Segmenty działalności

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów dopasowanych pod względem produktów i usług do poszczególnych grup Klientów. Sposób podziału obszarów biznesowych jest spójny z modelem zarządzania sprzedażą i kompleksową ofertą produktową. Obecnie Grupa Kapitałowa Banku prowadzi swoją działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.
logo
Raport Roczny
2021

Grupa prowadzi działalność biznesową w ramach dwóch segmentów:

Segment detaliczny oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych osobom prywatnym w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje z firmami i przedsiębiorstwami, deweloperami, spółdzielniami i zarządcami nieruchomości. Do produktów i usług w tym segmencie należą m.in.: rachunki bieżące i oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej i mobilnej, kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring.

11,1 mln
Liczba klientów
183 mld
Udzielone finansowanie
354 mld
Wolumen oszczędności

Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje z Klientami korporacyjnymi, samorządami i instytucjami finansowymi. Produkty i usługi w tym segmencie to: bankowość transakcyjna (w tym prowadzenie rachunków), produkty depozytowe i inne produkty do zarządzania płynnością, finansowanie handlu, produkty skarbowe, produkty o charakterze kredytowym do finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych (w tym leasing i faktoring). Segment obejmuje również działalność maklerską oraz działalność własną, tj. zarządzanie płynnością Banku i działalnością inwestycyjną.

17,0 tys.
Liczba klientów
74 mld
Udzielone finansowanie
63 mld
Wolumen oszczędności

Segment detaliczny

Oferta Grupy PKO Banku Polskiego S.A. dla osób prywatnych obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych i ubezpieczeniowych oraz usług świadczonych w ramach bankowości elektronicznej.

W 2021 roku w segmencie detalicznym Grupa PKO Banku Polskiego S.A. budowała silne i długookresowe relacje z Klientami i wspierała ich w okresie pandemii m.in. udostępniając maksymalną liczbę procesów zdalnych. Koncentrowała się na rozwoju narzędzi i kanałów dostępu, aby Klienci mogli wygodnie zarządzać finansami w każdym miejscu i czasie.

Osoby fizyczne mogą korzystać z kredytów konsumpcyjnych w formie pożyczki gotówkowej, hipotecznej, kredytów odnawialnych i kart kredytowych oraz kredytów mieszkaniowych. Dla firm i przedsiębiorstw są dostępne kredyty inwestycyjne i inwestorskie, kredyty obrotowe, leasing i faktoring.

Oferta depozytowa i inwestycyjna obejmuje m.in. produkty regularnego oszczędzania, lokaty terminowe, produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. i oszczędnościowe obligacje skarbowe.

Grupa Kapitałowa Banku kieruje do wszystkich Klientów segmentu detalicznego usługi ubezpieczeniowe zarówno powiązane jak i niepowiązane bezpośrednio z produktami bankowymi. Ubezpieczenia związane z produktami bankowymi oferowane są w powiązaniu m.in. do kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, rachunków ROR oraz kart bankowych. Oferta ubezpieczeń niezależnych od produktów bankowych zawiera m.in. ubezpieczenia na życie, nieruchomości, podróżne, komunikacyjne, polisę onkologiczną OnkoPlan i ubezpieczenia przedmiotów leasingu.

Segment Detaliczny na koniec 2021 roku obsługiwał ponad 11,1 mln Klientów, w tym:

 • ponad 10,5 mln osób fizycznych, w tym 15,4 tys. Klientów Bankowości Prywatnej,
 • ponad 0,5 mln firm i przedsiębiorstw.

Od początku 2021 roku liczba Klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o ponad 114 tysięcy.

Na koniec 2021 roku:

 • łączne finansowanie Klientów segmentu detalicznego wynosiło ponad 183 mld PLN i w 2021 roku wzrosło o ponad 6,5 mld PLN (tj. o 3,7%). Przyczynił się do tego głównie wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej (+3,2 mld PLN) oraz bankowości detalicznej i prywatnej (+1,9 mld PLN). W 2021 roku zwiększyło się także finansowanie firm i przedsiębiorstw (+1,4 mld PLN);
 • oszczędności segmentu detalicznego wynosiły blisko 354 mld PLN i w 2021 roku zwiększyły się o 41,8 mld PLN (tj. o 13,4%). Przyczynił się do tego wzrost poziomu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+18,0 mld PLN) oraz oszczędnościowych obligacji skarbowych (+14,4 mld PLN).

* z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych

Grupa Kapitałowa Banku umocniła się na pozycji lidera na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących (ROR). Liczba ta wyniosła blisko 8,5 mln sztuk i wzrosła w skali roku o blisko 234 tys. sztuk. Obejmuje to wszystkie czynne rachunki, które stanowią potencjał do wzrostu współpracy z Klientem.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa Banku sprzedała ponad 433 mln sztuk oszczędnościowych obligacji skarbowych (tj. o blisko 53% więcej niż w 2020 roku), a stan zadłużenia z tytułu oszczędnościowych obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy wyniósł (według wartości nominalnej) ponad 54 mld PLN i był o 36% wyższy od stanu na koniec 2020 roku.

* liczba wszystkich rachunków, które stanowią potencjał do wzrostu wspólpracy z Klientem

* wartość nominalna obligacji oszczędnościowych – według danych Biura Maklerskiego Banku

W 2021 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • w zakresie kredytów mieszkaniowych:
  • udzieliła kredytów osobom fizycznym na łączną rekordową kwotę blisko 16,6 mld PLN, co pozwoliło utrzymać 1. pozycję na rynku z udziałem 19,8% w całym 2021 roku,
  • umożliwiła finansowanie do 90% wartości nieruchomości,
  • wydłużyła termin oferty „zielone hipoteki” o kolejne dwa lata; dostarczenie przez Klienta świadectwa charakterystyki energetycznej do Banku umożliwia skorzystanie z obniżenia marży posiadanego kredytu hipotecznego,
  • przedłużyła do 31 grudnia 2022 roku ofertę wspierającą kredytobiorców, którzy posiadają kredyty hipoteczne w CHF, mającą na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu tej waluty,
  • a od 4 października 2021 roku w Banku uruchomiła program ugód dla kredytobiorców frankowych,
 • w zakresie kredytów konsumpcyjnych:
  • odnotowała wzrost o blisko 1/3 sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, odbudowując swój portfel w tej kategorii kredytów po spadku w 2020 roku,
  • wdrożyła metody autoryzacji w Internecie transakcji kartowych 3D Secure 2.1,
  • wdrożyła wydawanie kart kredytowych dla Klientów Banku na podstawie informacji o aktywach w innych bankach,

* źródło: ZBP, sprzedaż PKO Banku Polskiego S.A. i PKO Banku Hipotecznego S.A.

 • w zakresie wsparcia działalności i finansowania firm i przedsiębiorstw:
  • wdrożyła możliwość zdalnego podpisywania umów kredytowych, które są zabezpieczone gwarancją de minimis BGK oraz aneksów do tych umów,
  • udostępniła w formie elektronicznej gwarancje de minimis BGK; wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis generowane są w formie dokumentu elektronicznego i wysyłane na adres email kredytobiorcy,
  • udostępniła kredyt w rachunku bieżącym do 500 tys. PLN z indywidualizowaną maksymalną wartością wskaźnika referencyjnego; nowe rozwiązanie wprowadza możliwość zabezpieczenia przed wzrostem stóp procentowych,
 • w zakresie oferty transakcyjnej i oszczędnościowej:
  • wdrożyła nowy proces zdalnego otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) – Klient zawiera umowę online, a do Klienta przyjeżdża kurier z dokumentem do podpisu,
  • wprowadziła możliwość zawarcia umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w oddziałach Banku z podpisem na ekranie dotykowym,
  • uruchomiła szybkie przelewy (30 minutowe) z Polski do Ukrainy na rachunek w KREDOBANK S.A. pod warunkiem przelewu z konta w PKO Banku Polskim S.A.; w grudniu 2021 roku wykonano ponad 1 700 przelewów na łączną kwotę 2,1 mln PLN,
 • w zakresie standardów obsługi:
  • wdrożyła na infolinii PKO TFI S.A. voice bota do obsługi uczestników w zakresie produktów typu IKE, IKZE w ramach dystrybuowanych Pakietów Emerytalnych.

Segment korporacyjny i inwestycyjny

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. konsekwentnie pogłębia współpracę z największymi korporacjami, jednostkami rządowymi i samorządowymi oraz i Klientami zagranicznymi oraz rozszerza jej zakres w oparciu o gamę oferowanych produktów.

Grupa Kapitałowa Banku uczestniczy w finansowaniu strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych. Finansowanie przybiera formę kredytów konsorcjalnych i bilateralnych lub emisji papierów wartościowych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje swoim Klientom szeroki dostęp do funduszy na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty.

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych na rzecz Klientów i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Klienci zainteresowani zdobywaniem międzynarodowych rynków mogą korzystać z szerokiego zakresu produktów i usług takich jak, m.in.: produkty bankowości transakcyjnej, w tym międzynarodowy cash pooling, bankowość elektroniczna, produkty skarbowe, trade finance oraz kredyty korporacyjne, oferowanych przez oddziały zagraniczne Banku.

Segment Korporacyjny i Inwestycyjny na koniec 2021 roku obsługiwał blisko 17 tys. Klientów, w tym:

 • blisko 8,8 tys. Klientów korporacyjnych,
 • ponad 1,3 tys. Klientów strategicznych,
 • blisko 5,2 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych szczebla centralnego wraz z jednostkami okołobudżetowymi i powiązanymi,
 • blisko 1,4 tys. Klientów zagranicznych,
 • blisko 0,4 tys. Klientów finansowych.

Od początku 2021 roku liczba Klientów obsługiwanych w tym segmencie zwiększyła się o ponad 0,5 tysiąca.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa Banku utrzymała pozycję lidera na rynku obsługi największych samorządów z obsługą 7 województw oraz 26 miast na prawach powiatu, w tym 9 miast wojewódzkich. Bank od wielu lat finansuje i prowadzi obsługę bankową także pozostałych podmiotów publicznych, w tym: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, komorników, podmiotów szpitalnych, spółek komunalnych, systematycznie umacniając pozycję lidera w finansowaniu polskiej gospodarki zarówno samodzielnie, jak i jako znaczący uczestnik konsorcjów bankowych.

W ramach oferty usług świadczonych przez podmioty zależne Banku Klienci segmentu korporacyjnego mogą korzystać z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych. W formie leasingu finansowany jest każdy środek trwały, w zależności od potrzeb Klientów. Poza standardowymi produktami w ofercie znajdują się również usługi wynajmu floty samochodowej oraz współpracy z dostawcami.

PKO Bank Polski S.A. przeprowadził też szereg działań w zakresie dostosowania zagranicznej infrastruktury rozliczeniowej do wyzwań związanych z Brexitem.

Na koniec 2021 roku łączne finansowanie Klientów segmentu korporacyjnego, z uwzględnieniem kredytów, wyemitowanych obligacji oraz należności leasingowych wyniosło ponad 74 mld PLN i od początku roku wzrosło o blisko 5,4 mld PLN (tj. o 7,8%). Wzrost należności faktoringowych wyniósł ponad 86% r/r w efekcie zwiększenia sprzedaży nowych limitów faktoringowych, a także wzrostu zaangażowania w ramach funkcjonujących już umów zawartych z Klientami, w największym stopniu w produkcie faktoringu odwrotnego.

* pozycja nie obejmuje obligacji od międzynarodowych organizacji finansowych

Poziom oszczędności Klientów segmentu korporacyjnego na 31 grudnia 2021 roku przekroczył 63 mld PLN i zwiększył się w ciągu roku o blisko 17,8 mld PLN, głównie w wyniku wzrostu depozytów bieżących i terminowych. Jedocześnie w 2021 roku wzrósł poziom środków ulokowanych w obligacje wyemitowane przez spółki z Grupy Kapitałowej Banku o blisko 0,5 mld PLN.

W 2021 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • w zakresie obsługi Klientów oraz bankowości transakcyjnej:
  • wdrożyła obsługę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie programu 300+ oraz przygotowanie rozwiązania dla obsługi świadczeń 500+,
  • wdrożyła metalową kartę kredytową PKO VISA Business Credit Premium, która jest najbardziej prestiżową biznesową kartą płatniczą dostępną w ofercie Banku,
 • w zakresie finansowania i obsługi bankowej podmiotów publicznych zawarła:
  • ponad 130 umów na kompleksową obsługę budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Krakowa, Wrocławia, Poznania, Elbląga oraz Województwo Mazowieckiego i Świętokrzyskiego,
  • 98 umów emisji obligacji komunalnych o łącznej o wartości blisko 2,1 mld PLN,
 • w zakresie finansowania Klientów segmentu korporacyjnego w formie konsorcjów bankowych oraz organizacji emisji obligacji zawarła:
  • 32 umowy kredytów konsorcjalnych na łączną kwotę 18,6 mld PLN, 2,3 mld EUR i 2,5 mld USD, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie ponad 2,6 mld PLN, 0,4 mld EUR i ponad 0,4 mld USD,
  • 6 umów emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 5,8 mld PLN i 0,6 mld USD,
 • w zakresie działalności maklerskiej (prowadzonej przez Biuro Maklerskie Banku) przeprowadziła:
  • jako współkierujący, transakcję sprzedaży na rynku pierwotnym akcji spółki Allegro.eu. S.A. o wartości około 4,6 mld PLN (w trybie ABB),
  • jako współprowadzący księgę popytu i agent oferujący, pierwszą ofertę publiczną akcji Pepco Group N.V. o wartości około 3,7 mld PLN,
  • jako współprowadzący księgę popytu i firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie, pierwszą ofertę publiczną akcji STS Holding S.A. o wartości około 1,1 mld PLN,
  • jako wyłączny globalny koordynator oraz prowadzący księgę popytu, transakcję sprzedaży, w trybie budowania przyśpieszonej księgi popytu, akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. o wartości około 471 mln PLN,
  • jako globalny koordynator oraz współprowadzący księgę popytu i podmiot pośredniczący w ofercie w Polsce, pierwszą ofertę publiczną akcji Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie o wartości około 363 mln PLN,
  • jako współprowadzący księgę popytu, transakcję pierwszej oferty publicznej akcji Captor Therapeutics S.A. o wartości około 184 mln PLN, prowadziła:
  • blisko 141 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz ponad 371 tys. rachunków rejestrowych,
  • obsługę jednostek uczestnictwa w 425 funduszach i subfunduszach zarządzanych przez 11 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
 • w segmencie korporacyjnego Klienta zagranicznego:
  • nawiązała nowe relacje z polskimi i europejskimi instytucjami finansowymi (fundusze inwestycyjne, instytucje płatnicze i kredytowe) w zakresie obsługi operacyjnej i rozliczeniowej ich działalności w Polsce,
  • rozpoczęła współpracę transakcyjną z nowymi bankami, w tym m.in. z NH Bank z Korei Południowej oraz OP Pankki z Finlandii, które są czołowymi bankami w swoich krajach oraz wygrała przetarg na obsługę Nova Kreditna Banka na Słowenii – nowego podmiotu, który powstał po największej fuzji bankowej na tym rynku,
  • podpisała umowy clearingowe dotyczące realizacji płatności w PLN na teren Wielkiej Brytanii, USA i Chin,
  • wzbogaciła ofertę produktową o Cash Pooling oferowany globalnym grupom bankowym w ramach rachunków Loro otwieranych w PKO Banku Polskim S.A.

Ubezpieczenia i leasing

W 2021 roku nastąpiła intensyfikacja rozwoju usług ubezpieczeniowych i leasingowych, które są świadczone zarówno Klientom detalicznym jak i przedsiębiorstwom.

Działania podjęte w 2021 roku

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uruchomiło w pełni zdalny proces zgłaszania i obsługi szkody, w tym: dynamiczne formularze z wykorzystaniem mojeID, umożliwienie samodzielnego wyliczenia odszkodowania na podstawie zdjęć, umożliwienie szybkiej wypłaty oraz dedykowany opiekun szkody.

PKO Bank Polski S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A rozszerzyli ofertę o nowe ubezpieczenie domów i mieszkań pod nazwą PKO Dom. Produkt kompleksowo realizuje potrzeby Klienta w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym i innych ryzyk.

Dodatkową innowacją jest połączenie ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem technologii smart home. Po zakupie PKO Dom, Klient otrzymuje 40% zniżkę na zakup inteligentnych urządzeń od FIBARO, które może połączyć z posiadaną polisą. Dzięki temu w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa (np. dym, woda, ruch) Klient otrzymuje powiadomienie w aplikacji, a PKO Ubezpieczenia kontaktuje się, aby zaproponować pomoc.

Ubezpieczenie PKO Dom osiągnęło rekordowe wyniki sprzedaży – ponad 65 tys. polis w niespełna cztery miesiące sprzedaży. Gazeta Ubezpieczeniowa przyznała PKO Dom nagrodę „Produkt miesiąca”.

W 2021 roku Klienci PKO Banku Polskiego S.A. zawarli ponad 150 tys. umów ubezpieczeń komunikacyjnych. Od rozpoczęcia dystrybucji to już łącznie ponad 325 tys. sprzedanych pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych w Banku.

W pierwszym kwartale 2021 roku PKO Bank Polski S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wspólnie rozszerzyło zakres ubezpieczenia podróżnego dla kart PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite o zachorowanie na COVID-19, zdarzenia związane z podróżowaniem w Polsce oraz dodało nowe ubezpieczenie dotyczące zwrotu za bilety na wydarzenie sportowe i kulturalne.

PKO Leasing S.A. wdrożył proces PKO Leasing Online, który jest dostępny w sklepach e-commerce oraz proces obsługi leasingu dla sklepów stacjonarnych. Obie oferty są przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą dla finansowania przedmiotów typu: sprzęt RTV i AGD, sprzęt fotograficzny, rowery, sprzęt warsztatowy, sprzęt gastronomiczny.

Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A. wprowadziła nowy produkt – leasing samochodów osobowych wraz z korzystaniem z usługi serwisu. W ramach usługi Prime Car Management S.A. (PCM) zapewnia wsparcie organizacyjno-logistyczne oraz dostępność do kilku tysięcy Autoryzowanych Stacji Obsługi, serwisów i kooperantów z branży motoryzacyjnej.

PKO Leasing S.A. wraz z Grupą Kapitałową PCM podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach realizacji rządowego programu „Mój elektryk”. O uzyskanie dotacji do leasingu pojazdów elektrycznych za pośrednictwem PKO Leasing S.A., będą mogli ubiegać się Klienci biznesowi. Klienci mają możliwość otrzymania dofinansowania do auta elektrycznego w wysokości do 27 tys. PLN, a w kwestiach formalnych kontaktują się wyłącznie z PKO Leasing S.A.

PKO Leasing S.A. umożliwił swoim Klientom podpisywanie umów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. na korzystanie z usługi mSzafir oraz umowę z Autenti sp. z o.o. na świadczenie usług z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi podpisów elektronicznych/podpisów kwalifikowanych.

Projekty informatyczne i nowe technologie

Nowe funkcjonalności oraz usługi oferowane zdalnie

PKO Bank Polski S.A. wprowadził nową wersję asystenta głosowego. Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownicy aplikacji IKO na urządzeniach z systemem iOS mogą dodać w asystencie głosowym skróty do Siri (asystenta głosowego na urządzeniach Apple). Można ustawić własne komendy do wywoływania asystenta głosowego lub zaakceptować te zaproponowane domyślnie. Dodatkowo asystent głosowy posiada udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących oraz został dostosowany do współpracy z czytnikami ekranu Talkback (Android) i VoiceOver (iOS).

W 2021 roku asystent przeprowadził ponad 785 tys. rozmów z Klientami. Klienci dokonali za pośrednictwem asystenta ponad 75 tys. przelewów.

PKO Bank Polski S.A uruchomił płatności zbliżeniowe BLIK za pomocą smartfona, które umożliwiają realizacje transakcji z użyciem systemu BLIK, bez podawania kodu BLIK, bez karty, bez kosztów przewalutowania. Nowa funkcja płatności zbliżeniowych BLIK dostępna jest w aplikacji IKO w wersji na Android.

Liczba transakcji wykonanych do końca 2021 roku za pomocą BLIKa zbliżeniowego w aplikacji IKO wyniosła blisko 900 tys. W dni robocze grudnia Klienci wykonywali prawie 20 tys. transakcji dziennie.

PKO Bank Polski S.A. dla wszystkich użytkowników aplikacji IKO uruchomił możliwość dokonywania na allegro.pl płatności BLIK z automatycznym potwierdzeniem tzn. bez podawania kodu i bez zatwierdzania transakcji w IKO.

PKO Bank Polski S.A. udostępnił bezpłatnie serwis iPKO i aplikację IKO osobom, które nie posiadają konta w PKO Banku Polskim S.A. Klienci mogą m.in. potwierdzać swoją tożsamość i korzystać z usług e-administracji, wymieniać waluty w kantorze online, uzyskać dostęp do kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir i stanu środków zgormadzonych w ramach PPK i PPE, czy składać wnioski online o kredyt hipoteczny.

W ramach otwartej bankowości i usług AIS (Account Information Service) PKO Bank Polski S.A. umożliwił dostęp do informacji o rachunkach prowadzonych łącznie w 11 instytucjach. Dostęp jest możliwy zarówno w serwisie IKO jak i serwisie bankowości internetowej iPKO.

W 2021 roku PKO Bank Polski S.A. wprowadził wiele nowych funkcji m.in. przesłanie zakupionych walut na swoje konto prowadzone w innym banku bez ponoszenia dodatkowych opłat. Klienci dokonali już ponad 6 mln transakcji w e-kantorze za pośrednictwem aplikacji IKO oraz ponad 1,4 mln transakcji przy pomocy serwisu internetowego iPKO.

W 2021 roku sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej Automarket.pl wyniosła 3 165 pojazdów, co łącznie daje sumę ponad 3 800 aut sprzedanych od początku istnienia platformy. Spośród pojazdów sprzedanych w tym okresie 80% zostało sprzedanych z wykorzystaniem produktu finansowego Grupy Kapitałowej Banku, pozostałe 20% za gotówkę. Łączny wolumen kredytowy udzielonego finansowania transakcji na platformie Automarket.pl w 2021 roku wyniósł blisko 200 mln PLN.

PKO Bank Polski S.A. wdrożył nową wersję serwisu internetowego oraz aplikację mobilną PKO supermakler. Serwis został wzbogacony o nowe funkcje np. zintegrowane wykresy z analizą techniczną i czytelne prezentowanie informacji o nadchodzących dywidendach ze spółek, posiadanych na rachunku. Serwis został przygotowany w technologii RWD, co oznacza, że niezależnie od wielkości ekranu PKO supermakler dostosuje się do komputera lub tabletu Klienta.

PKO Bank Polski S.A. opracował wspólnie z ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz szerokim gronem partnerów Standardu Interfejsu Rejestrów Akcjonariuszy (SIRA). SIRA służy ujednoliceniu technicznych warunków funkcjonowania systemów i pozwala akcjonariuszom zdalnie dysponować akcjami w rejestrach elektronicznych.

PKO Bank Polski S.A. wdrożył pierwszą autonomiczną dyspozycję „Zastrzeżenia karty kredytowej”, która jest realizowana przez AI (sztuczną inteligencję).

PKO Bank Polski S.A. wdrożył technologię rozpoznawania obrazu (iOCR), która wspiera automatyzację obsługi procesów opartych na dokumentach papierowych.

Nowe technologie

PKO Bank Polski S.A., zainicjował w 2018 roku powstanie spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., którą rozwija wspólnie z drugim udziałowcem Polskim Funduszem Rozwoju S.A. Partnerstwa strategiczne, jakie zawarła spółka z Google i Microsoft, umożliwiają Bankowi kompleksowe przejście z tradycyjnego model IT na świadczenie własnych usług poprzez rozwiązania chmurowe. PKO Bank Polski S.A. planuje docelowo funkcjonować w hybrydowej chmurze obliczeniowej.

W 2021 roku Bank wprowadził i rozwijał nowoczesne usługi, które funkcjonują w oparciu o chmurę obliczeniową.

Uruchomił pierwszą wersję platformy analitycznej MLOps. Narzędzie oparte jest o chmurę obliczeniową Google Cloud Platform. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi możliwe jest wsparcie wielu procesów np. CRM oraz ryzyka. Bank wdrożył pierwsze modele analityczne, które z sukcesem wspierają procesy wewnętrzne.

Uruchomił pilotażowo pierwsze serwisy pkobp.pl w chmurze obliczeniowej. Dzięki wykorzystaniu środowiska Google Cloud Platfrom możliwe jest wykorzystanie nowych narzędzi optymalizacji i dostarczania treści Klientom. Pilotażowe wdrożenie zakończone pełnym sukcesem pozwoliło na wypracowanie wzorca dla przyszłego rozwoju platformy.

Wdrożył kompleksowy system SAP SuccessFactors dla procesów HR, który zapewnia nowoczesną obsługę procesów pracowniczych. Wdrożenie objęło ponad 23 tys. osób i jest największym, jak dotąd, wdrożeniem tego rozwiązania w Polsce.

Wdrożył platformę Digital Employee Experience – innowacyjne narzędzie komunikacji wewnętrznej. Platforma rozwija cyfrowe doświadczenia pracowników Banku i ułatwia szybki dostęp do informacji, również w wersji mobilnej.

Wdrożył usługę Intragraf, która jest wykorzystywana w procesach sprzedażowych i obsługowych Klienta Banku.

Wyniki wyszukiwania: