Wpływ na otoczenie społeczne

logo
Raport Roczny
2021

Ryzyko negatywnego wpływu na otoczenie społeczne

 • W 2021 roku PKO Bank Polski S.A. i PKO Bank Hipoteczny S.A. udzieliły osobom prywatnym kredytów mieszkaniowych w wysokości 16,6 mld PLN (udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w 2021 roku na poziomie 19,8%).
 • Od 2014 roku PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w ogólnopolskiej inicjatywie wspierania rodzin wielodzietnych: niższa prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny dla posiadacze Karty Dużej Rodziny

Udział w portfelu kredytów dla podmiotów gospodarczych i publicznych według wybranych sekcji PKD (%)

BANK GRUPA
Sekcja PKD: 2021 2020 2019 2021 2020 2019
O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, w tym JST 4,9 5,4 6,6 4,3 4,8 4,8
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,3 1,3 1,3 1,6 1,5 1,4
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Sekcje O, Q, R łącznie: 6,8 7,2 8,4 6,4 6,8 6,8

Preferencyjny kredyt studencki dla studentów i doktorantów z możliwością umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów. Na koniec 2021 roku wartość preferencyjnych kredytów studenckich wyniosła 489,3 mln PLN.

 • Bank posiada największą sieć oddziałów i agencji wśród banków w Polsce. Zasięg sieci Banku umożliwia dostęp do usług bankowych również mieszkańcom miejscowości, w których główni konkurenci Banku nie posiadają swoich placówek. Bankowość elektroniczna stanowi istotne uzupełnienie sieci oddziałów.
 • W wybranych placówkach od 2020 roku Bank udostępnia Klientom internetowe stanowiska samoobsługowe (dla osób, które nie mają komputera lub dostępu do internetu).
 • Projekt tzw. Prostej Komunikacji obejmuje m.in. zwiększenie przystępności komunikatów w serwisach elektronicznych oraz dokumentacji produktowej.
 • Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych: Klienci w każdej z placówek Banku mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia pracownika w zakresie korzystania z bankomatów/wpłatomatów oraz obsługi swoich produktów bankowych w kanałach elektronicznych – w aplikacji komputerowej iPKO oraz mobilnej IKO. Edukacja odbywała się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych – wersji demo aplikacji, interaktywnych filmów oraz tzw. ekranów Klienta. Rozwiązania w tym zakresie będą rozwijane również w kolejnych latach.
 • Bank edukuje Klientów jak korzystać z kanałów elektronicznych do obsługi bankowej i ma specjalny model sprzedaży dla osób starszych. Udział osób powyżej 51. roku życia, którzy korzystają wyłącznie z kanałów zdalnych systematycznie rośnie.
 • Możliwość lokowania środków w fundusze inwestycyjne (PKO TFI S.A.) oraz inwestowania w oszczędnościowe obligacje skarbowe, w tym długoterminowe. Oferta obligacji ROD, ROS dla beneficjentów programu 500+.
 • Preferencje dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat oraz studentów do 25 roku życia: brak opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za każdy rok do ukończenia 25-roku życia włącznie i specjalne prowizje od zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW, składanych za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego) do końca roku kalendarzowego w którym ukończą 25 lat.
 • Oferta produktów edukacyjnych dla dzieci poniżej 13. roku życia i ich rodziców. Ofertę PKO Junior tworzą m.in.: PKO Konto Dziecka, ROR Rodzica, Pierwsze Konto Oszczędnościowe, NNW PKO Ubezpieczenie dziecka (0-20 roku życia), karty płatnicze PKO Junior, a także serwisy i aplikacje na telefon: junior.pkobp.pl, junior.inteligo.pl.
 • Od ponad 86 lat Bank współpracuje również ze szkołami w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności. Jest to obecnie najstarszy, największy i jednocześnie najbardziej innowacyjny program edukacji finansowej w Polsce, w którym uczestniczy (na podstawie umowy z Bankiem) ponad 4,5 tys. szkół podstawowych (co trzecia szkoła tego typu w Polsce). Oferta produktowa SKO obejmuje trzy rodzaje kont: dla uczniów (z dostępem przez serwis internetowy www.sko.pkobp.pl), szkół i rad rodziców. Ponadto Bank prowadzi platformę społecznościową SzkolneBlogi.pl, na której autorskie blogi posiada ponad 830 szkół uczestniczących w SKO. Łącznie z oferty PKO Junior i SKO skorzystało (posiadając konta dla dziecka lub dla ucznia) prawie 900 tys. dzieci. Istotną nowością edukacyjną 2021 roku było uruchomienie wiosną Ogólnopolskiego Testu Wiedzy SKO (jedno z kryteriów w Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli), który został wykonany ponad 60 tys. razy (edukacja w zakresie finansów, zdrowego stylu życia, cyberbezpieczeństwa).

Spotkania z pracownikami Banku i Policji w regionach w ramach akcji Bezpieczny Senior. Tematyka dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa: na drodze, podczas dokonywania zakupów przez Internet czy telefon, jak i finansowego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • Dobór lokalizacji (przy głównym ciągu komunikacyjnym dla pieszych, dostępność miejsc parkingowych, dostęp dla osób z niepełnosprawnościami) i dostosowanie aranżacji oddziałów. Do końca 2021 roku dostępność architektoniczną zapewniono w 864 oddziałach, tj. 94% sieci oddziałów własnych (w 811 oddziałach i 84% w 2020 roku).
 • Możliwość indywidualnej obsługi, dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności Klienta, również w wydzielonym, komfortowym i bezpiecznym pomieszczeniu.
 • Dostosowanie serwisów i aplikacji dla osób słabowidzących, niewidomych oraz z niepełnosprawnościami manualnymi zgodnie z normą WCAG 2.1 na poziomie AA.
 • Asystent głosowy Talk2IKO: zwiększenie przystępności aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami manualnymi, regularne dodawanie nowych procesów – m.in. wsparcie głosowe osób dokonujących wypłat z bankomatów przy pomocy karty i kodów BLIK.
 • Zwiększanie zakresu usług dostępnych internetowo – w tym regularne zwiększanie liczby dokumentów możliwych do złożenia przez internet, (m.in. dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny oraz kredyty dla przedsiębiorców).
 • Wprowadzenie możliwości korzystania z obsługi sprzedażowej świadczonej przez doradców oddziałowych przez telefon lub internet (wideorozmowy) we wszystkich liniach biznesowych, m.in. z myślą o osobach z ograniczeniami w poruszaniu się.
 • Udostępnienie możliwości otwarcia rachunku osobistego bez konieczności wizyty w oddziale (tzw. konto na selfie).
 • Wprowadzenie możliwości umówienia się na spotkanie z doradcą na konkretną godzinę przez stronę WWW – dla spotkań stacjonarnych w oddziale, spotkań telefonicznych oraz spotkań online (wideorozmowy).
 • Rozwój alternatywnych form autoryzacji transakcji (SMS, ekrany Klienta, które umożliwiają podpis na ekranie elektronicznym, z kopią dokumentu na email dostępne we wszystkich placówkach Banku).
 • Obsługa osób niesłyszących i głuchych w Polskim Języku Migowym w każdym oddziale i agencji (za pośrednictwem smartfona) – przeszkolenie doradców do profesjonalnej obsługi Klientów głuchych.
 • Dostępność bankomatów. Na koniec 2021 roku 2504 urządzeń (85% sieci bankowej) było wyposażonych w moduły audio. Informacje na temat lokalizacji takich urządzeń znajdują się na stronie internetowej Banku oraz w międzybankowym serwisie Dostępny Bankomat.

Zaangażowanie w działalność prospołeczną

[102-12] Bank od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Zgodnie ze swoją Misją prowadzi działania, których celem jest pozytywny wpływ na Polskę, ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Bank buduje swój kapitał w oparciu o wartości i tradycje narodowe. Prowadzi i wspiera działania, których celem jest upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, promocja postaw prospołecznych, a także popularyzacja polskiej tradycji i kultury. Aktywnie angażuje się w projekty edukacyjne i sportowe. Doświadczenie i pozycja lidera na rynku finansowym zobowiązuje także do promowania przedsiębiorczości i wspierania polskiej gospodarki. Bank aktywnie uczestniczy w organizacji kongresów gospodarczych i konferencji branżowych, umożliwiających wymianę doświadczeń i budowanie relacji biznesowych o zasięgu polskim i międzynarodowym. Bank realizuje projekty zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i lokalnym, wspierając inicjatywy ważne dla społeczności lokalnych. Działania te służą integracji środowisk, rozwojowi przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu oraz jego promocji.

Zarówno Bank w ramach działalności sponsorskiej, jak i Fundacja PKO Banku Polskiego (Fundacja) w ramach działalności charytatywnej, każdorazowo weryfikują partnera i beneficjenta udzielanego wsparcia. W 2021 roku Bank nie zidentyfikował negatywnego wpływu na wizerunek Banku w tych obszarach. W najistotniejszych wizerunkowo obszarach programowych, takich jak: sport, kultura, edukacja, Bank i Fundacja realizują projekty wspólnie lub rozłącznie. Fundacja angażuje się ponadto w działania, których celem jest pomoc społeczna, ochrona życia i zdrowia oraz ekologia. Taki podział zaangażowania w obszary programowe z jednej strony wzmacnia korzyści wizerunkowe Banku, z drugiej zaś poszerza ich spektrum.

Działalność sponsorska

Działania sponsorskie realizowane przez Bank mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, innowacyjnej i otwartej na potrzeby Klientów.

 

Bank prowadzi projekty sponsorskie zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w wymiarze lokalnym, koncentrując się na następujących obszarach:

 • sport – zachęcanie do aktywności, promowanie sportu masowego, w tym: piłki nożnej poprzez partnerstwo Banku z Ekstraklasą oraz biegów (często połączonych z akcjami charytatywnymi) w ramach programu „PKO Biegajmy Razem”,
 • kultura i sztuka – ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja kultury wysokiej,
 • nauka i edukacja – promocja nauk ścisłych, dbałość o edukację młodych Polaków, wspieranie projektów edukacyjnych, promujących rozwiązania cyfrowe w dziedzinie finansów,
 • innowacje – wspieranie projektów w obszarze rozwiązań innowacyjnych z zakresu IT i nowych technologii,
 • biznes – komunikowanie Banku jako lidera bankowości, wspieranie polskich przedsiębiorców, promocja polskiego biznesu na rynkach zagranicznych, rozwijanie przedsiębiorczości.

Politykę sponsorską Banku normują określone w przepisach wewnętrznych zasady oraz kilkustopniowy proces opiniowania i akceptowania nadsyłanych wniosków. W 2021 roku wsparcie finansowe uzyskało 196 projektów sponsorskich.

W 2021 roku, z uwagi na trwającą pandemią COVID-19 i obostrzenia z niej wynikające, wiele instytucji kultury oraz podmiotów współpracujących z Bankiem przeprowadziło projekty w formule zdalnej lub hybrydowej, co w niektórych przypadkach ułatwiło dostępność do ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz zwiększyło ich zasięg.

Przykłady wsparcia w najważniejszych obszarach

Sport: PKO Bank Polski Ekstraklasa

W 2021 roku Bank był Partnerem Tytularnym Ekstraklasy i Oficjalnym Bankiem Ekstraklasy. Marka Banku pojawiła się dzięki temu w licznych publikacjach i programach. W ramach współpracy podjęte zostały liczne inicjatywy m.in. angażujące profile „Grajmy Razem” w mediach społecznościowych oraz liczne konkursy. Bank, podejmując długofalową współpracę z Ekstraklasą, zaangażował się w działania na rzecz rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce. Jednym z działań, które wspierają ten cel był wybór Młodzieżowca Miesiąca PKO Banku Polskiego, czyli najlepszego polskiego piłkarza w danym miesiącu poniżej 21 roku życia. Zaangażowanie Banku było komunikowane w mediach społecznościowych na profilu „Grajmy Razem” oraz na Youtube – w ramach cykli programów „Ekstra kibic” i „Kandydat na Gwiazdę”, a także w programach TV na Canal+. Ponadto Bank kontynuował Program Partnerski dla klubów Ekstraklasy – projekt prorozwojowy i innowacyjny w zakresie marketingu sportowego, promujący produkty bankowe wśród kibiców.

Sport: biegi i inne wydarzenia sportowe

W 2021 roku Bank wsparł 21 biegów, odbywających się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, m.in. PKO Poznań Półmaraton, PKO Białystok Półmaraton, PKO Rzeszów Półmaraton, Bieg Piastów, a także bieg, który odbył się w formule wirtualnej – Wings for Life. Podczas tych wydarzeń, we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego, zostały przeprowadzone biegowe akcje charytatywne, dzięki którym została udzielona pomoc finansowa potrzebującym.

Bank zachęcał również do dbania o zdrowie i prowadzenia aktywnego trybu życia, wspierając program BiegamBoLubię. Jest to cykl bezpłatnych treningów dla biegaczy na każdym poziomie sprawnościowym. W 2021 roku udział w treningach wzięło prawie 30 tysięcy biegaczy na blisko 100 stadionach w całej Polsce.

Poza imprezami biegowymi, Bank po raz kolejny wsparł cykl międzynarodowych, halowych zawodów jeździeckich pod nazwą Cavaliada Tour oraz zawody Warsaw Jumping, odbywające się na warszawskim Służewcu.

Kultura i sztuka

Bank udzielił wsparcia wielu instytucjom kultury, realizując łącznie 65 projektów. Najważniejsze z nich to:

Filharmonie/Opery

Filharmonia Narodowa w Warszawie – Bank kontynuował mecenat strategiczny nad Filharmonią Narodową w Warszawie, obchodzącą wyjątkowy Jubileusz. W dniu 5 listopada, dokładnie 120 lat od pierwszego koncertu z udziałem Ignacego Jana Paderewskiego, odbył się uroczysty koncert poprowadzony przez trzech ostatnich Dyrygentów Filharmonii.

Ponadto Bank współpracował z filharmoniami i operami w całej Polsce, takimi jak: Filharmonia Podkarpacka, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Poznańska, Filharmonia Zielonogórska, Filharmonia Pomorska oraz Opera Krakowska, Opera Wrocławska, Opera Śląska, Opera i Filharmonia Podlaska-ECS w Białymstoku.

Muzea

W ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, Bank objął mecenatem wystawę „Artystka. Anna Bilińska 1854–1893”. Anna Bilińska-Bohdanowiczowa to pierwsza polska artystka, wykształcona w Paryżu i ciesząca się międzynarodową sławą. Wystawę odwiedziło 43 tys. osób.

W grudniu 2021 roku zostało otwarte Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którego Bank został Mecenasem. Muzeum, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, mieści się w budynku Starego Spichlerza w Krakowie i doskonale wpisuje się w przestrzeń miasta, w którym i dla którego Wyspiański tworzył. Otwartą 3 grudnia wystawę, do końca roku odwiedziło ponad 2 tys. osób.

W ramach wspierania polskiej sztuki i dziedzictwa narodowego, Bank zainicjował również współpracę z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W Pawilonie Czterech Kopuł (Muzeum Sztuki Współczesnej) 19 grudnia 2021 roku otwarto wystawę „Abakanowicz. Totalna” poświęconą twórczości jednej z najwybitniejszych polskich artystek XX wieku, której instalacje znane są na całym świecie. W ciągu pierwszych 8 dni wystawę obejrzało ok. 1000 osób.

W minionym roku Bank współpracował także z Muzeum Wojska Polskiego przy organizacji wystawy: „Bitwa Warszawska”, a także kontynuował wsparcie wystawy „Jaki znak twój?” w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Teatry

W 2021 roku Bank sponsorował również szereg teatrów, takich jak: Teatr Stary w Lublinie, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Polski w Warszawie, Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Muzyczny w Lublinie oraz inne instytucje, jak: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie czy Akademia Sztuki w Szczecinie.

Festiwale Filmowe

Od 2011 roku Bank patronuje projektom, które mają na celu utrwalanie, promowanie i popularyzację polskiej kinematografii.

39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! – Bank był po raz siódmy partnerem głównym festiwalu, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Misją Ale Kino! jest promowanie wartościowego kina światowego dla dzieci i młodzieży, edukacja filmowa oraz tworzenie forum dyskusji młodych widzów, twórców i pedagogów. Priorytetem Festiwalu jest jego ogólna dostępność. Festiwal umożliwia także bezpłatny udział dzieciom ze środowisk wykluczonych i niezamożnych. Jak co roku, w ramach promocji programu SKO, nagrodzone zostały szkoły podstawowe wyróżniające się swoją aktywnością w oszczędzaniu. Liderzy SKO (szkoły wskazane przez Bank) otrzymali łącznie 1350 wirtualnych biletów na seanse online do obejrzenia w klasie. W 2021 podczas festiwalu zaprezentowano 102 filmy z 38 krajów. Łącznie z wydarzeniami towarzyszącymi, festiwal obejrzało ok. 28 tys. kinomanów, w tym m.in. najmłodsi widzowie w szpitalach dziecięcych.

13. „Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w Gdyni – Bank po raz kolejny był sponsorem międzynarodowego festiwalu, poświęconego najnowszej historii Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. To miejsce dialogu wielu pokoleń, spotkań młodzieży z odchodzącym pokoleniem Świadków Historii, walczących o wolność. Podczas 4 dniowego festiwalu pokazano 104 filmy dla ok. 5,5 tys. widzów stacjonarnych i online, zorganizowano wiele warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Nauka i edukacja

W 2021 roku Bank współpracował z wyższymi uczelniami i ośrodkami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, SGH w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Najważniejsze projekty edukacyjne:

 • Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym – Bank wspiera zawody od 2013 roku, w tym roku organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Jagielloński.
 • Kolorowy Uniwersytet – projekt edukacyjny, którego celem jest popularyzacja nauki oraz rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 7-12 lat. Projekt realizowany jest przez wykładowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ostatniej edycji online udział wzięło ok 1200 osób.
 • „Najlepszy Polski Mówca” i „Najlepszy Młody Mówca”- to projekty edukacyjne zainicjowane w 2020 roku i rozstrzygnięte w 2021 roku. Konkursy promują sztukę pięknej mowy i umiejętność efektywnego argumentowania. Ostatnie edycje zgromadziły łącznie blisko 900 uczestników z całej Polski.
 • Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu to projekt o formule konkursowej, skierowany do dzieci i młodzieży z całego kraju i zagranicy, których pasją jest muzyka i taniec dawnych wieków, od średniowiecza, a także odzwierciedlania ich za pomocą sztuk plastycznych. Podczas festiwalu prowadzone są seminaria i warsztaty.
 • „Spotkanie z Arcydziełem” – Bank kontynuował wsparcie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, prezentującej bezpłatnie dwa razy w roku niezwykle cenne starodruki i książki. Dla Biblioteki Raczyńskich cykl Spotkań z Arcydziełem to jedno z najważniejszych wydarzeń łączących historię i dziedzictwo przeszłości z wiedzą.

Biznes

Jako jeden z liderów rynku finansowego w Polsce, PKO Bank Polski S.A. czynnie uczestniczył w organizacji kongresów i konferencji, umożliwiających wymianę doświadczeń i rozwiązań pomiędzy różnymi środowiskami biznesowymi. Przykłady przedsięwzięć z udziałem Banku:

 • Wydarzenia gospodarcze: Europejski Kongres Finansowy, Forum Wizja Rozwoju oraz wiele przedsięwzięć branżowych jak np.: Impact Connected Edition, Kongres 590, Kongres Polska Wielki Projekt, Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.
 • Konkursy branżowe: Kongres Bankowości Detalicznej Konferencja Izby Domów Maklerskich, Konkurs EY Przedsiębiorca Roku, Konkurs Polska Firma Międzynarodowy Czempion, Konkurs Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie, Człowiek Roku Gazety Polskiej, Kongres Energetyczny, Civil & Military Aeromixer we Wrocławiu.
 • Izby Gospodarcze: Bank wspierał również lokalne izby gospodarcze w całej Polsce oraz bilateralne izby przemysłowo-handlowe jak np.: Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, Polsko-Kanadyjską Izbę Gospodarczą czy Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową z którymi realizował projekty dla Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej.

PKO Bank Polski S.A., będąc świadomym wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną oraz w codziennej działalności kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej. W 2021 roku wspierał inicjatywy, których celem była dyskusja nt. problemów społecznych i gospodarczych planety, tj: TOGETAIR (Szczyt Klimatyczny oraz Polski Multimedialny Raport Klimatyczny), Climate Positive czy #MakeAnImpact.

Bank uczestniczył także w wielu mniejszych projektach – o zasięgu lokalnym, jednak o dużym znaczeniu dla społeczności z danego regionu kraju. Działania te służą integracji środowisk, budowaniu platformy wymiany doświadczeń, a także przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu. Przykładami takich inicjatyw są: spotkania z przedsiębiorcami, współpraca z izbami gospodarczymi i przemysłowymi, lokalnymi ośrodkami kultury, szkołami, a także wsparcie imprez masowych: dożynek, dni miast czy innych lokalnych jubileuszy i wydarzeń kulturalnych.

Innowacje/nowe technologie

Bank brał czynny udział w wydarzeniach, promujących rozwój innowacji, wykorzystywanych w bankowości, aktywnie wspierał przedsięwzięcia, które miały na celu promocję cyfrowej transformacji oraz rozwój nowych technologii:

 • Infoshare – największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja skoncentrowana na technologii, nowych mediach i wsparciu dla młodych firm. Na 5 scenach zaprezentowali się specjaliści z 57 krajów, działający w obszarze IT, AI i Big Data, e-commerce, reklamy, finansów.
 • UX Poland – jedna z największych konferencji UX-owych w Europie, dotycząca szeroko pojętego User Experience & Product Design, która zrzesza specjalistów w zakresie: UX & HX Designers, Product Designers, Interaction Designers, Digital Transformation Specialists, Developers.
 • Hack4LEM – hackathon współorganizowany przez Bank i Microsoft we współpracy z Fundacją Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema w ramach obchodów Roku Lema. Narracja hackathonu przedstawiła uczestników jako pomocników Lema, którzy razem z nim starali się rozwiązać zagadki przyszłości. Uczestnicy rozwiązywali zadanie biznesowo-technologiczne „Bank Przyszłości” oraz zadanie CSR „Cyberbezpieczeństwo”. Uczestnikom służyli pomocą mentorzy – przedstawiciele Banku i Microsoftu w studio, zaaranżowanym w Rotundzie.
 • AgileByExample – międzynarodowe wydarzenie dla developerów, testerów, oraz osób zarządzających projektami, które w codziennej pracy stosują metodykę Agile.
 • Dzień Kariery Kobiety w IT – trzecia edycja wydarzenia online dla wszystkich kobiet, które chcą wejść do branży IT. W tym roku została podzielona na dwa bloki tematyczne: RE:START dla kobiet, które planują rozpoczęcie pracy w obszarze IT oraz blok UP&GREAT dedykowany kobietom, które już pracują w IT, chcą podnieść swoje kompetencje.

Wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej (PFN)

Bank jest jednym z fundatorów PFN, która organizuje, wspiera i dofinansowuje zgłaszane projekty zgodnie ze swoimi celami statutowymi, min. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kształtowania i promowania postaw patriotycznych, promocji Polski i jej dziedzictwa kulturowego za granicą. PFN angażuje się także w inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, naukę, innowacyjność a także działalności z zakresu edukacji, szkolnictwa, ochrony środowiska, sportu i ochrony zdrowia.

Działalność charytatywna

Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo projekty istotne dla rozwoju Polski, realizowane na rzecz i w porozumieniu ze środowiskiem społeczności lokalnych, które służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działalności Fundacji jest określony w Statucie Fundacji, natomiast zasady współpracy Banku i Fundacji reguluje umowa. Głównym źródłem finansowania celów statutowych Fundacji w 2021 roku były darowizny przekazane przez Bank. Dodatkowo, Bank przekazuje Fundacji część dochodu od transakcji bezgotówkowych z tytułu obrotu na kartach dobroczynnych Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”. Wsparcie przeznaczane jest na jedną z czterech inicjatyw charytatywnych, wybraną przez Klienta.

W 2021 roku spośród 724 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych, pozytywnie zaopiniowane zostały 243 projekty. Darowizna przekazywana jest na podstawie umowy, zawieranej między Fundacją i partnerem projektu. Ponadto, w 2021 roku działalność dobroczynna Fundacji skierowana była również na pomoc w walce z pandemią koronawirusa oraz ochroną społeczeństwa przed skutkami pandemii.

Za pośrednictwem Fundacji przekazywane są także darowizny rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, w postaci sprzętu komputerowego i mebli wycofywanych z użytkowania z różnych jednostek bankowych. W 2021 roku darowizny rzeczowe w postaci mebli i sprzętu IT trafiły do 60 organizacji.

 • Tradycja: wsparcie inicjatyw utrwalających świadomość narodową, wspierających budowę dziedzictwa narodowego i kształtujących postawy obywatelskie (współpraca m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacja im. Macieja Frankiewicza),
 • Edukacja: współpraca m.in. ze Stowarzyszeniem Siemacha, Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacja Pokolenia Kolumbów,
 • Nadzieja: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, poszkodowanym oraz niepełnosprawnym przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKa, Fundacja Dorastaj z Nami, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
 • Zdrowie: wsparcie działań mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną (wsparcie finansowe na zakup sprzętu do rehabilitacji po przebyciu Covid-19, dofinansowanie na rzecz Fundacji Puls, która zorganizowała posiłki dla pracowników Tymczasowego Szpitala Polowego we Wrocławiu walczących – w ramach swoich obowiązków – z pandemią oraz dbających o zdrowie pacjentów; oprócz działań związanych z walką z Covid-19 udzielono wsparcia m.in. Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie).

Fundacja w 2021 roku udzieliła wsparcia ponad 100 osobom – pomoc dotyczyła m.in. pomocy w leczeniu i rehabilitacji. Pomoc Fundacji skierowana była również na wsparcie socjalne rodzin, które na skutek zdarzeń losowych, w tym na skutek choroby Covid-19 straciły najbliższe osoby w rodzinie (rodziny pracowników PKO Banku Polskiego S.A.).

 • Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której celem jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi (w 2021 roku do akcji włączyło się 3100 osób, dzięki którym udało się przekazać potrzebującym blisko 2 tys. litrów krwi).
 • Charytatywna akcja biegowa „biegnę dla…” – w 2021 roku zorganizowano 26 akcji, w których wzięło udział 8456 biegaczy, przekazując kwotę wsparcia w wysokości 290 000 PLN, z której skorzystało 30 beneficjentów: 24 dzieci i 6 dorosłych. Od początku istnienia programu, tj. od 2013 roku przeprowadzono łącznie 487 takich akcji, w których wzięło udział prawie 216 879 osób, a Fundacja wsparła 553 beneficjentów kwotą ponad 6,5 mln PLN.
 • Kolekcja Zbiorów Bankowych – w ramach programu promującego twórczość młodych artystów, Fundacja realizuje szereg działań mających na celu wspieranie i promocję polskiej sztuki współczesnej. PKO Bank Polski jako jeden z największych w kraju mecenasów kultury, wspiera i promuje polską sztukę najnowszą i twórczość młodych artystów. Wyrazem tego jest stworzenie kolekcji dzieł pod hasłem „Nowa kolekcja na nowe 100-lecie PKO Banku Polskiego”, do której zakupiono prawie 200 prac. Zbiór prezentuje szerokie spektrum artystycznych form wyrazu od malarstwa po tkaninę, a jego zadaniem jest otwarcie przestrzeni dla poznania i promocji młodych artystów oraz pokazanie energii aktualnej sztuki polskiej. W kolekcji znalazły się dzieła 35 młodych twórców: m.in. Irminy Staś, Sebastiana Kroka, Roberta Kuśmirowskiego i Krzysztofa Franaszka. Wystawa całej kolekcji planowana jest na maj 2022 roku w galerii „Prześwit” w Warszawie.

W grudniu 2021 roku ogłoszony został również ekologiczny konkurs grantowy pn. Pozwólmy Ziemi Oddychać, który rozstrzygnięty zostanie z początkiem 2022 roku. Kwota zarezerwowana na ten cel wynosi 1 mln PLN. Konkurs skierowany został do szkół podstawnych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych oraz wyłonienie najlepszych projektów ekologicznych, mających dbałość o czystość powietrza i klimatu.

Zaangażowanie pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku w działalność prospołeczną
 • KREDOBANK S.A. w ramach wsparcia ukraińskiej kultury po raz kolejny wsparł międzynarodowy festiwal muzyki klasycznej „Muzyka w Starym Lwowie” oraz udzielał wsparcia charytatywnego, przyczyniając się m.in. do budowy Muzeum Hołodomoru – Ludobójstwa w Kijowie, czy zakupu mebli dla szkoły w wiosce Podhajczyki.
 • PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. angażowały się w akcje społeczne związane z ochroną zdrowia oraz pomoc potrzebującym, np. włączając się w walkę z pandemią koronawirusa poprzez przekazanie środków na utworzenie dodatkowego call center Głównego Inspektoratu Sanitarnego, udzielenie wsparcia Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową, wsparcie organizacji akcji charytatywnej Fundacji Polskich Kawalerów „Opłatek Maltański”. Spółka zaangażowała się także, jako sponsor tytularny, w organizację szosowych wyścigów kolarskich „PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk” – w tym Memoriał im. Kornela Morawieckiego oraz PKO Ubezpieczenia Junior Race. Ponadto Spółka sponsorowała Klub Sportowy MKS Unia Hrubieszów.
 • PKO Leasing S.A. zaangażował się w społeczną kampanię edukacyjną „Elektromobilni.pl”. Inicjatywy sponsorskie zrealizowane w 2021 roku to m.in.: #eRajd Punta Marroquia 2021, Kongres Nowej Mobilności, czy Ogólnopolski Kongres Dealerów Samochodów.
 • PKO BP Finat sp. z o.o. w minionym roku sponsorował profesjonalne rozgrywki piłki nożnej dla amatorów – Ligowiec.

Fundacja zachęca pracowników wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej Banku do angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Od 2013 roku do bazy wolontariatu pracowniczego zgłosiło się 1634 osób, a w 2021 roku, z uwagi na trwające ograniczenia związane z pandemią, zarejestrowało się 18 nowych wolontariuszy.

Wolontariusze nie tylko włączają się do inicjowanych przez Fundację przedsięwzięć, ale często sami je inicjują. Rok 2021 wiązał się, podobnie jak 2020 rok, z liczymy ograniczeniami i obostrzeniami związanymi z pandemią, jednak zaangażowanie pracowników i ich aktywność na rzecz potrzebujących w regionach w okresie przedświątecznym, zaowocowała zaproszeniem przez Fundację PKO Banku Polskiego do świątecznej akcji dobroczynnej. Fundacja wyszła naprzeciw zgłaszanym potrzebom, zapraszając w grudniu do działania charytatywnego na rzecz wybranych organizacji i środowisk (domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dla Seniorów, DPS –ów itp., jadłodajni, noclegowni dla bezdomnych itp.) we wszystkich regionach „Akcja Świąteczna 2021”. Akcja odbyła się we wszystkich regionach w całej Polsce i włączyli się w nią wolontariusze – pracownicy PKO Banku Polskiego S.A., którzy angażowali się w działania pomocowe w swoich regionach, a blisko 60 z nich włączyło się w akcję bezpośrednio koordynując zbiórki w swoich regionach. W całej Polsce w zbiórkę świąteczną zaangażowało się 3122 pracowników Banku. Zaangażowanie wolontariuszy zaowocowało pomocą rzeczową przekazaną do 50 wybranych przez pracowników placówek w całej Polsce.

Wyniki wyszukiwania: