieczeń na życie wzrosły o 7% r/r (4,0 mld PLN).

Segment pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych odnotował wzrost r/r składki przypisanej brutto o 10% (do 34,4 mld PLN), przy znacznie niższym wzroście kosztów wypłaconych odszkodowań +3% r/r (do 16,1 mld PLN). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wzrosły o 5% (do 7,9 mld PLN).

(Na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu)

W 2021 roku branża leasingowa sfinansowała aktywa o wartości 88,0 mld PLN wobec 67,4 mld PLN w 2020 roku, co oznacza wzrost o 30,7% r/r. Wzrost dotyczył w głównej mierze segmentu leasingu pojazdów i w istotnym stopniu wynikał z niskiej bazy odniesienia związanej z sytuacją epidemiczną w kraju w 2020 roku oraz z poprawy koniunktury gospodarczej w 2021 roku.

Najsilniejsze tempo wzrostu odnotował segment leasingu pojazdów ciężkich (tj. obejmujący samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, autobusy, statki, samoloty, kolej, pozostałe), co jest związane z postpandemiczną wyraźną poprawą koniunktury w strefie euro. Wartość sfinansowanych aktywów w tym segmencie wyniosła 21,6 mld PLN (+61,6% r/r), co stanowiło około ¼ łącznego finansowania udzielonego przez firmy leasingowe. Kolejnym segmentem odnotowującym wysokie wzrosty był leasing pojazdów lekkich (samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony), potwierdzający że wzrost gospodarczy w Polsce bazuje głównie na wydatkach konsumentów. Wartość sfinansowanych aktywów w tym segmencie wyniosła 39,2 mld PLN (+22,9% r/r), co stanowiło około 45% łącznego finansowania udzielonego przez firmy leasingowe. W segmencie maszyn i urządzeń, za którego rozwojem stoi dynamiczne odbicie w produkcji przemysłowej, wartość wyleasingowanych aktywów wyniosła 24,7 mld PLN (+25,9% r/r).

Spadek odnotował natomiast segment nieruchomości -9,7% r/r, jednak przy marginalnym jego udziale w strukturze rynku (1%).

(Na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów)

Rynek faktoringu z nawiązką odbudował swoją pozycję sprzed pandemii. W 2021 roku obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły o około 26% r/r, osiągając poziom 362,4 mld PLN, natomiast liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług firm faktoringowych wynosiła około 26 tys. (+42% r/r).

Największym popytem ze strony przedsiębiorców nadal cieszył się faktoring pełny, którego udział w obrotach firm faktoringowych wyniósł około 51%. Udział drugiego największego segmentu rynku, tj. faktoringu niepełnego wyniósł 29%. Z usług faktoringowych nadal najczęściej korzystały przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, głównie z branży spożywczej, metalowej i chemicznej.

Wyniki wyszukiwania: